Zastępca Skarbnika GMINY LESZNOWOLA

Pokój nr: 17

Tel. wew.: 216

Tel. bezpośredni: 22 708 92 16

Zastępca Skarbnika Gminy: Beata Kuć

1. Zastępca Skarbnika Gminy podlega bezpośrednio Skarbnikowi.

2. Do zadań Zastępcy Skarbnika Gminy, w szczególności należy:

1) zastępowanie Skarbnika podczas jego nieobecności;

2) kierowanie pracą Referatu Realizacji Budżetu;

3) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu faktur oraz innych dokumentów księgowych;

4) zatwierdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;

5) dekretowanie dokumentów księgowych organu zgodnie z planem kont;

6) zapewnienie prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z UE;

7) zapewnienie prowadzenia ksiąg rachunkowych organu;

8) opracowywanie propozycji planów budżetowych w zakresie działania Referatu;

9) zapewnienie bieżącego realizowania budżetu Gminy oraz informowanie Skarbnika o przebiegu tej realizacji;

10) prowadzenie ewidencji zmian w budżecie oraz bieżąca analiza wykonania budżetu przez komórki organizacyjne i gminne jednostki organizacyjne;

11) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych organu;

12) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu oraz informacji dodatkowej Urzędu;

13) dokonywanie spłat rat pożyczek, kredytów lub wyemitowanych obligacji komunalnych wraz z naliczonymi odsetkami;

14) nadzorowanie przestrzegania przez komórki organizacyjne Urzędu równowagi budżetowej i dyscypliny finansów publicznych oraz całokształtu prac z zakresu rachunkowości;

15) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych ochrony wartości pieniężnych;

16) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;

17) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.

POWRÓT