Centrum Sportu w Gminie Lesznowola

Dyrektor: Rafał Skorek

Utworzenie Centrum Sportu w Gminie Lesznowola

30 czerwca 2015 roku na mocy uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 117/XI/2015 zostało utworzone Centrum Sportu w Gminie Lesznowola z siedzibą w Mysiadle przy ulicy Kwiatowej 28. Jednostka organizacyjna została powołana w celu wykonywania zadań gminy
z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, w tym zarządzania i administrowania gminnymi obiektami sportowymi, terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi.

Powołanie Centrum Sportu

Celem Centrum Sportu jest skuteczne zarządzanie dynamicznie powiększającą się bazą sportowo-rekreacyjną oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lesznowola. 

Do zadań Centrum Sportu należy popularyzacja kultury fizycznej, poprzez udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom gminy, organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych a także zapewnianie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów wraz z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi dla najmłodszych mieszkańców.

 Współpraca

Centrum Sportu współpracuje z funkcjonującymi na terenie gminy klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Centrum Sportu w Gminie Lesznowola posiada swoją identyfikację wizualną.

Poniżej zamieszczamy wytyczne odnośnie systemu identyfikacji wizualnej Centrum Sportu w Gminie Lesznowola:

Logo Centrum Sportu do pobrania:

GALERIA

POWRÓT