Referat Planowania i Analiz Budżetu

Pokój nr: 10

Tel. wew.: 117, 217, 231 
Tel. bezpośredni: 22 708 91 17; 22 708 92 17; 22 708 92 31

Kierownik: Ewa Laskus

  1. Referat Planowania i Analiz Budżetu podlega bezpośrednio Skarbnikowi.
  2. Do zakresu działania Referatu Planowania i Analiz Budżetu, w szczególności należy:

1) analizowanie wniosków i sporządzanie projektu planu budżetu Gminy, projektu planu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektów ich zmian;

2) informowanie Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych o kwotach dochodów  i wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu i uchwalonym budżecie oraz o wprowadzonych w nich zmianach;

3) opracowywanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej;

4) współdziałanie z organizacjami finansowymi i urzędami administracji rządowej w zakresie realizacji dochodów (dotacje, subwencje);

5) współpraca z regionalną izbą obrachunkową, urzędami skarbowymi i bankami;

6) przygotowanie wniosków o udzielenie pożyczek, kredytów i obligacji;

7) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i rozliczanie inwentaryzacji tych druków;

8) sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i budżetowych;

9) realizacja Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych o podobnym charakterze;

10) rozliczanie delegacji;

11) analiza ekonomiczna Wieloletniej Prognozy Finansowej;

12) przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań gminnych jednostek organizacyjnych;

13) monitorowanie i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu na koniec okresów sprawozdawczych;

14) prowadzenie analizy dotyczącej realizacji budżetu Gminy oraz planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;

15) prowadzenie i monitorowanie rozliczeń środków finansowych do dyspozycji sołectw;

16) weryfikacja not księgowych obciążających Gminę z tytułu przebywania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy;

17) opracowywanie propozycji planów budżetowych w zakresie działania referatu;

18) prowadzenie Rejestru Umów Cywilno-Prawnych;

19) bieżąca współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania;

20) sporządzanie deklaracji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

21) przygotowanie rozliczeń do Urzędu Pracy związanych z refundacją poniesionych kosztów;

22) sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Izb Rolniczych;

23) podawanie do BIP określonych dokumentów finansowych i budżetowych zgodnie z zasadą jawności finansów publicznych.