Referat Kontroli Podatkowej i Egzekucji

Pokój nr: 6

Tel. wew.: 108, 112

Telefon bezpośredni: 22 708 91 08 

Kierownik: Irmina Świtek

Telefon komórkowy: 500 108 435

e-mail: irmina.switek@lesznowola.plkontrola@lesznowola.pl

Pracownicy: 

1. Referat Kontroli Podatkowej i Egzekucji podlega bezpośrednio Skarbnikowi.

2. Do zakresu działania Referatu Kontroli Podatkowej i Egzekucji, w szczególności należy:

1) planowanie kontroli podatkowej na terenie Gminy;

2) kontrola podatników w zakresie stosowania zasady powszechności opodatkowania;

3) kontrola zgłoszenia do opodatkowanie gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

4) kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, na których ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych;

5) kontrola podatników przed podjęciem decyzji w sprawie ulgi podatkowej na wniosek kierownika Referatu Realizacji Podatków i Opłat;

6) wystawianie upomnień;

7) dokonywanie zabezpieczeń należności podatkowych z tytułu zaległości w podatkach;

8) sporządzanie rejestrów zaległości z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych;

9) wszczynanie egzekucji administracyjnej, w zakresie zaległości:

a) podatku od nieruchomości;

b) podatku rolnego;

c) podatku leśnego;

d) podatku od środków transportowych;

10) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji administracyjnej;

11) monitorowanie egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie tytułów wykonawczych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego;

12) opracowywanie wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej i przesyłanie ich do właściwego Sądu Rejonowego;

13) współpraca z Urzędami Skarbowymi oraz innymi organami i instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań;

14) prowadzenie ewidencji ściągniętych należności;

15) współpraca z Referatem Realizacji Podatków i Opłat oraz innymi referatami zobowiązanymi do prowadzenia egzekucji;

16) bieżąca obsługa interesantów w zakresie związanym z kontrolą podatkową i egzekucją;

17) aktualizacja danych adresowych na potrzeby dostarczania korespondencji i prowadzenia postępowań przez właściwe komórki organizacyjne;

18) wszczynanie postępowań spadkowych koniecznych do ustalenia prawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości.

POWRÓT