referat GeodezjI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Pokój nr: 21

Tel. wew.: 119, 197
Tel. bezpośredni: 22 708 91 19; 22 708 91 97

Kierownik: Grażyna Brzozowska

Tel. bezpośredni: 22 708 91 27

Pokój nr: 19

Wydawanie zawiadomień i zaświadczeń o ustaleniu numeru porządkowego – tel. 22 708 91 18.

1. Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami podlega bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w szczególności należy:

1) tworzenie zasobów nieruchomości gminnych niezbędnych do wykonywania zadań własnych Gminy, prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu gminnego zgodnie z przepisami prawa;

2) wykonywanie czynności związanych ze sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, oddaniem w trwały zarząd, zamianą, użyczeniem, dzierżawą, użytkowaniem, darowizną, wnoszeniem jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy zgodnie z przepisami prawa;

3) przygotowywanie projektów uchwał Rady lub zarządzeń Wójta, dotyczących nabycia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, użyczenia, dzierżawy, użytkowania, darowizny, aportów, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz w sprawach nadawania nazw drogom gminnym i prywatnym;

4) przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta w sprawach dotyczących niewykonania prawa pierwokupu;

5) prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie odszkodowania za grunty wydzielone pod gminne drogi publiczne;

6) wykonywanie i nadzorowanie czynności związanych z regulacją stanu prawnego dróg i nieruchomości będących we władaniu Gminy;

7) przygotowanie dokumentacji w sprawach nazewnictwa dróg gminnych i prywatnych;

8) ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków z urzędu lub na wniosek zainteresowanych, w tym wydawanie zaświadczeń i zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego;

9) opiniowanie dokumentacji dotyczącej rozgraniczenia i podziałów nieruchomości, zatwierdzanie projektów podziału oraz rozgraniczeń nieruchomości;

10) opiniowanie na wniosek sądów projektów podziału nieruchomości, prowadzonych w postępowaniu cywilnym;

11) przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń oraz zawiadomień w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;

12) regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych oraz zakładanie dla nich ksiąg wieczystych;

13) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;

14) prowadzenie czynności dotyczących zawarcia umów z rzeczoznawcami majątkowymi w celu zapewnienia wycen nieruchomości oraz z geodetami uprawnionymi w celu dokonywania podziałów i rozgraniczenia nieruchomości;

15) przekazywanie do referatu odpowiedzialnego za realizację budżetu ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych i nabycia nieruchomości na rzecz Gminy, wykazu mienia gminnego oraz informacji dotyczących przekazania gruntów gminnych w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd.

Pliki do pobrania:

Zamiana nieruchomości

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. Nr 518 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola ,Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała Rady Gminy wyrażająca zgodę na zamianę nieruchomości
Negocjacje
Protokół z negocjacji
Zawarcie umowy zamiany nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Wymagane dokumenty:
Pisemne wystąpienie o dokonanie zamiany nieruchomości.

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dn. 16.11.2006 o opłacie skarbowej.

Czas załatwienia sprawy:
Do 6 miesięcy

Zatwierdzenie projektu podziału

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. 2014r., poz. 518 ze zm.).

Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Sposób załatwiania sprawy:
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek – druk dostępny w kancelarii urzędu, na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/.
 • Projekt podziału nieruchomości przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykazem zmian gruntowych i protokołem przyjęcia granic nieruchomości.

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)

Czas załatwiania sprawy:
Do 14 dni od złożenia wniosku wraz z dokumentacją.

Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola ,Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Sposób załatwiania sprawy:
Wydanie postanowienia opiniującego podział nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek – druk dostępny w kancelarii urzędu, na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/
 • Aktualny wypis z księgi wieczystej.
 • Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej.
 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej
 • Decyzja o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego
 • Zobowiązanie w formie aktu notarialnego, gdy wniosek dotyczy połączenia i ponownego podziału odrębnych nieruchomości
 • W przypadku podziału nieruchomości przez budynek – rzuty poszczególnych kondygnacji z zaznaczonym odcinkiem granicy przez budynek.
 • Wykaz synchronizacyjny jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635)

Czas załatwienia sprawy:
14 ÷ 30 dni.

Sprzedaż nieruchomości gminnych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola ,Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Sposób załatwiania sprawy:
Uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Ogłoszenie o przetargu
Przeprowadzenie przetargu
Protokół z przetargu
Informacja o wyniku przetargu
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego

Wymagane dokumenty:

 • Wadium lub pisemna oferta
 • Wypis z księgi wieczystej.
 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków.
 • Wypis z planu miejscowego

Opłaty:
Czynność zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dn. 16.11.2006 o opłacie skarbowej.

Czas załatwienia sprawy:
Do 3 miesięcy

Sprzedaż lokali mieszkalnych (gminnych)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola ,Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Sposób załatwiania sprawy :
Uchwała Rady Gminy o zbyciu lokali wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.
Umowa w formie aktu notarialnego

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek pisemny .
 • Wniosek o sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy.
 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas nieokreślony.
 • W przypadku zmiany stanu cywilnego najemcy w działce w trakcie trwania umowy najmu lokalu mieszkalnego dokumenty potwierdzające aktualny stan cywilny najemcy.
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego.

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dn. 16.11.2006 o opłacie skarbowej

Czas załatwienia sprawy:
Do 6 miesięcy.

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2014r. poz. 518 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola ,Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek. 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała Rady Gminy o zbyciu lokali
Operat szacunkowy określający wartość rynkową lokali i nieruchomości gruntowej.
Wykaz nieruchomości lokalowych do zbycia
Zawiadomienie najemcy o sprzedaży lokalu mieszkalnego i przysługującego pierwszeństwa w jego nabyciu.
Oświadczenie o woli skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.
Protokół uzgodnień.
Umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek pisemny .
 • Wniosek o sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy.
 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas nieokreślony.
 • W przypadku zmiany stanu cywilnego najemcy w działce w trakcie trwania umowy najmu lokalu mieszkalnego dokumenty potwierdzające aktualny stan cywilny najemcy.
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego.

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.).

Czas załatwienia sprawy:
Do 3 miesięcy.

Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 930- 1730,
wtorek – piątek 800 – 1600

Sposób załatwienia sprawy:
Postanowienie o wszczęciu postępowania
Ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic oraz zgodności sporządzenia dokumentów z przepisami prawa
Decyzja o zatwierdzeniu rozgraniczenia lub umorzeniu z uwagi na zawarcie ugody zawartej przed geodetą.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek – pisemny (dostępny w kancelarii Urzędu) lub na stronie internetowej gminy.
 • Aktualny wypis z księgi wieczystych, lub inny dokument własności.
 • Operat rozgraniczeniowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dokumentacja techniczna).

Opłaty:
Opłata za wydanie decyzji – 10 zł.
Kasa czynna:
poniedziałek od 930 do1700
wtorek – piątek od 800 do 1530.

Czas załatwienia sprawy:
W zależności od zgromadzenia wymaganej przepisami dokumentacji.

Podział nieruchomości

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1977r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014r. poz. 518 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 – 16:00 ,

Sposób załatwiania sprawy:
Postanowienie o zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego,
Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek – druk dostępny w kancelarii urzędu, na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/.
 • Aktualny wypis z księgi wieczystej.
 • Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej.
 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz kopia mapy zasadniczej
 • Projekt podziału przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykazem zmian gruntowych i protokołem przyjęcia granic nieruchomości.

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej.

Czas załatwiania sprawy:
W zależności od zgromadzonej wymaganej przepisami dokumentacji.

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości w formie zaświadczenia

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 9 stycznia 2012. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
 • Ustawa z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 18
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 – 16:00 ,

Sposób załatwienia sprawy:
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości w formie zawiadomienia.

Wymagane dokumenty:
Wniosek pisemny – druk dostępny w kancelarii urzędu, na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/

Opłaty:
Opłata od wydania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku – nie pobiera się.
Opłata za wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia (istnienia) numeru porządkowego – 17,00
Opłata za wydanie poświadczonej kopii w/w dokumentów – 5,00zł. od każdej pełnej lub zaczętej strony – ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
Opłatę skarbową uiszcza się gotówką w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek urzędu: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018
Kasa czynna:
poniedziałek od 9:30 do17:00
wtorek – piątek od 8:00 do 15:30

Czas załatwienia sprawy:

Od 3 do 7 dni.

Dzierżawa gruntów gminnych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2014r. poz. 518 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola ,Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Sposób załatwiania sprawy:
– Uchwała Rady Gminy lub Zarządzenie Wójta wyrażające zgodę na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność gminy.
– Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
– Ogłoszenie o przetargu
– Wybór oferty
– Zawarcie umowy dzierżawy

Wymagane dokumenty:
Złożenie wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu wraz z wymaganą dokumentacją

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dn. 16.11.2006 o opłacie skarbowej.

Czas załatwiania sprawy:
Od 2 do 6 miesięcy

POWRÓT