Pełnomocnik ds. Profilaktyki Uzależnień

Janina Szulowska

Tel. 22 708 92 12, 601 228 782

e-mail: janina.szulowska@lesznowola.pl

www.gkrpa-lesznowola.pl

Pełnomocnik ds. Profilaktyki Uzależnień podlega bezpośrednio Wójtowi.

Zadania Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień.

1. Pełnomocnik ds. Profilaktyki Uzależnień podlega bezpośrednio Wójtowi.

2. Do zadań Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień, w szczególności należy:

1) realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) przygotowanie i przedkładanie Wójtowi:

a) projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (dalej zwany Programem),

b) projektu planu dochodów i wydatków w zakresie realizacji Programu,

c) sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu;

3) realizacja zadań wynikających z Programu;

4) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji zadań wynikających z Programu;

5) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

6) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie realizacji Programu w tym współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia dla dzieci i młodzieży profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dotyczącej rozwiązywania problemów uzależnień;

7) sprawowanie kontroli merytorycznej wykonywanych zadań wynikających z Programu;

8) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii;

9) wdrażanie i przeprowadzanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

10) inicjowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

POWRÓT