Mobilny Urzędnik

Mobilny Urzędnik w Urzędzie Gminy Lesznowola od 25 marca 2022 r.

W ramach poprawy dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach uruchomiona została dla Państwa usługa polegająca na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu Państwa zameldowania (teren Gminy Lesznowola). 

1. Kto może skorzystać z usługi „Mobilnego Urzędnika”?

Z usługi „Mobilnego Urzędnika” mogą korzystać mieszkańcy Gminy Lesznowola, którzy mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie oraz:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu;
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w umiarkowanym stopniu;
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w lekkim stopniu;
 • posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolność do pracy;
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia;
 • są w wieku 65+;
 • są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług;
 • są opiekunami faktycznymi lub prawnymi osób wymienionych w pkt. a) – g);
 • wykonują pieczę zastępczą.

2. Zakres pracy „Mobilnego Urzędnika”

W ramach działania „Mobilnego Urzędnika” świadczone są wybrane usługi znajdujące się w zakresie działania Urzędu Gminy Lesznowola, a obsługa mieszkańca odbywa się poza Urzędem Gminy Lesznowola (mieszczącym się przy ul. Gminnej 60, 05-506 Lesznowola).

Miejscem świadczenia usługi jest miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do skorzystania z „Mobilnego Urzędnika”, znajdujące się w Granicach administracyjnych Gminy Lesznowola.

Zgłoszenia zamiaru korzystania z Usługi „Mobilnego Urzędnika” można dokonać:

 • telefonicznie – pod numerem telefonu: (22) 708 92 22, zgłoszenia są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-14.00;
 • pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość/e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: mobilny.urzednik@lesznowola.pl;
 • poprzez kontakt osoby zainteresowanej lub też za pośrednictwem osoby trzeciej (np. członka rodziny, opiekuna faktycznego, sąsiada).

W ramach zgłoszenia należy podać obowiązkowe dane:

 • imię,
 • nazwisko,
 • e-mail,
 • telefon kontaktowy,
 • adres zameldowania/zamieszkania,
 • zakres Usługi.

Pracownik przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi wstępną rozmowę z osobą zgłaszającą, po czym przekieruje rozmowę do osoby odpowiedzialnej merytorycznie za wykonanie Usługi. Pracownik merytoryczny udzieli wszelkich wyjaśnień w związku ze zgłoszeniem osoby zainteresowanej daną Usługą oraz umówi termin wizyty. Zgłoszenia, o których mowa, są realizowane są we wtorki i czwartki, w godz. 10.00-14.00 w kolejności ich przyjęcia.

 • W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie mieszkańca, Usługa nie może zostać zrealizowana we wcześniejszym ustalonym terminie, mieszkańca jest obowiązany do odwołania zgłoszenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień obsługi, w którym miało być jego zgłoszenie, do godziny 14:00.
 • W przypadku, gdy Usługa „Mobilnego Urzędnika” nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Urzędu Gminy Lesznowola, mieszkańca będzie o tym informowany telefonicznie nie później niż 2 godziny przed ustalonym terminem Usługi.
 • W przypadku ogłoszonego stanu epidemii z powodu SARS-COV-2 lub innych nieprzewidzianych sytuacji uniemożliwiających realizację usług, „Mobilny Urzędnik” może zostać zawieszony lub zamknięty.

3. Zakres usług świadczonych w ramach „Mobilnego Urzędnika”

1) Urząd Stanu Cywilnego:

 • zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego – na wniosek.

2) Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych:

 • składanie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • wydanie zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • składanie wniosku o wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • składanie wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej.

3) Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych:

 • składanie wniosku o zameldowanie/wymeldowanie;
 • składanie wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy;
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, braku zameldowania i zameldowania wszystkich osób;
 • składanie wniosku o nadanie numer PESEL;
 • składanie wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.

4) Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych:

 • Wydawanie Karty Mieszkańca – Biletu Metropolitarnego.

5) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

 • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów;
 • składanie wniosku o sfinansowanie zabiegu weterynaryjnego (sterylizacja, kastracja, chipowanie) w ramach obowiązujących programów.

6) Referat Dróg i Mostów:

 • wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi;
 • wydawanie decyzji w zakresie lokalizacji zjazdów na drogach gminnych;
 • wydawanie opinii w zakresie lokalizacji zjazdów na drogach gminnych.

7) Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi:

 • przyjmowanie wniosków dotyczących odbioru i utylizacji azbestu z terenu Gminy Lesznowola;
 • dostarczanie i pomoc w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 • dostarczenie i pomoc w wypełnianiu zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • dostarczenie i pomoc w wypełnianiu korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8) Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego:

 • składanie wniosków oraz uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lesznowola;
 • składanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnej o: warunkach zabudowy; lokalizacji inwestycji celu publicznego, w trybie indywidualnym;
 • składanie innych wniosków indywidualnych, takich jak wnioski w procedurach sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola.

9) Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomości:

 • składanie wniosków o nadanie numeru porządkowego dla budynku;
 • składanie wniosków o wydanie zaświadczeń w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami;
 • składanie wniosków o podział nieruchomości.

10) Referat Realizacji Podatków i Opłat:

 • składanie informacji/deklaracji w sprawie podatków;
 • składanie podań o umorzenie, rozłożenie na raty zaległości, wniosków o udzielenie innych ulg;
 • składanie wniosków o zwrot/zarachowanie nadpłaty podatku;
 • składanie wniosków o wydawanie stosownych zaświadczeń.

Usługa „Mobilny Urzędnik” jest bezpłatna!

Bieżące informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy https://www.lesznowola.pl/ w zakładce dla mieszkańców/mobilny urzędnik.

Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Pliki do pobrania:

POWRÓT