Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Sprawy Obywatelskie, Ewidencja i Dowody Osobiste

Pokój nr 3, 5

Tel. wew.: 122, 219

Tel. bezpośredni: 22 708 91 22, 22 708 92 19

kierownik Joanna Barańska

Pracownicy:

  • Bożena Poterała
  • Ewa Orłowska
  • Agnieszka Borowska
  • Agnieszka Książek

 

Działalność Gospodarcza

Pokój nr 107

Tel. wew.: 220

Tel. bezpośredni: 22 708 92 20

Pracownicy:

  • Łucja Jaworska 

1. Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

2. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych w szczególności należy:

1) prowadzenie rejestru mieszkańców zgodnie z ustawą o ewidencji ludności;

2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy;

3) prowadzenie postępowań w sprawach ewidencji ludności, w tym wydawanie decyzji administracyjnych;

4) nadawanie numerów PESEL na wniosek;

5) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz rejestru wyborców;

6) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL;

7) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizacja;

8) sporządzanie wykazów mieszkańców dla potrzeb kwalifikacji wojskowej, służby zdrowia, placówek oświatowych oraz spisu wyborców;

9) współpraca z organami Policji, prokuratury, sądami, USC oraz Komisarzem Wyborczym;

10) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis (zmianę, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie) przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

11) sporządzanie sprawozdań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;

12) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

13) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;

14) przyjmowanie i realizacja zleceń innych urzędów i organów właściwych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych dotyczących usunięcia niezgodności w rejestrze PESEL;

15) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego; 16) realizacja wniosków o wydanie dowodu osobistego przesłanych drogą elektroniczną (ePUAP);

17) nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim mieszkającym poza RP przy ubieganiu się o dowód osobisty;

18) przyjmowanie do Rejestru Dowodów Osobistych dowodów otrzymanych pocztą specjalną;

19) wydawanie dowodów osobistych lub odmowa wydania w przypadkach przewidzianych w ustawie;

20) przyjmowanie zgłoszeń utraty i uszkodzenia dowodu osobistego i unieważnienie dokumentu w związku z takim zgłoszeniem;

21) wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

22) przyjmowanie zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym posiadającym warstwę elektroniczną;

23) prowadzenie dokumentacji wydanych dowodów osobistych w formie zbioru kopert dowodowych, poprzez:

a) zakładanie kopert dowodowych,

b) włączanie do kopert dowodowych dokumentów uzyskanych przy wymianie dowodu osobistego,

c) wyłączanie ze zbioru kopert dowodowych kopert osób zmarłych.

24) udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Dowody osobiste – konieczna rezerwacja wizyty!
Osoby, które chcą załatwić sprawy związane z wyrobieniem dowodu osobistego, muszą wcześniej zadzwonić i umówić się na wizytę w Urzędzie Gminy. Zapisy odbywają się telefonicznie, w godzinach pracy Urzędu: 22 70 89 122.
Zapisy na konkretną godzinę zostały wprowadzone, aby uniknąć tworzenia się kolejek.
W przypadku wolnych terminów w danym dniu, również będą obsługiwane osoby, które zgłoszą się do Urzędu bez wcześniejszego zapisu.

Wymagane dokumenty:

  • 1 fotografia,
  • stary dowód osobisty.

Sprawy Obywatelskie i Ewidencja

Działalność Gospodarcza

Wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 671 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1865 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, pokój nr 5. tel. 22-70-89-122
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9.30-17.30, od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Terminy i sposób załatwiania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie na terenie kraju.
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej:
– wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun prawny ze swoim ważnym dowodem osobistym wraz z dzieckiem, które ukończyło 5 rok życia
– osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin
– przy składaniu wniosku nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat.

Dowody osobiste wydawane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z. z Centrum Personalizacji.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

W przypadku przyjęcia wniosku o wydanie dowodu w miejscu pobytu osoby chorej lub niepełnosprawnej, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny ze swoim ważnym dowodem osobistym.
Dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun ustanowiony przez sąd.
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby o ile nie była obecna przy składaniu wniosku.
Utracony dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie.

Wymagane dokumenty:
WERSJA PAPIEROWA
– 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Do wniosku załącza się wtedy orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została załączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami
– na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez Urząd Wojewódzki) lub skrócony polski akt urodzenia albo skrócony polski akt małżeństwa

WERSJA ELEKTRONICZNA
– Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.
– Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa wyżej.
– W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej dla dziecka, które ukończyło 5 rok życia jego obecność jest obowiązkowa przy odbiorze dowodu osobistego. Jeden z rodziców musi mieć też ze sobą ważny swój dowód osobisty oraz stary dowód osobisty dziecka (jeżeli był wcześniej wydany).
– W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Opłata:
– brak opłaty

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
Składającemu wniosek wydaje się potwierdzenie złożenia wniosku. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia i od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. 

POWRÓT