Referat Realizacji Budżetu

Pokój nr: 17

Tel. wew.: 216, 226

Tel. bezpośredni: 22 708 92 16; 22 708 92 26 

Zastępca Skarbnika Gminy: Beata Kuć

1. Pracą Referatu Realizacji Budżetu kieruje Zastępca Skarbnika.

2. Do zadań Referatu Realizacji Budżetu, w szczególności należy:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu;

2) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu faktur oraz innych dokumentów księgowych;

3) dekretowanie dokumentów księgowych Urzędu zgodnie z planem kont;

4) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków bieżących i inwestycyjnych;

5) księgowanie Funduszu Świadczeń Socjalnych, sum depozytowych i zadań zleconych;

6) sporządzanie i przekazywanie przelewów bankowych;

7) prowadzenie ewidencji wartościowej mienia Gminy oraz jego ubezpieczenia;

8) rozliczanie inwentaryzacji;

9) prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów, ewidencji podatku należnego VAT, sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych VAT, JPK VAT i wystawianie faktur;

10) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, w tym wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu;

11) sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń;

12) prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym, ZUS, PZU;

13) rozliczanie umów zleceń;

14) prowadzenie i rozliczanie dokumentacji płacowej celem rozliczeń emerytalnych i remontowych;

15) naliczanie i rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich;

16) rozliczanie ryczałtów samochodowych;

17) ewidencja i rozliczanie dochodów niepodatkowych oraz egzekucja zaległości;

18) prowadzenie monitoringu i egzekucji uiszczania opłat najmu i dzierżawy, kierowanie wezwań do zapłaty oraz przygotowywanie spraw do sądu w celu przekazania radcom prawnym;

19) rozliczanie i obsługa transakcji opłacanych kartami płatniczymi z użyciem terminali płatniczych.

Windykacja czynszów

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr 251/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lesznowola i jej jednostkom podległym.

Miejsce załatwienia sprawy:

Halina Goc – Główny Specjalista 
Referat Realizacji Budżetu,
pok. Nr 19, tel. bezpośredni: 22/ 70 89 129 22 757 93 40 w. 129, 
e-mail: halina.goc@lesznowola.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Wezwanie do zapłaty
Wezwanie ostateczne do zapłaty należności z zakreślonym terminem i pouczeniem, że sprawa zostanie skierowana na drogę sądową
Wezwanie przedsądowe do zapłaty
W razie nie dokonania zapłaty wszczyna się postępowanie sądowe o zapłatę należności.

Czas załatwienia sprawy:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy

Inne informacje:

Wybór restrykcji wobec dłużników będzie dokonany po indywidualnym rozpatrzeniu sytuacji materialnej dłużnika.

POWRÓT