Koordynator ds. dostępności

Koordynatorem ds. dostępności w Gminie Lesznowola jest Dorota Czajkowska. Dane kontaktowe: dorota.czajkowska@lesznowola.pl, tel. 22 708 92 18.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, gmina@lesznowola.pl

Urząd Gminy Lesznowola powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres organu nadzorującego: Wójt Gminy Lesznowola,  ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, e-mail: gmina@lesznowola.pl, telefon 22 708 91 11.

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

POWRÓT