Alfabetyczny wykaz usług realizowanych w Urzędzie Gminy Lesznowola

Nazwa usługi

Nazwa referatu realizującego usługę

Szczegóły

Akty planowania przestrzennego

Referat Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego

Bilet Metropolitalny – Lesznowolska Karta Mieszkańca

Referat Innowacji, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych

CEiDG

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Czipowanie zwierząt domowych*

Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Decyzja środowiskowa

Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Deklaracja o wysokości opłat na śmieci

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Dowód osobisty

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Dowód osobisty dla dziecka

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

e-dowód

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

e-dowód dziecka lub innej osoby

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Informacja o gruntach

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Informacja o lasach

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Informacja o nieruchomościach
i obiektach budowlanych

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Kastracja/Sterylizacja
u psa lub kota*

Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Lokalizacja inwestycji celu publicznego
albo warunków zabudowy

Referat Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Lokalizacja w pasie drogowym obiektów budowlanych

Referat Dróg i Mostów

Mały grant

Referat Innowacji, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych

Mobilny urzędnik

Referat Innowacji, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

Urząd Stanu Cywilnego

Nadanie nazwy
drodze prywatnej

Referat Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

Nadanie numeru PESEL
na wniosek

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Niezaleganie w podatkach

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie z rejestru stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Odszkodowanie za grunty
przejęte pod drogi

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Opinia odnośnie dojazdu do posesji

Referat Dróg i Mostów

Patronat Honorowy
Wójta Gminy

Referat Promocji i Komunikacji
z Mieszkańcami

Podatek leśny

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Podatek od nieruchomości

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Podatek od środków transportowych

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Podatek rolny

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Podział nieruchomości zgodnie
z planem miejscowym

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestr działalności regulowanej
wpis_zmiana_wykreślenie

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Rewitalizacja zaświadczenie

Referat Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego

Rozgraniczenie nieruchomości

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Ślub cywilny

Urząd Stanu Cywilnego

Ślub konkordatowy

Urząd Stanu Cywilnego

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Udostępnienie danych z Rejestru Mieszkańców oraz rejestru PESEL

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Udostępnienie informacji publicznej
na wniosek

Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych

Udostępnienie nieruchomości gminnej na umieszczenie infrastruktury technicznej

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Ulgi podatkowe

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Umieszczenie urządzenia
w pasie drogi gminnej

Referat Dróg i Mostów

Unieważnienie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Unieważnienie dowodu osobistego własnego

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Ustalenie numeru porządkowego

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ustalenie wysokości opłaty
za usługi wodne

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Usunięcie drzew/krzewów
stanowiących złomy i wywroty

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uznanie ojcostwa

Urząd Stanu Cywilnego

Uzyskanie danych innej osoby
z Rejestru Dowodów Osobistych

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Referat Spraw Organizacyjnych
i Pracowniczych

Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wycinka drzew (działalność gospodarcza)

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wycinka drzew (osoba fizyczna)

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Urząd Stanu Cywilnego

Wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność gminy

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wymeldowanie z pobytu stałego
lub czasowego

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Wypis i wyrys z MPZP

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Wypis i wyrys ze Studium

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

 Zameldowanie na pobyt stały
lub czasowy

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Zaświadczenie o braku MPZP

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Zaświadczenie o figurowaniu
w ewidencji podatkowej

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Zaświadczenie o numerze porządkowym

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zaświadczenie o wysokości zapłaconych podatków

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy – pełen opis danych

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Zatwierdzenie podziału nieruchomości zgodnie z postanowieniem

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zatwierdzenie podziału nieruchomości
w celu wydzielenia działki budowlanej

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zatwierdzenie podziału nieruchomości
w celu zniesienia współwłasności

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Zgromadzenie publiczne

Referat Spraw Organizacyjnych
i Pracowniczych

Zjazd z drogi gminnej

Referat Dróg i Mostów

Zmiana adresu zamieszkania

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Zmiana imienia dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Zmiana imienia lub nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Zwrot opłaty skarbowej

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Zwrot podatku akcyzowego

Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

POWRÓT