Mobilny Urzędnik

Mobilny Urzędnik w Urzędzie Gminy Lesznowola od 25 marca 2022 r.

W ramach poprawy dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach uruchomiona została dla Państwa usługa polegająca na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu Państwa zameldowania (teren Gminy Lesznowola). 

1. Kto może skorzystać z usługi „Mobilnego Urzędnika”?

 • osoby w wieku 65+ mające problem w poruszaniu się,
 • osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi.

2. Jak skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia:

 • telefonicznego pod numerem (22) 708 92 22 (zgłoszenia może dokonać opiekun osoby o specjalnych potrzebach; osoba trzecia); zgłoszenia są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00– 14:00;
 • pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość/e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: mobilny.urzednik@lesznowola.pl.

Usługi w ramach „Mobilnego Urzędnika” realizowane są we wtorki i czwartki w godzinach: 10:00 – 14:00. Usługa zostanie zrealizowana w najbliższym dniu, w którym dostępny jest wolny termin. Zgłoszenia są realizowane w kolejności ich przyjęcia.

W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić:

 • czego dotyczy sprawa;
 • podać imię i nazwisko;
 • adres zameldowania/zamieszkania;
 • numer telefonu do kontaktu;

3. Zakres usług świadczonych w ramach „Mobilnego Urzędnika”

 • zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego – na wniosek,
 • składanie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • wydanie zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • składanie wniosku o wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • składanie wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej;
 • składanie wniosku o zameldowanie/wymeldowanie;
 • składanie wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy;
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, braku zameldowania i zameldowania wszystkich osób;
 • składanie wniosku o nadanie numer PESEL;
 • składanie wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL;
 • udzielenie pełnomocnictwa do udziału w wyborach głosowania;
 • wydawanie Karty Mieszkańca – Biletu Metropolitarnego;
 • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów;
 • składanie wniosku o sfinansowanie zabiegu weterynaryjnego (sterylizacja, kastracja, chipowanie) w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2022 roku.”,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi;
 • wydawanie decyzji w zakresie lokalizacji zjazdów na drogach gminnych;
 • wydawanie opinii w zakresie lokalizacji zjazdów na drogach gminnych;
 • przyjmowanie wniosków dotyczących odbioru i utylizacji azbestu z terenu Gminy Lesznowola;
 • dostarczanie i pomoc w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 • dostarczenie i pomoc w wypełnianiu zmiany deklaracji o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • dostarczenie i pomoc w wypełnianiu korekty deklaracji o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • składanie wniosków oraz uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lesznowola;
 • składanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnej o: warunkach zabudowy; lokalizacji inwestycji celu publicznego, w trybie indywidualnym;
 • składanie innych wniosków indywidualnych, takich jak wnioski w procedurach sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola;
 • składanie wniosków o nadanie numeru porządkowego dla budynku;
 • składanie wniosków o wydanie zaświadczeń w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami;
 • składanie wniosków o podział nieruchomości;
 • składanie informacji/deklaracji w sprawie podatków;
 • składanie podań o umorzenie, rozłożenie na raty zaległości, wniosków o udzielenie innych ulg;
 • składanie wniosków o zwrot/zarachowanie nadpłaty podatku;
 • składanie wniosków o wydawanie stosownych zaświadczeń.

Usługa „Mobilny Urzędnik” jest bezpłatna!

Bieżące informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lesznowola.pl/ w zakładce dla mieszkańców/mobilny urzędnik.

Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Pliki do pobrania:

POWRÓT