Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pokój nr: 2

Tel. wew.: 123, 132

Tel. bezpośredni: 22 708 91 23; 22 708 91 32 

Kierownik: Joanna Żurkowska-Beta

1. Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, w szczególności należy:

1) opracowywanie planów realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę;

2) opracowywanie i przedstawianie Wójtowi rocznych planów inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym;

3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac przygotowawczych związanych z planowanymi inwestycjami realizowanymi przez Gminę, w tym m.in:

a) zlecanie opracowania programów i koncepcji;

b) zlecanie opracowania dokumentacji technicznej;

c) zlecanie niezbędnych badań i ekspertyz;

d) sprawdzanie kompletności dokumentacji;

4) przygotowywanie dokumentacji technicznej i założeń wykonawczych do postępowań na wykonanie inwestycji;

5) opracowywanie dokumentacji do wystąpienia o przyznanie dotacji na realizowanie inwestycji w części technicznej wniosku;

6) przygotowywanie zleceń dla inspektora nadzoru inwestorskiego;

7) wprowadzanie wykonawców na teren budowy;

8) uzgadnianie formy współpracy rzeczowo-finansowej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie budowy infrastruktury, której realizacja leży w kompetencjach Gminy;

9) przeprowadzanie kontroli właściwego i terminowego wykonywania prac inwestycyjnych;

10) koordynacja inwestorska prowadzonych robót;

11) udział w komisjach odbioru częściowego i końcowego wykonywanych inwestycji;

12) przygotowywanie projektów umów dotyczących współpracy Gminy i firm zewnętrznych (deweloperów);

13) wydawanie warunków technicznych przyłączenia do projektowanych przez Gminę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

14) przeprowadzanie rozliczeń rzeczowo-finansowych z wykonanych inwestycji;

15) reprezentowanie Wójta w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piasecznie oraz reprezentowanie Wójta, w sprawach dotyczących prowadzonych zadań inwestycyjnych;

16) opracowywanie sprawozdań z wykonanych inwestycji;

17) opracowywanie rocznych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

18) opracowywanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia badań i ekspertyz;

19) nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców i dostawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi;

20) współpraca ze społecznymi komitetami w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;

21) współpraca ze Skarbnikiem przy sporządzaniu rozliczeń rzeczowo-finansowych z prowadzonych inwestycji;

22) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych inwestycji;

23) analizowanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pod względem ich zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;

24) współpraca z Lesznowolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., we wszystkich sprawach dotyczących gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

POWRÓT