Referat Realizacji Podatków i Opłat

REFERAT REALIZACJI PODATKÓW I OPŁAT

Nr pokoju

Nr wew.

Telefon

Kierownik: Hanna Borowska

15

142

Krystian Paprocki

15

141

Anna Bronisz

15

142

Anna Jodłowska-Tupacz

8

195

Magdalena Minkwitz

8

215

Małgorzata Łuczak

8

230

Marzena Komorowska

6

108

Sylwia Osińska-Kuć

8

195

Kierownik: Hanna Borowska

Nr pokoju: 15

Nr wew.: 142

Telefon: /22/ 70 89 142

Krystian Paprocki

Nr pokoju: 15

Nr wew.: 141

Telefon: /22/ 70 89 141

Anna Bronisz

Nr pokoju: 15

Nr wew.: 142

Telefon: /22/ 70 89 142

Hanka Wysocka

Nr pokoju: 8

Nr wew.: 195

Telefon: /22/ 70 89 195

Anna Jodłowska-Tupacz

Nr pokoju: 8

Nr wew.: 195

Telefon: /22/ 70 89 195

Rafał Laskus

Nr pokoju: 8

Nr wew.: 215

Telefon: /22/ 70 89 215

Danuta Łukasik

Nr pokoju: 8

Nr wew.: 230

Telefon: /22/ 70 89 230

Sylwia Osińska-Kuć (zastępstwo Marzena Komorowska)

Nr pokoju: 8

Nr wew.: 230

Telefon: /22/ 70 89 230

Mariola Bogacka

Nr pokoju: 1A

Nr wew.: 139

Telefon: /22/ 70 89 139

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych wsi: Janczewice, Kolonia Lesznowola, Lesznowola, Magdalenka, Podolszyn, Zgorzała.

Prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg (umorzenia podatku, rozłożenie podatku na raty, odroczenia terminu płatności podatku)  w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, podatku od środków transportowych dla osób fizycznych, dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych. 
Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg w ramach pomocy publicznej de minimis dla przedsiębiorców oraz rolników.

Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków stanowiących dochód gminy a pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

Koordynowanie oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny pracy Referatu.

Główny Specjalista mgr Krystian Paprocki

pokój nr 15

Tel. bezpośredni: 22 70 89 141

e-mail: krystian.paprocki@lesznowola.plpodatki@lesznowola.pl

Dokonywanie wymiaru podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej. Zwrot opłaty skarbowej.

Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz umorzeń w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz umorzeń w podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Rozliczanie inkasentów (sołtysów) z tytułu wpłat należności podatkowych z ww. miejscowości.

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat. 

Główny Specjalista mgr Anna Bronisz

pokój nr 15

Tel. bezpośredni: 22 70 89 142  
 

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.  

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat.

Główny Specjalista mgr Anna Jodłowska-Tupacz

pokój nr 8

Tel. bezpośredni: 22 70 89 195

e-mail: anna.jodlowska-tupacz@lesznowola.plpodatki@lesznowola.pl

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych dla miejscowości: Nowa Iwiczna, Nowa Wola, Zamienie.

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat.
Inspektor mgr Magdalena Minkwitz

pokój nr 8

Tel. bezpośredni: 22 70 89 215

e-mail: magdalena.minkwitz@lesznowola.pl

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych dla miejscowości: Garbatka, Jastrzębiec, Jazgarzewszczyzna, Kosów, KPGO Mysiadło, Łoziska, Mysiadło, PAN Kosów, Warszawianka, Wilcza Góra, Wola Mrokowska, Wólka Kosowska.

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat.

Podinspektor mgr Małgorzata Łuczak

pokój nr 8

Tel. bezpośredni: 22 70 89 215

e-mail: magdalena.minkwitz@lesznowola.pl

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych dla miejscowości: Jabłonowo, Kolonia Mrokowska, Kolonia Warszawska, Łazy, Marysin, Mroków, PGR i Radiostacja Łazy, Stachowo, Stara Iwiczna, Stefanowo, Władysławów.

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat.

Podinspektor Marzena Komorowska

pokój nr 6

Tel. bezpośredni: 22 70 89 108

e-mail: marzena.komorowska@lesznowola.pl

Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz umorzeń w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym od osób fizycznych.

Rozliczanie inkasentów (sołtysów) z tytułu wpłat należności podatkowych.

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat. 

Inspektor Sylwia Osińska-Kuć

pokój nr 1 A (poziom -1)

Tel. bezpośredni: 22 70 89 139

e-mail: podatki@lesznowola.pl

Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz umorzeń w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym od osób fizycznych.

Rozliczanie inkasentów (sołtysów) z tytułu wpłat należności podatkowych.

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat. 

1. Referat Realizacji Podatków i Opłat podlega bezpośrednio Skarbnikowi.

2. Do zakresu działania Referatu Realizacji Podatków i Opłat, w szczególności należy:

1) prowadzenie ewidencji podatkowej podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

2) dokonywanie wymiaru podatków lokalnych w tym przypisów i odpisów należności podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym od osób fizycznych;

3) egzekwowanie składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego;

4) ustalanie i korygowanie (w przypadku zmiany podstawy) w drodze decyzji podatkowej podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla podatników;

5) weryfikacja oraz dokonywanie czynności sprawdzających deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

6) egzekwowanie obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

7) prowadzenie postępowań podatkowych i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie określenia zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

8) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

9) prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz umorzeń w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

10) naliczanie odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

11) wydawanie postanowień o przerachowaniu wpłat na odsetki i koszty w przypadku nieterminowych wpłat podatników w podatkach od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

12) wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez referat;

13) sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań oraz zestawień dotyczących rozliczeń podatkowych na stanowisku pracy (zestawienia, sprawozdania, noty księgowe itp.);

14) prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych;

15) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków stanowiących dochód Gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe;

16) informowanie i udzielania odpowiedzi na wnioski i odwołania w zakresie prowadzenia księgowości podatkowej na stanowisku pracy;

17) bieżąca obsługa interesantów w zakresie księgowości podatkowej, podatków i opłat lokalnych;

18) przygotowywanie danych i opracowywanie projektów aktów prawnych rady, dotyczących podatków i opłat lokalnych;

19) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową w Warszawie;

20) współpraca z Urzędami Skarbowymi, KRUS, ZUS, z sołtysami oraz referatami w Urzędzie;

21) przygotowywanie i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej, wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;

22) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.

RODO klauzula informacyjna
Wniosek o zwrot nadpłaty

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 15

tel. bezpośredni 22 708 91 42

poniedziałek 930 – 1730

wtorek – piątek 800 – 1600

Przypominamy o obowiązku telefonicznego umawianiu wizyty.  

Pliki do pobrania:

Podatki - wnioski i formularze podatkowe
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne
Podatek rolny osoby fizyczne
Podatek leśny osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Podatek rolny osoby prawne
Podatek leśny osoby prawne
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne
Ulgi podatkowe
Korekty podatku – lata ubiegłe
Pełnomocnictwa

Pliki do pobrania:

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
 • Uchwała Nr 493/XLIII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 10353)
 • Uchwała Nr 425/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 12783)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 8

tel. bezpośredni 22 708 92 15, 22 708 91 95

poniedziałek 930 – 1730

wtorek – piątek 800 – 1600

Wymagane dokumenty:

– Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, IN-1 (druki do pobrania w Kancelarii Urzędu, w Referacie pok. Nr 8, na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.plwww.gov.pl

– Akt notarialny, wypis z Krajowego Rejestru gruntów,

– w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa.

– inne dokumenty.

Sposób załatwienia sprawy:

– Złożenie przez Podatnika Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, IN-1

– Wpłacenie przez Podatnika podatku, wynikającego z otrzymanej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,

– Wydanie przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:

Podatnikami podatku od nieruchomości od osób fizycznych są osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatnicy podatku od nieruchomości od osób fizycznych są obowiązani:

– złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną a formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Pliki do pobrania:

Podatek rolny osoby fizyczne

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ( Mon. Pol. z 2021 r., poz. 951)
 • Uchwała Nr 506/XLIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 12448)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U z 2019 r., poz. 1105)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 8

tel. bezpośredni: 22 708 92 15; 22 708 91 95

poniedziałek 930– 1730

wtorek – piątek 800 – 1600

Wymagane dokumenty:

– Informacja o gruntach IR-1 (druki do pobrania w Kancelarii Urzędu, w Referacie pok. Nr 8, na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.pl), oraz www.gov.pl 

– Akt notarialny, wypis z Rejestru gruntów,

– w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa.

– inne dokumenty.

Sposób załatwienia sprawy:

– Złożenie przez Podatnika Informacji o gruntach IR-1

– Wpłacenie przez Podatnika podatku, wynikającego z otrzymanej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,

– Wydanie przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:

Podatnikami podatku rolnego od osób fizycznych są osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatnicy podatku rolnego od osób fizycznych są obowiązani:

– złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach sporządzoną a formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Pliki do pobrania:

Podatek leśny osoby fizyczne

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (Mon. Pol. z 2021, poz. 950)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 8

tel. bezpośredni: 22 708 92 15, 22 708 91 95

poniedziałek 930 – 1730

wtorek – piątek 800 – 1600

Wymagane dokumenty:

– Informacja o o lasach IL-1 (druki do pobrania
w Kancelarii Urzędu, w Referacie pok. Nr 8, na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.pl), oraz www.gov.pl

– Akt notarialny, wypis z Rejestru gruntów,

– w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa,

– inne dokumenty.

Sposób załatwienia sprawy:

– Złożenie przez Podatnika Informacji o lasach IL-1

– Wpłacenie przez Podatnika podatku, wynikającego z otrzymanej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,

– Wydanie przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:

Podatnikami podatku leśnego od osób fizycznych są osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatnicy podatku leśnego od osób fizycznych są obowiązani:

– złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Pliki do pobrania:

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
 • Uchwała Nr 493/XLIII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 10353)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 15

tel. bezpośredni: 22 708 91 42, 22 708 92 30

poniedziałek 930 – 1730

wtorek – piątek 800 – 1600

Wymagane dokumenty:

– Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 (druki do pobrania w Kancelarii Urzędu, w Referacie pok. Nr 15, pok. Nr 8, na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.pl), oraz www.gov.pl

– Akt notarialny, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

– w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa.

– inne dokumenty.

Sposób załatwienia sprawy:

– Złożenie przez Podatnika Deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1,

– Wpłacenie przez Podatnika obliczonego w Deklaracji podatku od nieruchomości,

– Wydanie przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego
w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości osób prawnych podlegają: osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Podatnicy podatku od nieruchomości od osób prawnych są obowiązani:

– składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

– odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

-wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia

Pliki do pobrania:

Podatek rolny osoby prawne

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ( Mon. Pol. z 2020 r., poz. 982)
 • Uchwała Nr 336/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11611)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 15

tel. bezpośredni: 22 708 91 42; 22 708 92 30

poniedziałek 930– 1730

wtorek – piątek 800 – 1600

Wymagane dokumenty:

 Deklaracja na podatek rolny DR-1 (druki do pobrania w Kancelarii Urzędu, w Referacie pok. Nr 15, pok. Nr 8, na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.pl), oraz www.gov.pl

– Aktu notarialny,

– Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

– w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa.

– inne dokumenty.

Sposób załatwienia sprawy:

-Złożenie przez Podatnika Deklaracji na podatek rolny DR-1,

-Wpłacenie przez Podatnika obliczonego w Deklaracji podatku rolnego,

– Wydanie przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego
w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym od osób prawnych podlegają: osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Podatnicy podatku rolnego od osób prawnych są obowiązani:

– składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

– odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

– wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony
w deklaracji podatek rolny – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. 

Pliki do pobrania:

Podatek leśny osoby prawne

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 88 ze zm.)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r.
  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 poz. 983)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 15

tel. bezpośredni: 22 708 91 42, 22 708 92 30

poniedziałek 930 – 1730

wtorek – piątek 800 – 1600

Wymagane dokumenty:

– Deklaracja na podatek leśny DL-1 (druki do pobrania w Kancelarii Urzędu, w Referacie pok. Nr 15, pok. Nr 8, na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.pl), oraz www.gov.pl

– Akt notarialny, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

– w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa.

– inne dokumenty.

Sposób załatwienia sprawy:

-Złożenie przez Podatnika Deklaracji na podatek leśny DL-1,

-Wpłacenie przez Podatnika obliczonego w Deklaracji podatku leśnego,

– Wydanie przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego
w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:

Opodatkowaniu podatkiem leśnym od osób prawnych podlegają: osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Podatnicy podatku leśnego od osób prawnych są obowiązani:

– składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu –
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

– odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

– wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony
w deklaracji podatek leśny – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Pliki do pobrania:

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
 • Uchwała Nr 494/XLIII/2021 Rady Gminy Lesznowola dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 10354)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 15

tel. bezpośredni 22 708 92 30

poniedziałek 930 – 1730

wtorek – piątek 800 – 1600

Wymagane dokumenty:

– Deklaracja DT-1DT-1/A (druki do pobrania w Kancelarii Urzędu, w Referacie pok. Nr 15, na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.pl lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl),

– Umowy kupna sprzedaży, Faktury,

– w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa.

– inne dokumenty.

Sposób załatwienia sprawy:

-Złożenie przez Podatnika Deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1DT-1/A,

-Wpłacenie przez Podatnika obliczonego w Deklaracji na podatek od środków transportowych,

– Wydanie przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego
w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy, autobusy.

Podatnicy podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych
są obowiązani:

– składać w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby podatnika, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

– odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

– wpłacać obliczony w deklaracji na podatek od środków transportowych podatek – bez wezwania – na rachunek na rachunek budżetu gminy, w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Pliki do pobrania:

Ulgi podatkowe

W przypadku niemożności wywiązania się z obowiązku podatkowego, w wyjątkowych sytuacjach, ustawa – Ordynacja podatkowa daje podatnikowi prawo wystąpienia do organu podatkowego
z wnioskiem o pomoc w zakresie:

– umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę,

– odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

– rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 15

tel. bezpośredni 22 708 91 42

poniedziałek 930 – 1730

wtorek – piątek 800 – 1600

Wymagane dokumenty: (wszystkie druki do pobrania w pok. Nr 15)

Wnioskodawca będący osobą fizyczną:

– wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz
z uzasadnieniem,
– oświadczenie o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów,
– oświadczenie o poniesionych wydatkach,

– dowody potwierdzające poniesione wydatki oraz uzyskane dochody,

– informacja o podawaniu do publicznej wiadomości wykazu udzielonych ulg,

– inne dokumenty uzasadniające ważny interes wnioskodawcy lub interes publiczny w udzielaniu ulgi.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:

– wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz
z uzasadnieniem,
– oświadczenie o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów,
– oświadczenie o poniesionych wydatkach,

– dowody potwierdzające poniesione wydatki oraz uzyskane dochody,

– informacja o podawaniu do publicznej wiadomości wykazu udzielonych ulg,

– inne dokumenty uzasadniające ważny interes wnioskodawcy lub interes publiczny w udzielaniu ulgi,

– dokumenty dotyczące pomocy publicznej de minimis, wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne:

– wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz
z uzasadnieniem,
– oświadczenie o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów,
– oświadczenie o poniesionych wydatkach,

– dowody potwierdzające poniesione wydatki oraz uzyskane dochody,

– informacja o podawaniu do publicznej wiadomości wykazu udzielonych ulg,

– inne dokumenty uzasadniające ważny interes wnioskodawcy lub interes publiczny w udzielaniu ulgi,

– dokumenty dotyczące pomocy publicznej de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wnioskodawca będący osobą prawną:

– bilanse i rachunki zysków i strat za okres ostatnich 3 lat,

– zeznania CIT za okres ostatnich 3 lat,

– aktualny wyciąg z rachunku/ów bankowego/ych firmy,

– aktualny wyciąg z posiadanych rachunków kredytowych,

– informacja o podawaniu do publicznej wiadomości wykazu udzielonych ulg,

– inne dokumenty uzasadniające ważny interes wnioskodawcy lub interes publiczny w udzielaniu ulgi,

– dokumenty dotyczące pomocy publicznej de minimis, wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

– w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Dodatkowe informacje:

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika
lub interesem publicznym, z
godnie z ustawą Ordynacja podatkowa, może:

– odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

– odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji,

– umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Pliki do pobrania:

POWRÓT