Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Pokój nr: 13 

Tel. wew.: 218

Tel. bezpośredni: 22 708 92 18

Kierownik: Dorota Czajkowska

1. Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, w szczególności należy:

1) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dla realizacji wskazanych działań rozwojowych Gminy oraz przygotowanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie z zewnętrznych środków finansowych dla realizacji wskazanych działań rozwojowych Gminy;

2) monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych UE oraz innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie działań Gminy;

3) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej;

4) utrzymywanie stałych kontaktów z instytucjami zajmującymi się pozyskiwaniem, dysponowaniem i rozdziałem funduszy UE dla potrzeb samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych w celu ich wykorzystywania i przyciągania nowych inicjatyw na terenie Gminy;

5) współpraca z bankami i instytucjami rynku finansowego i kapitałowego;

6) koordynacja i nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;

7) udzielanie informacji w zakresie środków zewnętrznych organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność gospodarczą oraz mieszkańcom z terenu Gminy;

8) współpraca z komórkami organizacyjnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie obejmującym fundusze zewnętrzne finansujące zadania;

9) gromadzenie, analiza i udostępnianie komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym gminy informacji o projektach, które mogłyby uzyskać dofinansowanie zewnętrzne;

10) poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie realizacji inwestycji;

11) koordynowanie spraw związanych z koncepcją i przygotowaniem projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

12) prowadzenie, przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, spraw związanych z opracowaniem, aktualizacją i realizacją programu rewitalizacji;

13) prowadzenie prac w zakresie polityki rozwoju Gminy i wdrażania innowacyjnych projektów;

14) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z polskimi i międzynarodowymi instytucjami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w celu rozwoju gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności gospodarki Gminy;

15) prowadzenie spraw związanych z Lesznowolską Kartą Mieszkańca – planowanie i wdrażanie nowych funkcji i usług dostępnych na karcie;

16) współpraca z podmiotami deklarującymi włączenie się do Programu Lesznowolskiej Karty Mieszkańca;

17) prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie ochrony zdrowia;

18) współpraca z podmiotami leczniczymi w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej nad mieszkańcami Gminy oraz z innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

19) opracowywanie programów polityki zdrowotnej, nadzór nad ich realizacją oraz poszukiwanie źródeł finansowania tych programów;

20) prowadzenie wykazu organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy oraz aktualizacja strony internetowej zakładki „Organizacje Pozarządowe”;

21) prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;

22) przygotowanie projektu uchwały Rady, wprowadzającej – Roczny Program współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (dalej zwanym Roczny Program);

23) przygotowanie we współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi konkursów na wykonanie zadań publicznych;

24) realizacja zadań publicznych zgodnie z przyjętym Rocznym Programem i przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

25) sporządzanie sprawozdań ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;

26) bieżąca współpraca z jednostkami o podobnym charakterze w innych instytucjach;

27) przygotowanie porozumień i umów oraz rozliczeń dotacji udzielonych stowarzyszeniom pod względem merytorycznym i finansowym oraz przekazywanie rozliczeń do księgowości;

28) współpraca i zaangażowanie składek członkowskich dla partnerów i stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem;

29) koordynacja spraw związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy.

POWRÓT