×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 5 min.

Urząd Gminy Lesznowola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Lesznowola.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodów niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis,
 • na stronie znajdują się teksty i informacje, których kontrast jest zbyt niski,
 • na stronie znajdują się linki, które nie posiadają informacji, do jakiego zasobu prowadzą,
 • na stronie brak jest map stron oraz list podstron umożliwiających przejścia do podstron przynajmniej na dwa sposoby,
 • na stronie znajdują się elementy bez nazwy dostępnej dla technologii asystujących.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność

Serwis nie jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Strona internetowa Urzędu Gminy jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa Urzędu Gminy nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Data aktualizacji deklaracji

Deklarację zaktualizowano dnia 22.03.2022 r.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 17.07.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie monitoringu dostępności wykonanego w dniach 08-10 lipca 2020 r. przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest informatyk Urzędu Gminy Lesznowola Artur Maksymiuk. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 22 708 92 06 lub pisząc maila na adres it@lesznowola.pl .

Koordynatorem ds. dostępności w Gminie Lesznowola jest Dorota Czajkowska. Dane kontaktowe: dorota.czajkowska@lesznowola.pl, tel. 22 708 92 18.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, gmina@lesznowola.pl

Urząd Gminy Lesznowola powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres organu nadzorującego: Wójt Gminy Lesznowola,  ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, e-mail: gmina@lesznowola.pl, telefon 22 708 91 11.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Lesznowola znajduje się przy ul. Gminnej 60. Jest to dwukondygnacyjny budynek z jasną elewacją, widoczny z daleka. Na budynku od strony ul. Gminnej widoczny jest duży napis „Urząd Gminy Lesznowola”. Do urzędu można dojechać autobusami komunikacji miejskiej L1, L4 oraz 707.

W budynku wprowadzono następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • na parkingu przed budynkiem urzędu gminy wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • wejście dla interesantów wyposażono w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich;
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się na parterze budynku i jest wyposażona w poręcze;
 • obsługa interesantów odbywa się przy stanowisku kancelarii i w pokojach pracowników merytorycznych. Pracownicy merytoryczni poszczególnych wydziałów schodzą do interesanta po wcześniejszym wezwaniu przez pracownika kancelarii.

Urząd Gminy nie posiada pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie gminy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek urzędu nie jest wyposażony w windę. Dostępność pomieszczeń biurowych na parterze jest częściowo ograniczona z powodu zróżnicowania poziomów podłogi i dodatkowych stopni. Osoby, które chcą załatwić sprawę na piętrze powinny zgłosić się do Kancelarii znajdującej się na parterze, do której zostanie skierowany pracownik właściwego dla danej sprawy referatu.

Nie wszystkie referaty obsługujące interesantów znajdują się w głównym budynku Urzędu Gminy. 

Referaty zamiejscowe to Referat Gospodarki Komunalnej zlokalizowany w Mysiadle przy ul. Osiedlowej 2 (budynek parterowy, bez stopni, brak toalety dla niepełnosprawnych) oraz Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi zlokalizowany w Łazach przy ul. Przyszłości 8 (budynek parterowy, wejście po stopniach, brak toalety dla niepełnosprawnych).

Do budynku Urzędu Gminy Lesznowola można wejść z psem asystującym.

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Gminy Lesznowola pracuje nad dostosowaniem strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w jak największej mierze oraz likwidację aktualnych elementów niedostępnych.

Stworzono na stronie internetowej Urzędu oraz BIP zakładki poświęcone dostępności Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Urząd Gminy Lesznowola dostosowuje również swoje procedury i wewnętrzne przepisy w zakresie poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wprowadzono następujące rozwiązania:

 • uaktualniono procedurę dotyczącą ewakuacji uwzględniając ewakuację osób z niepełnosprawnością,
 • wprowadzono procedury regulujące zapewnienie dostępu alternatywnego ze względu na ograniczenia techniczne,
 • zmieniono regulamin zatrudniania w Urzędzie Gminy Lesznowola uwzględniając zapisy dotyczące osób z niepełnosprawnościami,
 • wprowadzono standardy przyjmowania interesantów ze szczególnymi potrzebami.
Skip to content