biuro rady gminy

Pokój nr: 114

Tel. wew.: 109; 110
Tel. bezpośredni: 22 708 91 09; 22 708 91 10

Kierownik: Anna Gawrych

Pracownicy: 

1. Biuro Rady Gminy podlega bezpośrednio Sekretarzowi, natomiast Przewodniczący Rady Gminy wykonuje swoje uprawnienia, w stosunku do pracowników biura, o których mowa w art. 21a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Do zakresu działania Biura Rady Gminy w szczególności należy:

1) przygotowywanie i obsługa kancelaryjno – biurowa Rady i komisji Rady;

2) przygotowanie sali konferencyjnej na posiedzenia Rady i komisji Rady;

3) opracowywanie materiałów i protokołów z obrad i posiedzeń Rady i komisji Rady;

4) przygotowywanie i zabezpieczenie terminowego doręczenia radnym materiałów pod obrady Rady, komisji Rady, konferencji, szkoleń itp., drogą elektroniczną i papierową zgodnie z zapisami statutu;

5) przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz przesyłanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, kierowane do Wójta;

6) przekazywanie treści interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi, do właściwych komórek organizacyjnych, celem podania do publicznej wiadomości w BIP, na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty;

7) prowadzenie rejestru uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

8) opracowywanie, w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Rady Gminy, informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady i komisji Rady;

9) obsługa narad i konferencji organizowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta;

10) kompletowanie projektów uchwał Rady zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zarządzeniami Wójta;

11) udzielanie wszelkiej pomocy radnym w wykonywaniu ich obowiązków;

12) zabezpieczenie terminowej realizacji ustaleń podjętych na sesjach i posiedzeniach komisji Rady;

13) prowadzenie rejestru skarg i wniosków od mieszkańców, wpływających do Przewodniczącego Rady Gminy;

14) przyjmowanie korespondencji kierowanej do Rady i Przewodniczącego Rady Gminy;

15) wysyłanie korespondencji Rady;

16) czuwanie nad przestrzeganiem terminów wysyłania uchwał Rady do Wojewody Mazowieckiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i innych organów;

17) rozliczanie diet radnych i sołtysów;

18) odbieranie i przekazywanie korespondencji dla radnych;

19) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem radnych i sołtysów.

POWRÓT