Referat Ochrony środowiska i Rolnictwa

Pokój nr: 103

Tel. wew.: 128, 208

Tel. bezpośredni: 22 708 91 28; 22 708 92 08

Kierownik: Marzena Chmiel

1. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa podlega bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w szczególności należy:

1) prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także postępowań z nimi związanymi;

2) prowadzenie ewidencji informacji o środowisku i jego ochronie;

3) prowadzenie bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (bazy danych OOŚ);

4) udzielenie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

5) ewidencjonowanie sprawozdań sporządzonych przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych;

6) kontrola nieruchomości w zakresie posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomości i posiadania dowodów potwierdzających korzystanie z tych usług;

7) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy;

8) prowadzenie postępowań o usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;

9) czynności kontrolne w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;

10) prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza, wody, gleby oraz ograniczeń hałasu na terenie Gminy;

11) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju z wyłączeniem zagadnień dotyczących gospodarki odpadami;

12) opiniowanie projektów prac geologiczno-inżynierskich, hydrologicznych oraz koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych;

13) obliczanie i odprowadzanie do Urzędu Marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;

14) współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych;

15) weryfikacja zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, prowadzenie postępowań o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew;

16) prowadzenie postępowań o wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenie drzewa spowodowane prowadzeniem prac w obrębie korony drzewa;

17) współpraca z placówkami oświatowymi, Szkolnymi Kołami Ekologicznymi oraz stowarzyszeniami w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju;

18) wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną;

19) opiniowanie wniosków dot. posiadania, hodowania lub utrzymania chartów rasowych przez mieszkańców;

20) realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt oraz zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt na terenie Gminy;

21) wnioskowanie o wprowadzanie przez Radę określonych form ochrony przyrody;

22) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zakłócenia stosunków wodnych na nieruchomościach;

23) przygotowanie oraz nadzór nad realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska;

24) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za usługi wodne zgodnie z przepisami prawa;

25) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dotacji na poprawę jakości powietrza i otaczającego środowiska;

26) przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla Mazowsza;

27) przygotowywanie konkursów: „Gospodarstwo ekologiczne, bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego”, „Najpiękniejsze Sołectwo” itp.;

28) przygotowywanie szkoleń, pokazów i konkursów dla rolników;

29) współdziałanie z organizacjami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny;

30) szacowanie szkód w uprawach polowych spowodowanych klęskami żywiołowymi;

31) opracowanie sprawozdań dotyczących wielkości i rodzaju upraw na terenie Gminy;

32) przekazywanie rolnikom informacji dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – fundusze strukturalne dla rolnictwa;

33) kontrola w zakresie utrzymania w czystości biologicznej działek i gruntów rolnych;

34) współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie opracowywania programów oraz projektów wieloletnich i rocznych planów rozwoju rolnictwa, leśnictwa oraz oceny ich oddziaływania;

35) opracowywanie sprawozdań dotyczących rolnictwa;

36) współpraca w zakresie badania gleby na zawartość makroelementów, azotynów i azotanów;

37) poświadczanie okresów pracy w rolnictwie na podstawie zeznań świadków;

38) prowadzenie kontroli upraw maku;

39) podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń lekarza weterynarii o umiejscowieniu i zwalczaniu chorób zakaźnych (na mocy ustawy);

40) kontrola i nadzór nad wykonywaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;

41) prowadzenie spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

42) kontrolowanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych;

43) wydawanie opinii dotyczących gospodarki humusem;

44) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego i udzielanie informacji w zakresie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwany dalej Programem);

45) wsparcie i obsługa mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie;

46) prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu.

Pliki do pobrania:

Obowiązkowe ubezpieczenia rolników

Każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowychWięcej informacji w załączniku.

Zezwolenie na wycinkę drzew

Podstawa prawna:

 • Ustawa kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627)
 • Obwieszczenie Ministerstwa Środowiska z dn. 25 września 2012r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (MP z 2014 r poz. 958)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola ul .Gminna 60, 05-506 Lesznowola, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

I piętro, pokój nr 103

Tel. wew. 128, 208

Tel. bezpośredni 22 708 92 08, 22 708 91 28

poniedziałek 9 30 – 17 30

wtorek – piątek 8 00 – 16 00

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Wymagane dokumenty:

Wniosek – dostępny w kancelarii urzędu, referacie – pok. nr 103 lub na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewy w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Opłaty:

Podanie – bez opłat

Opłaty za usunięcie drzew – na podstawie w/w rozporządzenia i obwieszczenia

Kasa Urzędu czynna jest w godzinach:

poniedziałek 9 30 – 16 30

wtorek – piątek 8 00 – 15 00

Czas załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Pliki do pobrania:

Zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 28 kwietnia 2003 w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Z 2003 R Nr 77, poz. 687)
 • Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014, poz. 1628 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola ul .Gminna 60, 05-506 Lesznowola, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

I piętro, pokój nr 103

Tel. wew. 128, 208.

Tel. bezpośredni 22 708 92 08, 22 708 91 28

poniedziałek 9 30 – 17 30
wtorek – piątek 8 00 – 16 00

Sposób załatwienia sprawy:
Zezwolenie.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek z oznaczeniem wnioskodawcy i jego adresu zamieszkania.
 • Wniosek – dostępny w kancelarii urzędu, referacie – pok. nr 103 lub na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/
 • Do wniosku wnioskodawca dołącza pisemną informację o:
 • pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa, o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Opłaty:

Podanie – bez opłat
Zezwolenie – 82 zł / płatne w kasie lub na konto Urzędu Gminy /
Kasa Urzędu czynna jest w godzinach:
poniedziałek 9 30 – 16 30
wtorek – piątek 8 00 – 15 00

Czas załatwienia sprawy:
30 dni

Wykaz psów uznawanych za agresywne, na utrzymywanie, których należy uzyskać zezwolenie:

 • Amerykański pit bull terrier
 • Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
 • Buldog amerykański
 • Dog argentyński
 • Pies kanaryjski (Perro de presa Canario)
 • Tosa inu Rottweiler
 • Akbash dog
 • Anatolian karabash
 • Moskiewski stróżujący
 • Owczarek kaukaski

Pliki do pobrania:

POWRÓT