Bezpłatna pomoc prawna

ZASADY i ZAKRES udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji:
https://bip.piaseczno.pl/public/?id=218374 

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie do odwołania udzielane są w formie telefonicznej lub mailowej w związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem. W celu uzyskania porady w formie telefonicznej należy przesłać informację z wnioskiem o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

podając tematykę wnioskowanej porady, numer telefonu kontaktowego, adres mail do prowadzenia korespondencji poradniczej.

Po wpływie wniosku na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu lub adres e-mail skontaktuje się prawnik lub doradca obywatelski udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dla osób, które nie dysponują środkami technicznymi umożliwiającymi przesłanie wniosku, o którym mowa powyżej,uruchomione zostały również numery telefonów pod którymi mają możliwość uzyskania telefonicznej porady.

Więcej informacji na temat BEZPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO na stronie Starostwa Powiatowego

 

OGŁOSZENIA Starostwa Powiatowego w Piasecznie dotyczące organizowania bezpłatnej pomocy prawnej w czasie stanu epidemii.

Od 19 października, w związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem, nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane są w formie telefonicznej lub mailowej. Aby uzyskać poradę w formie telefonicznej należy przesłać informację z wnioskiem o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres: poradnictwo@npp.piaseczno.pl podając temat wnioskowanej porady, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. Następnie prawnik skontaktuje się na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu lub adres e-mail.

Dla osób, które nie dysponują środkami technicznymi umożliwiającymi przesłanie wniosku uruchomione zostały również numery telefonów, pod którymi można uzyskać poradę: https://bip.piaseczno.pl/public/?id=218377

Więcej szczegółów: https://bip.piaseczno.pl/public/?id=218377

Zachęcamy do korzystania z informatorów dotyczących poszczególnych dziedzin prawa oraz ubezpieczeń.

 

Pliki do pobrania:

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 13 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAWIESZENIE BEZPOŚREDNIEGO UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO SPOWODOWANE OGRANICZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM.

 

DO ODWOŁANIA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA UDZIELANA JEST W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB MAILOWEJ.

W CELU UZYSKANIA PORADY W FORMIE TELEFONICZNEJ NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ POD JEDNYM Z NIŻEJ WYMIENIONYCH NUMERÓW TELEFONICZNYCH.

DLA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ: tel. 22 756 61 88, 578 038 369, 509 358 460

DLA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO: tel. 888 981 429

OŚWIADCZENIE O BRAKU ŚRODKÓW NA OPŁACENIE ODPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NALEŻY TELEFONICZNIE ZŁOŻYĆ PRAWNIKOWI LUB DORADCY DYŻURUJĄCEMU POD NUMEREM TELEFONU PODAJĄC SWÓJ NUMER PESEL ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA.

W CELU UZYSKANIA PORADY W FORMIE PISEMNE NALEŻY SKIEROWAĆ ZAPYTANIE DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES:

poradnictwo@npp.piaseczno.pl

biuro@fundacjaepb.pl

NA WSTĘPIE ZAPYTANIA MAILOWEGO NALEŻY WPISAĆ WYPEŁNIONĄ TREŚĆ NASTĘPUJĄCEGO OŚWIADCZENIA ;

Ja niżej podpisany(-na), (imię nazwisko)………………………………………..

(adres) ……………………………………………………………………………

PESEL/NUMER DOWODU OSOBISTEGO……………………………………

oświadczam ,że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Data, imię i nazwisko ……………………………

UWAGA – w 2019 roku zmiana lokalizacji punktów bezpłatnej pomocy prawnej!

Od 1 stycznia 2016 zostały uruchomione w całej Polsce punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego. Z pomocy prawnej może skorzystać szeroka grupa osób. Na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej taka pomoc przysługuje:

 • młodzieży do 26 roku życia,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorom po ukończeniu 65 lat,
 • osobom fizycznym, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, lub

 – wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

– udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach o których mowa powyżej (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym), lub

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomoc obejmuje zatem sprawy związane z przedsądowym etapem pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje wszystkich gatunków spraw. Z jej zakresu wyłączone są kwestie:

– podatkowe (ale tylko te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej),

– z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego,

–  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (np. najlepszych form prowadzenia własnej firmy).

Zgodnie z cytowaną powyżej ustawą, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym realizowanym przez powiaty w porozumieniu z gminami.

W 2019 roku na terenie powiatu piaseczyńskiego punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działają w następujących lokalizacjach:

Lokalizacja punktu

Specjalizacja punktu

W punkcie porad udzielają

Godziny otwarcia punktu

Punkt nr 1
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjnego,
 • prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
 • prawo rodzinne,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Radcy prawni
 • Adwokaci
 • wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową radę Adwokacką w Warszawie

Poniedziałek-Piątek
Godziny 8.00-12.00
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjnego,
 • prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
 • prawo rodzinne,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Radcy prawni
 • Adwokaci
 • wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową radę Adwokacką w Warszawie

Poniedziałek-Piątek
Godziny 12.00-16.00
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 3
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjnego,
 • prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
 • prawo rodzinne,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Radcy prawni
 • Adwokaci
 • wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową radę Adwokacką w Warszawie

Poniedziałek-Piątek
Godziny 15.00-19.00
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 4
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny
ul. Chyliczkowska 20
05-500 Piaseczno

Nieodpłatne poradnictwo obywatelski jest udzielane w zakresie:

 • porad dla osób zadłużonych,
 • porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
 • porad z zakresu zabezpieczenia społecznego a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
 • Doradcy obywatelscy
 • wskazani przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

Poniedziałek-Piątek
Godziny 16.15-20.15
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 5
Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach
ul. Bolesława Chrobrego 83
05-502 Piaseczno

Nieodpłatne poradnictwo obywatelski jest udzielane w zakresie;

 • porad dla osób zadłużonych,
 • porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
 • porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
  a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
 • Doradcy obywatelscy
 • wskazani przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

Poniedziałek-Piątek
Godziny 11.50-15.50
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 6
Straż Miejska
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjnego,
 • prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
 • prawo rodzinne,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Radcy prawni
 • Adwokaci
 • wskazani przez prowadzącą punkt Fundację HONESTE VIVERE  z siedzibą w Warszawie (03-717) , ul. Amałowicza-Tatara 7, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337010

Poniedziałek-Piątek
Godziny 11.00- 15.00
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 7
Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
ul. Dominikańska 9E
05-530 Góra Kalwaria

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjnego,
 • prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
 • prawo rodzinne,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Radcy prawni
 • Adwokaci
 • wskazani przez prowadzącą punkt Fundację HONESTE VIVERE  z siedzibą w Warszawie (03-717) , ul. Amałowicza-Tatara 7, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337010

Poniedziałek-Piątek
Godziny 11.00- 15.00
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 1
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Poniedziałek-Piątek
Godziny 8.00-12.00
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

W punkcie porad udzielają:

 • Radcy prawni
 • Adwokaci
 • wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową radę Adwokacką w Warszawie

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjnego,
 • prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
 • prawo rodzinne,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Poniedziałek-Piątek
Godziny 12.00-16.00
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

W punkcie porad udzielają:

 • Radcy prawni
 • Adwokaci
 • wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową radę Adwokacką w Warszawie

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjnego,
 • prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
 • prawo rodzinne,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Punkt nr 3
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna

Poniedziałek-Piątek
Godziny 15.00-19.00
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

W punkcie porad udzielają:

 • Radcy prawni
 • Adwokaci
 • wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową radę Adwokacką w Warszawie

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjnego,
 • prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
 • prawo rodzinne,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Punkt nr 4
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny
ul. Chyliczkowska 20
05-500 Piaseczno

Poniedziałek-Piątek
Godziny 16.15-20.15
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

W punkcie porad udzielają:

 • Doradcy obywatelscy
 • wskazani przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

Nieodpłatne poradnictwo obywatelski jest udzielane w zakresie;

 • porad dla osób zadłużonych,
 • porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
 • porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
  a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji

Punkt nr 5
Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach
ul. Bolesława Chrobrego 83
05-502 Piaseczno

Poniedziałek-Piątek
Godziny 11.50-15.50
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Nieodpłatne poradnictwo obywatelski jest udzielane w zakresie;

 • porad dla osób zadłużonych,
 • porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
 • porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
  a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji

W punkcie porad udzielają:

 • Doradcy obywatelscy
 • wskazani przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

Punkt nr 6
Straż Miejska
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn

Poniedziałek-Piątek
Godziny 11.00- 15.00
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

W punkcie porad udzielają:

 • Radcy prawni
 • Adwokaci
 • wskazani przez prowadzącą punkt Fundację HONESTE VIVERE  z siedzibą w Warszawie (03-717) , ul. Amałowicza-Tatara 7, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337010

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjnego,
 • prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
 • prawo rodzinne,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Punkt nr 7
Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
ul. Dominikańska 9E
05-530 Góra Kalwaria

Poniedziałek-Piątek
Godziny 11.00- 15.00
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

W punkcie porad udzielają:

 • Radcy prawni
 • Adwokaci
 • wskazani przez prowadzącą punkt Fundację HONESTE VIVERE  z siedzibą w Warszawie (03-717) , ul. Amałowicza-Tatara 7, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337010

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjnego,
 • prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
 • prawo rodzinne,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Źródło: https://bip.piaseczno.pl/public/?id=218374

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Piasecznie: zobacz TUTAJ.

POWRÓT