×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Lesznowola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Lesznowola.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodów niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis,
 • na stronie znajdują się teksty i informacje, których kontrast jest zbyt niski,
 • na stronie znajdują się linki, które nie posiadają informacji, do jakiego zasobu prowadzą,
 • na stronie brak jest map stron oraz list podstron umożliwiających przejścia do podstron przynajmniej na dwa sposoby,
 • na stronie znajdują się elementy bez nazwy dostępnej dla technologii asystujących.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis nie jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Strona internetowa Urzędu Gminy jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa Urzędu Gminy nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Data aktualizacji deklaracji

Deklarację zaktualizowano dnia 22.03.2022 r.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 17.07.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie monitoringu dostępności wykonanego w dniach 08-10 lipca  2020 r. przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz aktualizację informacji zawartych w monitoringu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest informatyk Urzędu Gminy Lesznowola Artur Maksymiuk. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 708 92 06 lub pisząc maila na adres it@lesznowola.pl .

Koordynatorem ds. dostępności w Gminie Lesznowola jest Dorota Czajkowska. Dane kontaktowe: dorota.czajkowska@lesznowola.pl, tel.: 22 708-92-18.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, gmina@lesznowola.pl  

Urząd Gminy Lesznowola powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Wójt Gminy Lesznowola
 • adres: ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
 • e-mail: gmina@lesznowola.pl
 • telefon: 22 708 91 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Skip to content