Urząd Stanu Cywilnego

Pokój nr 1

Tel. wew. 194,
tel. bezpośredni 22 708 91 94

Kierownik: Anna Kopeć-Jaskółowska

Zastępca Kierownika: Edyta Rowińska

1. Urząd Stanu Cywilnego podlega bezpośrednio Wójtowi.

2. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego (dalej USC), w szczególności należy:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie Gminy, poprzez:

a) sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń,

b) wpisywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych i przypisków w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądów i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,

c) prowadzenie akt zbiorowych – aktów stanu cywilnego;

2) dokonywanie w formie czynności materialno-technicznych:

a) transkrypcji aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą,

b) sporządzenia aktu, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,

c) odtworzenia aktów stanu cywilnego zarejestrowanych za granicą, w przypadku gdy uzyskanie zagranicznego odpisu jest niemożliwe,

d) sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego,

e) uzupełnienia aktów stanu cywilnego;

3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego;

4) przyjmowanie:

a) wymaganych przepisami prawa dokumentów i zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa,

b) oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC oraz na wniosek nupturientów poza lokalem USC w okręgu rejestracji stanu cywilnego,

c) oświadczeń o wyborze nazwiska, jakie będą nosili małżonkowie i dzieci zrodzone z ich małżeństwa;

5) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed kierownikiem USC oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci;

6) odmowa odebrania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w przypadku otrzymania wiadomości o istnieniu okoliczności wykluczającej zawarcie związku małżeńskiego;

7) wydawanie:

a) zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą,

b) zaświadczeń o stanie cywilnym wnioskodawcy,

c) zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,

d) odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego z Rejestru Stanu Cywilnego;

8) przenoszenie (migracja) aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego;

9) przyjmowanie:

a) oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

b) oświadczeń o uznaniu ojcostwa i wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,

c) oświadczeń o nadaniu dziecku noszącemu nazwisko matki nazwiska męża matki, jeżeli nie jest on ojcem tego dziecka,

d) oświadczeń o wyborze lub zmianie w ciągu 6 miesięcy od rejestracji imienia dziecka;

10) sprawowanie opieki nad zabezpieczeniem ksiąg stanu cywilnego i dokumentów zbiorowych oraz przekazywanie ich do archiwum państwowego po upływie okresu ich przechowywania;

11) dokonywanie innych czynności przewidzianych ustawami Prawo o aktach stanu cywilnego i Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

12) pozyskiwanie i terminowe przekazywanie informacji statystycznych dla potrzeb GUS;

13) prowadzenie rejestru i rozliczanie się z pobranych formularzy odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń;

14) przyjmowanie zgłoszeń o jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego i inicjowanie wszczęcia przez Wojewodę Mazowieckiego procedury odznaczenia jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;

15) wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i/lub nazwiska;

16) przyjmowanie ustnego oświadczenia o ostatniej woli spadkodawcy (testament alograficzny).

WAŻNE!

Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego należy wydrukować jako dokument DWUSTRONNY, w formacie A-4 o proporcjach zgodnych z oryginałem.

Pliki do pobrania: 

Nadanie medalu

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach /Dz. U. Nr 90, poz. 450 ze zm./
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów /Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743/


Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów oraz numerami PESEL.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gminna 60 05-506 Lesznowola tel.22-70-89-122 pokój nr 1 .
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Termin i sposób załatwienia:
Wnioski o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przekazywane są do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Jubilatów obchodzących równą, 50 rocznicę pożycia małżeńskiego zgłoszenia można dokonać w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku.
Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie (średnio) około ośmiu miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Ceremonie wręczenia medali odbywają się w Urzędzie gminy w Lesznowoli.

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie zgonu

Podstawa prawna:

 • Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gminna 60 05-506 Lesznowola, pokój nr 1 . tel. 22-70-89-122
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.

Termin i sposób załatwienia:
Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują zgłaszający zgon i kierownik USC
Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu odpis skrócony aktu zgonu.

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.
2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.
3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Opłaty:
Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Inne informacje:
Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:
• małżonku lub dzieciach zmarłego,
• najbliższych krewnych lub powinowatych,
• osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,
• osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
• administratorze domu.
Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Podstawa prawna:

 • Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),- Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
• Dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)
• Wniosek o przyjęcie oświadczenia
• Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez: matkę dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żonę
Jeżeli wnioskodawcy posiadają:
• odpis skrócony aktu małżeństwa, które zostało zawarte poza Lesznowolą
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, które urodziło się poza Lesznowola – prosimy o ich zabranie.
Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem urzędy stanu cywilnego pozyskują je we własnym zakresie. Powyższe wydłuży jednak załatwianie sprawy. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego, niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co przyspieszy ich realizację.
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście. Tożsamość dziecka winna być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gminna 60 05-506 Lesznowola tel.22-70-89-122 pokój nr 1 .
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
Jeżeli dziecko urodziło się poza Lesznowolą a rodzice dziecka nie dysponują odpisem jego aktu urodzenia, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.
Jeżeli rodzice zawarli małżeństwo poza Lesznowolą i nie dysponują odpisem aktu małżeństwa, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Podstawa prawna:

 • Art. 52-62 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gminna 60 05-506 Lesznowola, pokój nr 1 . tel. 22-70-89-122
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Zgłoszenie urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Wymagane dokumenty:
Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, przedkładając jednocześnie dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie – do wglądu;
Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zmieniająca zasady działania urzędów stanu cywilnego. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o dostarczanie, dokumentów nie wymaganych obecnie przepisami prawa, których posiadanie ułatwi dokonanie czynności.
Jeżeli posiadacie Państwo:
– odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty został poza Lesznowolą) – przy zgłoszeniu urodzenia dziecka z małżeństwa,
– odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli matka dziecka urodziła się poza Lesznowolą) – gdy stan cywilny matki dziecka to panna,
– odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty został poza Lesznowolą) z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub orzeczonej separacji – gdy stan cywilny matki dziecka to rozwiedziona lub pozostająca w separacji, bądź sentencję prawomocnego wyroku rozwodowego lub orzeczonej separacji,
– odpis skrócony aktu małżeństwa i skrócony odpis aktu zgonu męża (jeżeli zdarzenia te miały miejsce poza Lesznowolą) – gdy stan cywilny matki dziecka to wdowa
to prosimy o zabranie tych dokumentów do urzędu, ponieważ umożliwi to skrócenie czasu załatwiania Państwa sprawy.

Termin i sposób załatwienia:
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest odpis skrócony aktu urodzenia.

Opłaty:
Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

Inne informacje:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:
• matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
• matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
• w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
• zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika – pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.
Numer PESEL będzie można otrzymać po dokonaniu zgłoszenia urodzenia.

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Podstawa prawna:

 • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
• Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
• Wniosek o przyjęcie oświadczenia
• Prawomocny wyrok Sądu o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa
• Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Oświadczenie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, pokój nr 1 . tel. 22-70-89-122
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Opłaty:
Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.
Opłatę można zapłacić w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Lesznowoli w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018

Kasa urzędu jest czynna: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku..

Termin i sposób załatwienia:
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Inne informacje:
Oświadczenie można złożyć przed dowolnie wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego

Podstawa prawna:

 • Art. 35-43 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.)

Wymagane dokument:
• wypełniony wniosek;
• dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe może jednak wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi zdecydowanie szybszą ich realizację.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, pokój nr 1 . tel. 22-70-89-122
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Termin i sposób załatwienia
Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.
Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.
Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Opłaty:
W wyniku sprostowania/uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 39 zł.,
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.,
Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.
Opłatę można zapłacić w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Lesznowoli w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018
Kasa urzędu jest czynna: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Dodatkowe informacje:
1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
2. Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
3. Sprostowania i uzupełnienia aktu można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.
4. Sprostowania i uzupełnienia aktu można dokonać z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
5. Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania/uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
6. Jeżeli sprostowania/uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
7. Do wniosku o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego załącza się dokumenty, o których mowa w pkt. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym przedstawia się z urzędowym tłumaczeniem na język polski (art. 31 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego) dokonanym przez:
a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

b) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

c) konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

– dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
– dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
8. Wnioskując o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
9. Akty stanu cywilnego sporządzone w księgach stanu cywilnego, które dotyczą cudzoziemców i ich dzieci mogą zostać sprostowane na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
10. Jeżeli zdarzenie stanu cywilnego (urodzenie, małżeństwo, zgon) miało miejsce na terenie kraju, ale poza Lesznowolą, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.

Zmiana imienia lub nazwiska

Uwaga: Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gminna 60 05-506 Lesznowola, pokój nr 1 . tel. 22-70-89-122
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.
2. Wniosek, który musi zawierać:
• dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
• wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
• nr PESEL,
• imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
• wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
• adres do korespondencji wnioskodawcy,
• uzasadnienie,
• oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).

Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe wydłuży jednak załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego, niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich realizację w chwili zgłoszenia.
W przypadku zmiany imienia lub nazwiska są to odpisy zupełne aktów stanu cywilnego sporządzone w innym urzędzie, które ulegną zmianie w związku z wydaniem decyzji
W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Opłaty:
Opłatę wnosi się podczas składania wniosku.
– decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.
– zwalnia się od opłaty skarbowej:
• dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,
• osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Lesznowoli w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018
Kasa urzędu jest czynna: w poniedziałek w godzinach 930 – 1600, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Uzasadnienie wniosku i termin załatwienia sprawy:
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
• imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
• na imię lub nazwisko używane,
• na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
• na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.
Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.
Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu.

Dodatkowe informacje:
Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do:
• obywateli polskich,
• cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
• cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.
Decyzje w sprawach określonych w ustawie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, do którego złożono wniosek.

Pliki do pobrania:

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

Podstawa prawna:

 • Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gminna 60 05-506 Lesznowola, pokój nr 1 . tel. 22-70-89-122
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Wymagane dokumenty:
Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada
– wypełniony formularz wniosku.
– dowód osobisty lub paszport
– dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana podpisuje sporządzone zapewnienie.

Opłaty:
Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 38zł
Opłatę za wydanie dokumentu można zapłacić w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Lesznowoli w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018
Kasa urzędu jest czynna: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Termin i sposób załatwienia:
Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.
Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe:

Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zmieniająca zasady działania urzędów stanu cywilnego. W związku z powyższym dostarczanie, dokumentów nie wymaganych obecnie przepisami prawa, znakomicie ułatwi dokonanie czynności.
Jeżeli posiadacie Państwo:
a) skrócony odpis aktu urodzenia – w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński to kawaler i panna;
b) skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód – w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zawierającej związek małżeński to rozwiedziony/rozwiedziona;
c) skrócony odpis aktu zgonu wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa w przypadku gdy małżeństwo oraz zgon współmałżonka zarejestrowane zostały w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zawierającej związek małżeński to wdowiec/wdowa
to prosimy o zabranie tych dokumentów do urzędu, ponieważ umożliwi to skrócenie czasu załatwiania Państwa sprawy.

Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gminna 60 05-506 Lesznowola, pokój nr 1 . tel. 22-70-89-122
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Wymagane dokumenty:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają ważne dowody osobiste lub paszporty.
Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zmieniająca zasady działania urzędów stanu cywilnego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostarczanie, dokumentów nie wymaganych obecnie przepisami prawa, których posiadanie ułatwi dokonanie czynności.
Jeżeli posiadacie Państwo:
a) skrócony odpis aktu urodzenia – w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osób zamierzających zawrzeć związek małżeński to kawaler i panna;
b) skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód – w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osób zawierających związek małżeński to rozwiedziony/rozwiedziona;
c) skrócony odpis aktu zgonu wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa w przypadku gdy małżeństwo oraz zgon współmałżonka zarejestrowane zostały w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osób zawierających związek małżeński to wdowiec/wdowa
to prosimy o zabranie tych dokumentów do urzędu, ponieważ umożliwi to skrócenie czasu załatwiania Państwa sprawy.
Cudzoziemcy przedkładają:
– dokument tożsamości: paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
– odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa, wraz z tłumaczeniem (jeżeli jest wymagane) wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula;
– dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu;
– udział biegłego lub tłumacza w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu.
Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie.
W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.
W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci – przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

Opłaty:
Zaświadczenie jest wolne od opłat.
Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu (jeżeli akt małżeństwa będzie sporządzany w tutejszym USC) można zapłacić w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Lesznowoli w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.
Kasa urzędu jest czynna: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
W/w opłata pobierana jest w momencie składania podania o wydanie zaświadczenia pod warunkiem, że związek małżeński będzie zawierany na terenie gminy Lesznowola. Jeżeli zawarcie małżeństwa będzie miało miejsce na terenie innej gminy, opłata musi być wniesiona na konto tej gminy.

Termin i sposób załatwienia:
Zaświadczenie wydaje wybrany przez zainteresowanych, kierownik urzędu stanu cywilnego.
Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Pliki do pobrania:

Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gminna 60 05-506 Lesznowola, pokój nr 1 . tel. 22-70-89-122
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Wymagane dokumenty:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają dowody osobiste lub paszporty oraz składają pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Kobieta, która nie ukończyła 18 roku życia składa zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa.

Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zmieniająca zasady działania urzędów stanu cywilnego. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o dostarczanie, dokumentów nie wymaganych obecnie przepisami prawa, których posiadanie ułatwi dokonanie czynności.
Jeżeli posiadacie Państwo:
a) skrócony odpis aktu urodzenia – w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osób zamierzających zawrzeć związek małżeński to kawaler i panna;
b) skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód – w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osób zawierających związek małżeński to rozwiedziony/rozwiedziona;
c) skrócony odpis aktu zgonu wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa w przypadku gdy małżeństwo oraz zgon współmałżonka zarejestrowane zostały w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osób zawierających związek małżeński to wdowiec/wdowa
to prosimy o zabranie tych dokumentów do urzędu, ponieważ umożliwi to skrócenie czasu załatwiania Państwa sprawy.

Cudzoziemcy składają:
– dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
– odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa, wraz z tłumaczeniem (jeżeli jest wymagane) wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula;
– dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu;
– udział biegłego lub tłumacza, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu (dotyczy również świadków).
Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie.
W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci pochodzących z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci – przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu można zapłacić w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Lesznowoli w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.
Kasa urzędu jest czynna: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
W/w opłata pobierana jest w momencie składania dokumentów (spisania zapewnienia) pod warunkiem, że związek małżeński będzie zawierany w Lesznowoli.
Jeżeli zawarcie małżeństwa będzie miało miejsce na terenie innej gminy, opłata musi być wniesiona na konto tej gminy.

Termin i sposób załatwienia:
Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.
Tryb odwoławczy
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe:
Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.
Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą zostać odebrane poza urzędem stanu cywilnego, na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo
W przypadku spełnienia wymogów dla miejsca ceremonii i jego akceptacji, osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński uiszczają opłatę dodatkową w wysokości 1 000 zł. na konto 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.

Zasady zawierania związków małżeńskich poza Urzędem Stanu Cywilnego w Lesznowoli:

I. Zasady ogólne:
1. Kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego tylko w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy. W przypadku kierownika USC w Poznaniu jest to obszar gminy Lesznowola.
2. Miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewniać zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo wszystkich osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
3. Wskazane miejsce zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego podlega sprawdzeniu pod kątem spełnienia wymogów określonych w ustawie. Sprawdzenia dokona pracownik USC w terminie uzgodnionym z organizatorami.

II. Zasady szczegółowe:

1. Bez względu na miejsce zawarcia małżeństwa organizator zapewnia:
– stół, biurko lub inny mebel przeznaczony do podpisywania dokumentów
– nagłośnienie niezbędne w celu dobrej słyszalności przez wszystkich uczestników uroczystości

2. Sala, w której mają być odebrane oświadczenia nie może być w tym samym czasie przygotowana do konsumpcji.

3. Jeżeli ślub odbywać się będzie w plenerze – organizator zapewnia zadaszenie miejsca, gdzie zostaną odebrane oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświetlenie, gdy ślub zawierany będzie po zmroku.

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Podstawa prawna

 • Art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. Poz. 1741 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r. Poz. 194)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., Poz. 1628 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1375),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014r. poz. 1114)
 • Ustawia z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gminna 60 05-506 Lesznowola, pokój nr 1 . tel. 22-70-89-122
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Wymagane dokumenty:
Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości lub możliwe jest przesłanie wniosku drogą elektroniczną. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu i zawiera:
• dane wnioskodawcy tj. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany i adres do korespondencji,
• oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia,
• osoba składająca wniosek winna wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, zawierający wyżej wskazane dane, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.

Opłaty:
Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38zł
Opłatę za wydanie dokumentu można zapłacić w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Lesznowoli w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018
Kasa urzędu jest czynna: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
Podatnikiem w rozumieniu przepisów prawa, jest wnioskodawca i to na nim ciąży obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej. W przypadku uiszczenia opłaty skarbowej na poczcie lub w banku należy przedstawić otrzymany odcinek dowodu wpłaty. Jeżeli natomiast płatności dokonano drogą elektroniczną należy złożyć wygenerowane elektronicznie potwierdzenie dokonania przelewu zawierające klauzulę, iż zgodnie z Prawem bankowym dokument taki nie wymaga podpisów, pieczęci oraz stempla bankowego. W przypadku braku klauzuli dokument taki winien zostać potwierdzony przez bank. Dowodu wpłaty nie stanowi wydruk historii operacji z rachunku bankowego, który jest dokumentem dotyczącym wewnętrznej relacji klienta z bankiem.

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

POWRÓT