Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych

Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych

Nr pok.

Nr wew.

Telefon

Kierownik

Marek Walczak

107

301

Zastępca Kierownika

Marlena Soboń

101

120

Kancelaria

Katarzyna Lubowicka,
Magdalena Dobosz

7

146

Kancelaria

Halina Soczówka

7A

210

Kadry

Małgorzata Seliga,
Marlena Soboń,
Julia Ryder

101

120

Inspektor ds. BHP

Sylwia Włodarczyk

Sprawy organizacyjno-administracyjne

Jolanta Czyżewska

Sylwia Zbróg

107

110

250

138

22 70 89 250

22 708 91 38

Sekretariat

Oliwia Ryczywolska

100

101

Archiwum

Ewa Wójcik

1B

223

Informatycy

Artur Maksymiuk,
Grzegorz Krakowski,
Cezary Smereczyński

206

OC i Ząrzadzanie Kryzysowe

Agnieszka Dziuba

110

138

Sprawy Obronności i Wojskowe

Mariusz Jurek

110

138

Kierownik

Marek Walczak

Nr pokoju: 107

Nr wew.: 301

Telefon: 22 70 89 301

Kancelaria

Katarzyna Lubowicka,
Edyta Ścibor-Łapka,
Magdalena Dobosz

Nr pokoju: 7

Nr wew.: 146

Telefon: 22 70 89 146

Halina Soczówka

Nr pokoju: 7A

Nr wew.: 210

Telefon: 22 70 89 210

Kadry

Małgorzata Seliga,
Marlena Soboń,
Julia Ryder

Nr pokoju: 101

Nr wew.: 146

Telefon: 22 70 89 120

Sprawy Organizacyjne i Pracownicze

Jolanta Czyżewska

Nr pokoju: 107

Nr wew.: 250

Telefon: 22 70 89 250

Sekretariat

Teresa Piotrowska

Nr pokoju: 100

Nr wew.: 101

Telefon: 22 70 89 101

Archiwum

Ewa Wójcik

Nr pokoju: 1B

Nr wew.: 223

Telefon: 22 70 89 223

Informatycy

Artur Maksymiuk,
Grzegorz Krakowski,
Cezary Smereczyński

Nr wew.: 206

Telefon: 22 70 89 206

OC i Ząrzadzanie Kryzysowe

Agnieszka Dziuba

Nr pokoju: 110

Nr wew.: 138

Telefon: 22 70 89 138

Sprawy Obronności i Wojskowe

Mariusz Jurek

Nr pokoju: 110

Nr wew.: 138

Telefon: 22 70 89 138

1. Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

2. Do zadań Referatu Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych, w szczególności należy:

1) z zakresu spraw pracowniczych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) prowadzenie spraw osobowych w zakresie nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy;

b) prowadzenie akt osobowych pracowników;

c) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników;

d) aktualizacja zakresów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk pracy w porozumieniu z Sekretarzem i kierownikami komórek organizacyjnych;

e) prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny pracy, w tym: list obecności, kart urlopowych, ewidencji czasu pracy, elektronicznego rejestratora czasu pracy;

f) prowadzenie i bieżąca obsługa pracowniczych planów kapitałowych;

g) sporządzanie sprawozdań do GUS oraz innych instytucji według obowiązujących przepisów z zakresu zatrudnienia w Urzędzie;

h) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych oraz świadectw pracy;

i) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;

j) składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtwarzania akt sądowych;

k) sporządzanie oraz prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień i pełnomocnictw;

l) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników oraz spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników samorządowych;

m) sprawdzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących spraw właściwych dla kadr;

n) prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowo przyjętych pracowników oraz szkoleń okresowych pracowników, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej bhp);

o) prowadzenie rejestru szkoleń;

p) prowadzenie okresowych kontroli oraz oceny warunków pracy i analizy stanu bhp;

q) opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz informowanie pracowników o zagrożeniach występujących na każdym z tych stanowisk;

r) prowadzenie procedur wypadkowych oraz rejestru wypadków przy pracy;

s) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania tych przyczyn i okoliczności wypadków, zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola tych wniosków;

t) prowadzenie rejestru refundacji okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;

u) opracowywanie, w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych, szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy;

v) opracowywanie zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów;

2) z zakresu składania i analizowania oświadczeń majątkowych:

a) przyjmowanie i analiza formalna danych zawartych w oświadczeniu majątkowym;

b) sprawdzanie kompletności, prawidłowości sporządzenia oświadczenia majątkowego oraz żądanie wyjaśnień i uzupełnień co do złożonych oświadczeń i podanych informacji;

c) przekazywanie oświadczeń majątkowych do właściwego urzędu skarbowego;

d) przygotowanie i przekazanie oświadczeń majątkowych do publikacji w BIP;

e) przechowywanie oświadczeń majątkowych;

f) przygotowanie projektu informacji w sprawie oświadczeń majątkowych dla Rady;

3) z zakresu kancelarii ogólnej:

a) prowadzenie kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

b) udzielanie informacji o strukturze organizacyjnej Urzędu, rodzaju, trybie i miejscu załatwiania spraw w Urzędzie;

c) przyjmowanie korespondencji oraz pism składanych bezpośrednio do kancelarii Urzędu, sprawdzanie ich kompletności oraz wydawanie potwierdzeń złożenia pisma;

d) wysyłanie korespondencji, w tym potwierdzanie wysłania pisma przez złożenie na kopii parafy i odciśnięcie datownika;

e) wydawanie interesantom druków i formularzy do załatwienia sprawy oraz udzielanie pomocy przy ich wypełnianiu;

f) pomoc osobom niepełnosprawnym w załatwieniu spraw urzędowych;

g) rejestracja korespondencji przychodzącej w systemie EZD;

h) rozdział korespondencji wraz ze wstępną dekretacją, przesyłek oraz dokumentów zewnętrznych na poszczególne jednostki organizacyjne lub samodzielne stanowiska;

i) przekazywanie pism osobom zainteresowanym za pokwitowaniem w dzienniku korespondencji;

j) prowadzenie dziennika korespondencji wychodzącej;

k) potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP;

4) z zakresu spraw organizacyjno-administracyjnych:

a) koordynacja zadań związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym przygotowanie projektów odpowiedzi w sprawie informacji publicznej udostępnianej na wniosek;

b) koordynacja zadań związanych z realizacją obowiązków wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;

c) sporządzanie projektów pism na potrzeby Wójta i Sekretarza;

d) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem na terenie Gminy wyborów (prezydenckich, parlamentarnych, europejskich, samorządowych oraz ławników do sądów powszechnych) i referendów;

e) opracowywanie przy udziale merytorycznych komórek organizacyjnych, wprowadzanie i przesyłanie do GUS-u sprawozdań z Urzędu;

f) odbieranie oraz wysyłanie gminnej poczty internetowej;

g) zaopatrywanie pracowników w materiały techniczno – biurowe, odzież ochronną i roboczą, środki czystości, podstawowe środki medyczne oraz rozliczania się z przekazanych materiałów;

h) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką środkami rzeczowymi przeznaczonymi do wyposażenia miejsc pracy w Urzędzie;

i) prowadzenie spraw poligrafii;

j) prowadzenie prac związanych z naprawami i konserwacją kserokopiarek;

k) obsługa interesantów w zakresie kserowania dokumentów;

l) prowadzenie ewidencji ilościowej mienia gminnego;

m) prowadzenie rejestru instytucji kultury Gminy Lesznowola;

5) z zakresu sekretariatu:

a) obsługa biurowa Wójta i Zastępców Wójta;

b) prowadzenie kalendarza spotkań Wójta i Zastępców Wójta;

c) koordynowanie przyjęć interesantów przez Wójta i Zastępców Wójta;

d) udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie ich do pracowników merytorycznych prowadzących przedmiotowe sprawy;

e) obsługa spotkań i narad organizowanych przez Wójta w siedzibie Urzędu;

f) zamawianie pieczęci i prowadzenie ich rejestru oraz zamawianie wizytówek;

g) prenumerata czasopism dla pracowników Urzędu;

h) sprawdzenie i podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych w zakresie swoich obowiązków;

6) z zakresu obsługi:

a) utrzymywanie czystości w pomieszczeniach Urzędu;

b) konserwacja i wykonywanie drobnych napraw wyposażenia Urzędu;

c) utrzymywanie porządku wokół budynku Urzędu;

d) zapewnienie obsługi transportowej dla pracowników Urzędu przy wykonywaniu obowiązków służbowych;

e) prowadzenie i rozliczanie kart drogowych;

7) z zakresu archiwum zakładowego:

a) przyjmowanie do archiwum zakładowego uporządkowanej dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych z komórek organizacyjnych oraz współpraca z nimi w tym zakresie;

b) opracowanie przyjętej dokumentacji, prowadzenie ewidencji oraz przechowywanie i jej zabezpieczenie;

c) udostępnianie akt osobom upoważnionym;

d) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (akt kat.B), udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uzyskaniu zezwolenia z Archiwum Państwowego;

e) przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego;

f) dbanie o czystość i bezpieczeństwo archiwum zakładowego, a w szczególności zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią i mechanicznym zniszczeniem;

g) sporządzanie rocznego sprawozdania (ilościowego zestawienia przejętej dokumentacji z komórek organizacyjnych, w podziale na kategorie A i B, materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego, dokumentacji udostępnionej i wypożyczonej, dokumentacji niearchiwalnej wybrakowanej i przekazanej na makulaturę);

h) przekazywanie sprawozdania do wiadomości do Archiwum Państwowego w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym;

8) z zakresu zadań informatyki:

a) analiza potrzeb informatycznych Urzędu;

b) bieżący nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego i łączności telefonicznej w Urzędzie;

c) realizacja obowiązków wynikających z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Lesznowola, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia poufności, dostępności i integralności informacji;

d) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem danych osobowych (przetwarzanie danych) w systemie informatycznym zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Gminy Lesznowola” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu Gminy Lesznowola”;

e) przygotowywanie pod względem merytorycznym, postępowań o udzielenie zamówień publicznych, dotyczących zakupów inwestycyjnych związanych z komputeryzacją Urzędu;

f) bieżący nadzór nad przebiegiem zakupów związanych z komputeryzacją i łącznością telefoniczną Urzędu;

g) dobór i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu łączności telefonicznej i innych materiałów potrzebnych do eksploatacji tych urządzeń;

h) bieżąca współpraca z gwarantami oraz serwisantami infrastruktury komputerowej;

i) nadzór i kontrola nad procesem wdrożenia i funkcjonowania systemu informatycznego (w tym oprogramowania);

j) opracowywanie propozycji do planów finansowych w zakresie działania, występowanie z wnioskami dotyczącymi unowocześniania infrastruktury komputerowej;

k) administrowanie serwerami i zainstalowanym na nich oprogramowaniem;

l) sporządzanie kopii zapasowych baz danych;

m) prowadzenie rejestru używanych w Urzędzie programów komputerowych i ważności licencji;

n) prowadzenie ewidencji wyposażenia poszczególnych stanowisk w sprzęt teleinformatyczny i bieżące jej aktualizowanie;

o) monitorowanie konserwacji i aktualizacja istniejącego oprogramowania we współpracy z autorem oprogramowania;

p) konserwacja zasobów danych;

q) inicjowanie nowych rozwiązań teleinformatycznych;

r) utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych od systemów informacyjnych;

s) przyjmowanie zgłoszeń o uszkodzeniach aparatów telefonicznych;

9) z zakresu stanowiska do spraw zarządzania kryzysowego:

a) przygotowywanie i aktualizacja planów zarządzania kryzysowego;

b) przygotowywanie procedur działania w czasie wystąpienia zagrożeń i klęsk żywiołowych;

c) przygotowywanie struktur uruchamiania w sytuacjach kryzysowych;

d) przygotowywanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego;

e) współpraca z operatorami infrastruktury krytycznej w zakresie oceny zagrożeń, ochrony i odtwarzania obiektów tej infrastruktury;

f) prowadzenie czynności i dokumentacji związanych z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

g) organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego;

h) nadzorowanie, przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń;

i) organizacja ewakuacji ludności;

j) opracowanie i aktualizacja gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;

k) planowanie potrzeb środków finansowych i materiałowych do zapewnienia realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

l) współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji Stałego Dyżuru;

m) obsługa Gminnego Systemu Powiadamiania SMS w odniesieniu do komunikatów z zakresu zarządzania kryzysowego;

n) prowadzenie spraw z zakresu porządku publicznego, w tym wydawanie zezwoleń na organizowanie zgromadzeń publicznych i imprez masowych na terenie Gminy oraz nadzór nad ich przebiegiem;

10) z zakresu stanowiska do spraw obronności i spraw wojskowych:

a) planowanie i realizacja zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych;

b) planowanie funkcjonowania Gminy w warunkach kryzysu i w czasie wojny;

c) planowanie przedsięwzięć zapewniających wykonywanie zadań w wyższych stanach gotowości obronnej;

d) planowanie i realizacja działań dla potrzeb natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych;

e) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony kraju;

f) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem osób z obowiązku pełnienia służby wojskowej;

g) rejestracja przedpoborowych na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i kwalifikacji wojskowej;

h) przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;

i) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem poborowych i żołnierzy odbywających służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub sprawujących bezpośrednią opiekę nad nimi;

j) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;

k) prowadzenie rejestrów wymaganych przez organy administracji wojskowej;

l) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;

m) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;

n) opracowywanie i aktualizacja ”Planu przygotowania podmiotów leczniczych Gminy Lesznowola na potrzeby obronne państwa”;

o) opracowanie „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lesznowola w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz projektu zarządzenia Wójta wprowadzającego wymieniony regulamin w życie;

p) opracowanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru;

q) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;

r) organizowanie i sprawowanie opieki, przy współpracy z komórkami organizacyjnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, nad grobami i cmentarzami wojennymi;

s) realizacja zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS);

11) z zakresu prowadzenia kancelarii niejawnej:

a) przyjmowanie, przetwarzanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów i materiałów niejawnych;

b) prowadzenie w wersji papierowej urządzeń ewidencyjnych wg wzorów określonych w obowiązujących przepisach;

c) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad obiegiem materiałów niejawnych w urzędzie;

d) udostępnianie i wydawanie materiałów niejawnych osobom do tego uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania, a w przypadku braku takich warunków umożliwienie pracy na dokumentach w pomieszczeniu kancelarii niejawnej;

e) przekazywanie i odbieranie korespondencji niejawnej/materiałów niejawnych Wójtowi, w tym przesyłek oznaczonych „do rąk własnych” (oraz osobom upoważnionym do przetwarzania informacji niejawnych, zastępującym Wójta);

f) prowadzenie bieżącej kontroli właściwego oznaczania materiałów i ich rejestracji przez wykonawców;

g) dbałość o właściwe zabezpieczenie szaf/y i pomieszczenia kancelarii niejawnej;

h) bieżące prowadzenie kontroli stanu ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;

i) niezwłoczne zgłaszanie, wszelkich przypadków naruszenia zasad ochrony informacji niejawnych pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych;

j) prowadzenie archiwizacji dokumentów niejawnych.

POWRÓT