referat dróg I MOSTÓW

Pokój nr: 105

Tel. wew.: 145, 207
Tel. bezpośredni: 22 708 91 45; 22 708 92 07

Kierownik: Karolina Pichnej 

1. Referat Dróg i Mostów podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Dróg i Mostów, w szczególności należy:

1) nadzorowanie utrzymania czystości dróg, ulic i placów na terenie Gminy;

2) prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) przygotowanie propozycji modernizacji i utrzymania dróg;

4) nadzorowanie i prowadzenie:

a) remontów dróg gminnych;

b) spraw związanych z oznakowaniem dróg gminnych;

c) spraw związanych z oświetleniem dróg;

5) nadzorowanie zimowego utrzymania dróg gminnych i ciągów pieszych;

6) przygotowanie i wydawania zezwoleń na:

a) umieszczanie reklam w pasach drogowych dróg gminnych;

b) lokalizację urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi;

c) umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi;

d) prowadzenie robót w pasie drogowym dróg gminnych;

e) zajęcie pasa drogowego wynikające z awarii urządzeń;

7) prowadzenie spraw z zakresu komunikacji publicznej;

8) wydawanie decyzji w zakresie lokalizacji zjazdów na drogach gminnych;

9) wydawanie opinii w zakresie lokalizacji zjazdów na drogach gminnych;

10) wydawanie oświadczeń o dostępności dróg prywatnych do dróg publicznych;

11) umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów;

12) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

13) uzgadnianie projektów w zakresie lokalizacji urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg;

14) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

15) współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych;

16) współpraca z innymi jednostkami w sytuacjach kryzysowych;

17) prowadzenie spraw związanych z usunięciem pojazdów z dróg gminnych;

18) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gminnych terenów zielonych, w tym w pasach drogowych dróg gminnych, a w szczególności:

  1. monitorowanie stanu roślinności,
  2. planowanie i realizowanie zadań pielęgnacyjnych i korekcyjnych, nasadzeń, wycinek, koszenia trawników itp.,
  3. nadzór nad realizacją zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi,
  4. prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką terenami zielonymi;

19) przygotowywanie materiałów do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego według kompetencji.

Pliki do pobrania:

POWRÓT