gmina w pigułce

Lesznowola jest gminą wiejską, która w ciągu 20 lat przeszła transformację z gminy typowo rolniczej w gminę o charakterze mieszkaniowo – usługowym. Obecnie na jej terenie prowadzi działalność 9 tys. podmiotów gospodarczych (dane GUS na koniec 2021 r.). Są wśród nich mniejsze i większe firmy tworzące ośrodek produkcyjny i usługowy, koncentrujący handel i nowoczesny przemysł z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego.

W gminie przybywa również nowych mieszkańców. Przyciąga ich dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna. Gmina dołożyła wszelkich starań, aby w sposób maksymalny powiększyć uzbrojenie swoich terenów w media, stale inwestuje w budowę dróg gminnych oraz współfinansuje budowę i modernizację dróg ponadlokalnych. Priorytetowo traktowane są inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, gdyż to ich realizacja może przyśpieszyć lub zahamować dalszy rozwój gminy. Budowa nowych stacji uzdatniania wody i budowa nowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa istniejących, są niezbędne dla rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach, które w wyniku zmiany zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania zostały przekształcone z terenów rolnych na mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe.

Starania samorządu zostały wielokrotnie zauważone i docenione przez zewnętrznych ekspertów, co znalazło odbicie w licznie przyznawanych nagrodach (Fair Play Certyfikowana Lokalizacji Inwestycji, Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcom, Godło Promocyjne TERAZ POLSKA) oraz w wysokich pozycjach krajowych rankingów – np. ekonomicznego magazynu Forbes.

Samorząd Gminy Lesznowola podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i dynamiczny rozwój – w tym gospodarczy – gminy. Jednym z priorytetów jest zapewnienie inwestorom i mieszkańcom odpowiednio przygotowanej infrastruktury i dostępu do takich mediów jak:
– wodociąg i kanalizacja,
– pomoc w uzyskaniu dostępu do prądu i gazu,
– Internet.

Gmina Lesznowola dąży także do uporządkowania gospodarki mieszkaniowej. Sztandarowym przykładem są w tym przypadku nowoczesne gminne mieszkania socjalne. W 2007 roku zostały wybudowane dwa nowoczesne i estetycznie budynki socjalne, w których znajduje się łącznie 62 mieszkania. Obiekty te zdobyły nagrody w konkursach ogólnopolskich architektonicznych. W grudniu 2018 roku został oddany do użytkowania kolejny budynek komunalny, zlokalizowany w Lesznowoli przy ul. Bankowej.

 

 

LESZNOWOLA W LICZBACH

 • 22 sołectwa
 • 29 miejscowości
 • 33 obręby geodezyjne

Ludność Gminy

 • Rok 2021 – 30 160 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy
 • Rok 2020 – 28 971 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy
 • Rok 2019 – 28 255 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy

 

galeria

rolnictwo

Gmina Lesznowola pod względem administracyjnym jest gminą wiejską położoną w środkowej części województwa mazowieckiego, w północnej części powiatu piaseczyńskiego.
W średniowiecznym Mazowszu tereny gminy były terenami typowo rolniczymi, dlatego tez symbolika herbu Gminy Lesznowola nawiązuje do najstarszych tradycji gminy i zajęć jej mieszkańców: trzy kłosy trzymane w prawym ręku przez pannę w czerwonej sukni symbolizują rolnictwo, urodzaj, dobrobyt i chleb, natomiast trzymany w lewym ręku kaduceusz jest symbolem pokoju i handlu.

Z racji swego położenia w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy tereny gminy, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, stały się terenami atrakcyjnymi dla inwestorów. Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości, jak również zachodzące zmiany gospodarcze, zmieniły sposób użytkowania i przeznaczenia większości terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej na obszary przeznaczone do rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowo-mieszkaniowych i działalności gospodarczej.
Prognozy rozwoju funkcji rolniczej na terenie gminy są niewielkie ze względu na bliskość Warszawy i związaną z tym niską rentowność gruntów rolnych, postępującą urbanizację terenu i rozdrobnienie działek.
W  2012 roku na terenie gminy znajdowało się około 645 gospodarstw rolnych. W strukturze obszarowej dominują gospodarstwa o małej powierzchni tj. o powierzchni od 1 – 5 ha. Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się prawie o połowę. Tylko część z nich utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa, co świadczy o stopniowym odchodzeniu od zawodu rolnika i likwidacji gospodarstw. Odchodzenie od rolnictwa następuje także z powodu małej opłacalności upraw i tendencji przekształcania gruntów rolnych na cele inwestycyjne i mieszkaniowe. Produkcja zwierzęca stanowi marginalną część działalności rolniczej.
Użytki rolne stanowią obecnie około 50% ogółu powierzchni gminy, z tego większość zajmują grunty orne, a niewielki procent sady, łąki i pastwiska trwałe (dane na podstawie spisu rolnego w 2010 r.) Większość użytków rolnych znajduje się w posiadaniu gospodarstw indywidualnych.

Warunki agroprzyrodnicze korzystne dla rozwoju rolnictwa to: długa i ciepła jesień oraz chłodniejsze lato (sprzyjają plonowaniu roślin trawiastych, motylkowych, krzyżowych i krzewów jagodowych), wydłużona jesień i łagodna zima oraz opóźniona i chłodna wiosna (wymuszają uprawę roślin ozimych). Cechy agroklimatu mało korzystne dla rozwoju rolnictwa to: późne przymrozki wiosenne, a wczesne jesienne, częste występowanie wiatrów przesuszających glebę, zwiększone opady w okresie jesieni.
Średnia roczna temperatura powietrza sięga ok. 7,5 st.C. W styczniu średnie temperatury wahają się w granicach -4,5°C i -4°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatur wynosi 17-18°C). Średni opad atmosferyczny wynosi 500-600 mm.
W gminie Lesznowola dominują gleby naturalne, a wśród nich brunatne, bielicowe i rdzawe. W przeważającej większości są to gleby dobre – klasy III i IV z wyraźną przewagą kompleksów klas bonitacyjnych IVa i IVb. Zajmują one około 65% powierzchni.
Wśród kierunków produkcji dominują: warzywa (kapusta, burak ćwikłowy, marchew, pory, cebula, pietruszka, seler, dynia), rośliny okopowe (ziemniak), produkcja zbożowa (pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto, żyto, owies) i sadownicza – w południowo-zachodniej części gminy ( jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, czereśnie i borówka).

Przebojem „warzywnym” ostatnich lat, z którym utożsamiana jest miejscowość Lesznowola w gminie, stała się dynia, która cieszy się coraz większą popularnością wśród konsumentów.
Lesznowola to prawdziwe „dyniowe zagłębie” – wzdłuż głównej drogi, biegnącej przez tę miejscowość, ustawionych jest na jesieni kilkanaście stoisk z dyniami. Powierzchnia uprawy dyni z roku na rok ulegają zwiększeniu, co podyktowane jest wzrastającym popytem na to warzywo. Dynia posiada wyjątkowe walory smakowe i żywieniowe. Jest bardzo zdrowym warzywem – nie gromadzi metali ciężkich i azotów, które mogą wnikać w inne warzywa i owoce z zanieczyszczonego powietrza. Ponadto warzywo to ma świetne warunki do wzrostu. Nie wymaga nawożenia ani oprysków, potrzebuje jedynie dobrej gleby i odpowiedniej wilgoci.
Lesznowolscy rolnicy zastanawiali się nawet nad zmianą nazwy miejscowości z Lesznowoli na Dyniowolę. I choć pomysł spalił na panewce, to dynia i tak pozostała gminnym produktem markowym.
W wyniku transformacji ustrojowej lesznowolska wieś staje się miejscem zamieszkiwania ludności, która nie jest związana z prowadzeniem produkcji rolniczej.
Obraz lesznowolskiej wsi jest dziś dwukierunkowy i dwuwarstwowy. Obok rolników prowadzących gospodarstwa rolne i rozwijających często różne kierunki działalności pozarolnczej, na lesznowolskiej wsi osiedlają się rodziny, nie związane z rolnictwem. Dzieje się tak dlatego, iż obecnie nasza wieś, to spokojne, piękne, a zarazem atrakcyjne miejsce do codziennego życia.

Aktualnie odnowa i rozwój naszej wsi to przede wszystkim stworzenie dobrych warunków do rozwijania działalności gospodarczej, budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Wymóg czasu spowodowany chęcią życia w przyjaznym i czystym środowisku powoduje, iż koniecznością stała się budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej oraz przeznaczanie środków na rozwój infrastruktury technicznej i uzbrajanie terenów w sieć lokalnych dróg.
Wymogiem czasu stała się także dbałość o rozwój sieci żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, a także lokalnych obiektów sportowych w postaci boisk i placów zabaw dla najmłodszych.
Rozwijanie sieci pozostałych usług w postaci banków, placówek pocztowych czy ośrodków zdrowia ułatwia codzienne życie każdej , osiedlającej się na lesznowolskiej wsi rodzinie.
Rozwój dostępu do lokalnych ofert kulturalnych , zaspokaja nie tylko potrzebę obcowania z kulturą indywidualnego mieszkańca, ale wzmacnia także lokalne więzi na wsi. Istniejący Gminny Ośrodek Kultury i świetlice z bogatą ofertą zajęć dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych, gminne biblioteki, zespoły taneczne, muzyczne , sekcje sportowe, organizowanie wiejskich festynów, to tylko niektóre z wielu propozycji kulturalnych naszej wsi.
Wszystko to wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców, jak też na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej naszej wsi.
Jedną z form takich atrakcji turystycznych są istniejące na terenie Gminy ośrodki jeździeckie, które oferują bardzo dogodne warunki do uprawiania rekreacyjnej odmiany sportu jeździeckiego. Wielbiciele konnych spacerów mogą podziwiać piękno okolicznej przyrody i oddychać świeżym powietrzem, a dzieci pod okiem wykwalifikowanych instruktorów poznają tajniki sztuki jeździeckiej.
Dzisiejsza lesznowolska wieś to nie tylko tereny typowego rolnictwa, ale coraz ładniejsze, nowoczesne i przyjazne miejsce do zamieszkiwania – w zadbanym i podtrzymującym własną tożsamość otoczeniu.

galeria

rekreacja

Część wschodnia gminy to tereny w znacznej mierze zabudowane. Powstało tu wiele pięknych osiedli mieszkaniowych.
W pobliżu znajduje się ulica Puławska, prowadząca przez Ursynów do Centrum Warszawy, Centrum Handlowe Auchan, Zespół Szkół w Nowej Iwicznej, Szkoła Podstawowa i publiczne przedszkole w Mysiadle oraz kilka przedszkoli niepublicznych w Starej i Nowej Iwicznej. Dobry dojazd do centrum stolicy, kameralne warunki mieszkania oraz wygoda, to podstawowe zalety tego położenia.

Część zachodnia, to obszar o szczególnych cechach przyrodniczo – krajobrazowych. Znajduje się tu teren z ciągiem leśnym – Magdalenka, Władysławów i Wilcza Góra.
Przeważają tu wille i zabudowa jednorodzinna położone na zalesionych działkach. Występują tu pomniki przyrody w postaci skupisk drzew lub pojedynczych okazów. Powietrze jest tu znakomite.

W pobliżu znajduje się „Parafia Rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny w Magdalence”, ul. Ks. H. Słojewskiego 19, 05-552 Łazy. Przy parafii ma siedzibę Centrum Odnowy w Duchu Świętym. Nieopodal w lesie stoi pomnik pamięci rozstrzelanych w dniu 28 maja 1942 roku 223 więźniów z Pawiaka i Ravensbruck oraz pomnik poświęcony bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945 r.

Okolice Lesznowoli, Nowej Woli, Zgorzały czy Łaz, to znakomite miejsce dające luksus mieszkania pół na wsi, pół w mieście. W pobliżu (Lesznowola, Podolszyn, Wilcza Góra, Kolonia Warszawska) znajdują się ośrodki jazdy konnej, gdzie można aktywnie spędzić czas.

W Starej Iwicznej można odwiedzić poewangielicki neogotycki kościół z 1893 roku, dziś siedzibę parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Zesłania Ducha Św. Organizowane są tu koncerty kolęd, muzyki dawnej oraz wiele ciekawych wystaw okolicznościowych. Obok kościoła cmentarz parafialny, na którym znajdują się nagrobki potomków założycieli tej miejscowości – kolonistów niemieckich.

W Lesznowoli położony jest zabytkowy dwór z 2 połowy XVIII w., przebudowany ok. 1950 r. z otaczającymi pozostałościami parku podworskiego z zachowanymi elementami geometrycznymi z XVIII w. (w rejestrze Konserwatora Zabytków) oraz kapliczka przydrożna z 1776 r. z rzeźbą kamienną św. Jana Nepomucena usytuowana przy kaplicy rzymskokatolickiej przy ulicy Szkolnej 3.

Na terenie miejscowości Jastrzębiec, w dawnym zespole parkowo-dworskim (dwór z XVIII w., całość pod opieką Konserwatora) mieści się Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Przez kilkadziesiąt lat istnienia Instytut zdobył renomę międzynarodową w dziedzinie genetyki, embriologii i biotechnologii zarodka. Opracowano tu technikę reprodukcji zwierząt transgenicznych oraz klonowania zwierząt. W Instytucie uzyskano po raz pierwszy w Polsce chimerę międzygatunkową kozo-owcę.

atrakcje turystyczne, obiekty rekreacyjne

Derdy – park o powierzchni 12,7 ha objęty ochroną konserwatorską. Został założony w XVIII w. Na jego terenie 3 dęby szypułkowe – pomniki przyrody oraz zabytkowe budynki folwarczne, obecnie użytkowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Jastrzębiec – Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN Zakład Doświadczalny w Jastrzębcu (do 29 kwietnia 2020 r. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Zakład Doświadczalny w Jastrzębcu), teren dawnego zespołu parkowo – dworskiego. Zachował się dwór murowany z XVIII w., zabudowania gospodarcze z początku XIX w., całość pod opieką konserwatora zabytków.

Kosów – Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN (Do 29 kwietnia 2020 r. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN). Na jego terenie spichlerz i dwór z 2 połowy XVIII w., pozostałości parku dworskiego.

Lesznowola – zabytki: dwór z 2 połowy XVIII w., przebudowany ok. 1950 r. z otaczającą go pozostałością parku podworskiego umieszczone w rejestrze Konserwatora Zabytków, kaplica przydrożna z 1776 r. z kamienną rzeźbą św. Jana Nepomucena usytuowana obecnie przy kaplicy rzymskokatolickiej.

Łazy – pozostałość parku podworskiego z XVIII w., pomniki przyrody – 2 jesiony wyniosłe. Dominującym elementem nad miejscowością jest stacja nadawcza Polskiego Radia zbudowana w 1931 r. przez włoską firmę Marconi. Była wówczas najwyższym masztem radiowym na świecie. Odbudowana po II wojnie światowej, rozbudowana w 1949 r. do wysokości 335 m osiągnęła po raz drugi wysokość najwyższą na świecie. Przy „Parafii Rzymskokatolickiej znajduje się Centrum Odnowy w Duchu Świętym.

Magdalenka – w pobliżu odbyły się w latach 1988 – 1989 rozmowy poprzedzające „okrągły stół” pomiędzy Lechem Wałęsą a Czesławem Kiszczakiem. W magdaleńskim lesie pomnik ku czci rozstrzelanych w 1942 przez Niemców więźniów z Pawiaka i Ravensburck.

Mroków – park krajobrazowy (o pow. 4,1 ha) pochodzący z XIX w. Z ciekawym drzewostanem pod względem kolorystycznym z trzema pomnikami przyrody – wiązami szypułkowymi. W otoczeniu parku drewniany dwór z XVIII w. Całość pod opieką konserwatorską.

Nowa Wola – miejscowość o charakterze rolnym, pierwsza wzmianka z 1474 r. Obecnie miejscowość szybko się urbanizuje.

Stara Iwiczna – miejscowość powstała na bazie osiedla z 1801 r. – kolonii niemieckiej. W 1893r. zakończono budowę murowanego kościoła neogotyckiego istniejącego do dziś. Obok cmentarza ewangelicko-augsburski z 1850 r.

Stara Iwiczna – Kościół parafialny rzymskokatolicki, początkowo ewangelicko-augsburski, datowany na 1893 r. (murowany – powstał w miejsce drewnianego z 1843 roku). Obok kościoła cmentarz (początkowo ewangelicko-augsburski) ze starymi nagrobkami datowanymi na XIX wiek.

Wilcza Góra – Jazgarzewszczyzna – zespół stanowisk archeologicznych będących śladami osadnictwa z młodszej epoki kamienia, z wczesnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

Władysławów – wieś powstała w 1867 r. Na terenie 4 pomniki przyrody – dęby szypułkowe.

Zamienie – resztki parku podworskiego z pomnikiem przyrody – 200-letnim wiązem szypułkowym.

Zgorzała – u zbiegu ulic Raszyńskiej i Postępu stary drewniany krzyż (z 1896 r.) wystawiony prawdopodobnie podczas epidemii cholery.

galeria

transport publiczny

Transport publiczny na terenie Gminy Lesznowola prowadzony jest przez Warszawski Transport Publiczny, pociągi Kolei Mazowieckiej oraz linie uzupełniające L. Na wyżej wymienionych liniach honorowany jest „wspólny bilet”.
W autobusach linii WTP, w pociągach Kolei Mazowieckich i WKD oraz w pojazdach obsługujących komunikację lokalną L honorowane są bilety ZTM: 30- i 90-dniowe, dobowe oraz bilet seniora. Uznawane są również uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz bilety jednorazowe emitowane przez przewoźnika na liniach L .

Biletu Metropolitalnego – Lesznowolska Karta Mieszkańca
Osoby zamieszkujące teren Gminy Lesznowola i odprowadzające podatki na rzecz Gminy Lesznowola mogą skorzystać z tańszych biletów komunikacyjnych. Szczegółowe informacje dostępne na stronie urzędu.

Aktualna taryfa biletowa znajduje się na stronie internetowej: www.wtp.waw.pl

Teren Gminy obsługiwany jest przez następujące linie WTP:

703, 707, 709, 715, 721, 727, 728, 733, 737, 739, N83

Przez teren Gminy kursują również autobusy dalekobieżne.

Komunikacja lokalna – linie „L”:

Lokalna komunikacja pasażerska jest realizowana na następujących liniach:

Linia L-1: Janki, Falenty, Podolszyn, Janczewice, Lesznowola, Magdalenka, Łazy, Kuleszówka, Władysławów, Wilcza Góra, Bobrowiec, Kolonia Lesznowola, Łoziska, Piaseczno.
Linia L-3: Piaseczno, Stara Iwiczna, Lesznowola, Magdalenka, Łazy, Marysin, Wólka Kosowska, Kosów, Stefanowo, Jabłonowo, Mroków, Garbatka, Jastrzębiec, Wola Mrokowska.
Linia L-4: (rozkłady dostosowane są do rozkładu jazdy kolei): Lesznowola, Nowa Wola, Nowa Iwiczna, Mysiadło, Stara Iwiczna.

Linia L-5: Piaseczno, Kamionka, Bobrowiec, Kolonia Lesznowola, Wilcza Góra, Władysławów.

Aktualny rozkład jazdy busów dostępny jest na stronie WTP: https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/

Ewentualne skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania linii L należy kierować do Warszawskiego Transportu Publicznego.

Rozkład jazdy busów:

Rozkład jazdy busów dostępny jest na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego:

http://www.wtp.waw.pl/

Na stronie WTP można również zobaczyć mapę z trasami linii L:

https://www.wtp.waw.pl/mapy-schematy/

Schemat połączeń komunikacyjnych w Gminie Lesznowola:

Aby wyświetlić schemat kliknij – TUTAJ

KOLEJ MAZOWIECKA

Przystanek kolejowy znajduje się w miejscowości Nowa Iwiczna. Obok przystanku kolejowego znajduje się gminny parking dla samochodów osobowych.

Szczegółowe informacje o przewoźniku na stronie: www.mazowieckie.com.pl

SKM

S4 (trasa Piaseczno – Wieliszew) i S40 (Piaseczno – Warszawa Główna) – https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/

Masz pytanie związane z komunikacją? Zadzwoń pod 19115

19115 – to numer telefonu do Miejskiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, pod którym można – przez całą dobę, 7 dni w tygodniu – uzyskać informacje na temat warszawskiej komunikacji miejskiej.

kategorie dróg

Drogi publiczne dzielą się na cztery kategorie. Wójt Gminy Lesznowola jest zarządcą dróg gminnych – odpowiada za ich utrzymanie, remonty oraz budowę. Ponadto przez teren gminy przebiegają drogi o kategorii powiatowej, wojewódzkiej oraz krajowej i każda z nich ma odrębnego zarządcę. Drogi według kategorii prezentowane są na załączonej mapie.

KATEGORIE DRÓG

 1. KRAJOWE (na mapie oznaczone kolorem czerwonym)
 • Zarządca: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • Kontakt: Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, tel. 22 209 25 00 (centrala), e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

2. WOJEWÓDZKIE (na mapie oznaczone kolorem zielonym)

 • Zarządca: Zarząd Województwa Mazowieckiego
 • Kontakt: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Obwód Drogowy w Otwocku ul. Górna 18, 05-400 Otwock, tel. 22 779 24 87

3. POWIATOWE (na mapie oznaczone kolorem fioletowym)

 • Zarządca: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
 • Kontakt: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. 22 756 61 28, 22 756 61 36, 22 756 61 32, 22 756 61 29, e-mail: m.balcerzak@piaseczno.pl

4. GMINNE (na mapie oznaczone kolorem szarym)

 • Zarządca: Wójt Gminy Lesznowola
 • Kontakt: Urząd Gminy Lesznowola, Referat Dróg i Mostów, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel 22 708 92 07, 22 708 91 45, e-mail: gmina@lesznowola.pl

 

Do pobrania:

POWRÓT