ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zdarzeń losowych lub związanych z warunkami atmosferycznymi, wnioski w pierwszej kolejności należy zgłaszać o Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego, a w następnej do pracowników Urzędu Gminy Lesznowola odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w gminie. 

1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 (w siedzibie Starostwa Powiatowego) Dyżur telefoniczny (22) 756 62 54 wew. 180. 
 

2. Urząd Gminy Lesznowola 

  • Agnieszka Dziuba – Główny specjalista ds. OC i zarządzania kryzysowego, tel. 22 708 91 38 (w godzinach pracy Urzędu).

Po godzinach pracy Urzędu: Piaseczno ul. Chyliczkowska 14, tel. (22) 756 62 54 wew. 180. 

PORADNIK DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA ZORGANIZOWANIE IMPREZY MASOWEJ

Impreza masowa to wydarzenie sportowe, artystyczne lub rozrywkowe, w którym bierze udział przynajmniej:

  • 1000 osób na otwartej przestrzeni;
  • 500 osób w budynku, obiektach sportowych (impreza artystyczno – rozrywkowe)
  • 300 osób w budynkach, obiektach sportowych (imprezy sportowe)
  • 200 osób w budynkach, obiektach sportowych (imprezy sportowe podwyższonego ryzyka, np. niektóre mecze piłkarskie)

Do tej grupy nie zaliczają się imprezy, które odbywają się w teatrach:, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, placówkach oświatowych, bibliotekach kultury i galeriach sztuki. Ponadto imprezami masowymi nie są wydarzenia: z udziałem sportowców.

Wymagane dokumenty do uzyskania zezwolenia

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej składa się do Wójta Gminy Lesznowola nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. Termin ten może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

Podanie na zorganizowanie imprezy masowej w którym należy podać miejsce, czas i przewidywaną liczbę uczestników. Wniosek należy złożyć do Wójta Gminy nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Do wniosku należy dołączyć niezwłocznie przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej:
1. opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,  kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach – (oryginał);
2. opinię właściwego miejscowego państwowego inspektora sanitarnego – (oryginał);
3. graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający: oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, policji, oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych,  rozmieszczeniu osób na imprezie masowej                     i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz rozdzieleniu punktów gastronomicznych i sanitariów – (oryginał), instrukcję postepowania w przypadku powstania pożaru lub innego niebezpiecznego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej;
4. regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
5. program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej;
6. informację o przewidywanej maksymalnej liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej oraz informację określającą stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służby porządkowej; przyjmuje się przelicznik co najmniej 10 porządkowych na 300 osób obecnych na imprezie i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób;
7. wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej, kierownik ds. bezpieczeństwa;
8. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
9. szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
10. informację o zaistniałych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;
11. polisę ubezpieczeniową – kopię, oryginał do wglądu.

Opłaty

  • Opłata skarbowa od decyzji wynosi 82,00 zł
  • Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł

Termin załatwienia sprawy

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w termonie 7 dni przed planowanym terminem planowania imprezy masowej.

Tryb odwoławczy

  • Od decyzji organu służy prawo odwołania w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  • Odwołanie od decyzji organu powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie,
  • Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w Lesznowoli

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Uwagi

Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy. Organizator imprezy masowej zapewnia:
1. spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
2. służbę porządkowa i informacyjną;
3. pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne;
4. drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
5. warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
6. sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych;
7. w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem,
Organizator imprezy masowej udostępnia uczestnikom imprezy masowej regulamin obiektu lub regulamin imprezy masowej.

Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, określa szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy.

Pliki do pobrania:

 

POWRÓT