Zespół Obsługi Placówek Oświatowych W GMINIE LESZNOWOLA

Dyrektor: Jacek Bulak

Adres: ul. Lipowa 28, 05-506 Magdalenka

Tel. 22 757 96 19, 22 757 74 09

E-mail: zopo@zopo.pl

Adres strony internetowej: www.zopo.pl

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli (ZOPO) rozpoczął swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2003 r. i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Lesznowola. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad tą jednostką sprawuje Wójt Gminy Lesznowola. Terenem działania Zespołu jest obszar administracyjny Gminy Lesznowola, a istotą i przedmiotem działania jest wykonywanie zadań związanych z obsługą ekonomiczno-administracyjną oraz finansowo-księgową szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lesznowola, a także działalność sportowo-rekreacyjna. Zespół zorganizowany jest w sposób zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych. Zespołem kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz oraz współpracuje z organami nadzoru pedagogicznego i dyrektorami szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia realizacji ich zadań statutowych.

Główne zadania ZOPO

 • prowadzenie obsługi administracyjnej-finansowej szkół i przedszkoli oraz spraw finansowo-księgowych innych jednostek organizacyjnych Gminy Lesznowola;
 • inicjowanie i przygotowywanie dla potrzeby organów Gminy Lesznowola propozycji rozwoju polityki społecznej, wychowawczej i finansowej w zakresie oświaty i jednostek obsługiwanych;
 • przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola oraz zarządzeń Wójta Gminy dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych;
 • wykonywanie zadań związanych z dowozem uczniów do szkół;
 • prowadzenie rejestru oraz przygotowywanie dokumentacji do dokonania wpisu do ewidencji placówek niepublicznych;
 • prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań i informacji na podstawie arkuszy organizacyjnych i planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli;
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem szkół i przedszkoli szczególnie w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
 • prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego, niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych;
 • sprawowanie kontroli spełnienia obowiązku nauki i obowiązku szkolnego dzieci w wieku 16-18 lat;
 • prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego, a także wydawanie dla jednostek obsługiwanych oraz placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego upoważnień do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej;
 • koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do szkól i przedszkoli;
 • zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli;
 • zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom stypendiów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Obsługiwane jednostki:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach
 3. Szkoła Podstawowa w Mrokowie im. Marii Konopnickiej w Mrokowie
 4. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle
 5. Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej
 6. Szkoła Podstawowa w Zamieniu
 7. Gminne Przedszkole w Jastrzębcu
 8. Gminne Przedszkole w Lesznowoli
 9. Gminne Przedszkole w Mysiadle
 10. Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej
 11. Gminne Przedszkole w Zamieniu
 12. Gminne Przedszkole w Zamieniu Oddziały Przedszkolne w Zgorzale

Adresy i dane kontaktowe gminnych szkół i przedszkoli można sprawdzić TUTAJ.

 

GALERIA

POWRÓT