Audytor wewnętrzny

Pokój nr 03

Andrzej Pawłowski

1. Audytor Wewnętrzny podlega bezpośrednio Wójtowi.

2. Do zadań Audytora Wewnętrznego, w szczególności należy:

1) przeprowadzanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w celu przygotowania rocznego planu audytu wewnętrznego;

2) opracowanie, w porozumieniu z Wójtem, do końca roku planu audytu na rok następny;

3) przeprowadzanie audytów planowanych oraz zadań audytowych nie ujętych w planie audytu na rok bieżący, zleconych przez Wójta;

4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego;

5) przedstawianie Wójtowi sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni;

6) prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego sprawozdań z audytu wewnętrznego oraz z wykonania planu audytu za rok poprzedni;

7) składanie propozycji określonych rozwiązań zaobserwowanych problemów;

8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadania audytowego oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;

9) prowadzenie rejestru zadań audytowych.

POWRÓT