Referat Zamówień Publicznych

Pokój nr: 9

Tel. wew.: 113

Tel. bezpośredni: 22 708 91 13 

Kierownik: Tomasz Dziubak-Wysokiński

1. Referat Zamówień Publicznych podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Zamówień Publicznych w szczególności należy:

1) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z aktami wykonawczymi;

2) ustalanie właściwego, zgodnego z przepisami prawa, trybu udzielenia zamówień publicznych, w tym koordynowanie działań komórek organizacyjnych;

3) przygotowanie zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych, w tym zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowej;

4) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów, przy współpracy merytorycznych stanowisk lub komórek organizacyjnych Urzędu, wnioskujących i realizujących planowane zamówienie;

5) przygotowanie dokumentów niezbędnych do prac komisji przetargowej, w tym organizacja techniczna oraz uczestnictwo w posiedzeniach komisji;

6) zapewnienie terminowego publikowania ogłoszeń i informacji związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w miejscach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych;

7) informowanie i składanie wymaganych dokumentów do Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych;

8) opracowanie wewnętrznych dokumentów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;

9) prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych przez Gminę oraz rejestru umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

10) prowadzenie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych;

11) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

12) sporządzanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

13) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie planowania i udzielania zamówień publicznych;

14) wykonywanie innych czynności określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

POWRÓT