karta mieszkańca I BILET METROPOLITALNY

Oferta skierowana jest do:

 • osób fizycznych zamieszkujących w Gminie Lesznowola, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie oraz ich dzieci do 26 lat, uczących się oraz pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów), mających status ucznia lub studenta i wspólnie z nimi zamieszkujących,
 • osób fizycznych zamieszkującym w Gminie Lesznowola, opłacających w Gminie Lesznowola podatek rolny.

Aby otrzymać Bilet Metropolitalny – Lesznowolską Kartę Mieszkańca należy wypełnić wniosek i złożyć w Urzędzie Gminy, przedkładając do wglądu:

 •  pierwszą stronę zeznania rocznego PIT za ostatni rok podatkowy z podanym adresem zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola oraz potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie,
 • w przypadku rozliczania się przez Internet – wydruk pierwszej strony złożonego w formie elektronicznej zeznania rocznego PIT za ostatni rok podatkowy z podanym adresem zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola (wraz z numerem referencyjnym nadanym przez system Ministerstwa Finansów) oraz urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu doręczonego w formie elektronicznej,
 • w przypadku rozliczania się z dochodu uzyskanego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z pierwszą stroną PIT, nie zawierającą adresu zamieszkania dodatkowo należy przedłożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania przedsiębiorcy na terenie Gminy Lesznowola zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 • w przypadku osób do 26 roku życia, korzystających z tzw. ulgi „Bez PIT dla młodych” – PIT 11 od pracodawcy z podanym adresem zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola bądź pozostających na utrzymaniu rodzica, opiekuna prawnego pierwszą stronę zeznania rocznego PIT za ostatni rok podatkowy z podanym adresem zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola oraz potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie,
 • w przypadku emerytów PIT 11 lub PIT 40 za ostatni rok podatkowy z podanym adresem zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola,
 • w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą i opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej decyzję w sprawie wymiaru stawki karty podatkowej- wydaną za ostatni rok podatkowy,
 • w przypadku osób duchownych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – wydaną, za ostatni rok podatkowy, decyzję ustalającą stawkę podatku dochodowego w formie ryczałtu w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim,
 • w przypadkach, gdzie nie ma możliwości okazania PIT- 37 czy PIT- 36: formularz ZAS- DF – zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych, wydany przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych w tym podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, niepracujących i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Lesznowola (np. umowa najmu),
 • w przypadku osób, które zamieszkały na terenie Gminy Lesznowola w trakcie roku kalendarzowego – złożony w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie formularz ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącym podatnikiem) z podanym aktualnym adresem zamieszkania lub NIP-7 (Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne Osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem) z podanym aktualnym adresem zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola,
 • w przypadku współmałżonka nieosiągającego dochodu – do wglądu oryginał wspólnego PIT za ostatni rok rozliczeniowy ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie,
 • decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego za dany rok;
 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie Gminy     Lesznowola – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • oraz załączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne (może być na nośniku).

Bilet Metropolitalny – Lesznowolską Kartę Mieszkańca można otrzymać w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, pok. 13, tel.: 22 708 93 60.

WAŻNE!

Kartę Mieszkańca można otrzymać przesyłając na adres: bilet@lesznowola.pl skan czytelnie wypełnionego i podpisanego wniosku, skan dokumentu potwierdzającego rozliczanie podatku w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie oraz skan zdjęcia w odrębnym pliku jpg. lub przesłanie w/w dokumentów poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).

DOŁADOWANIA

Doładowanie Biletu Metropolitalnego jest możliwe we wszystkich biletomatach stacjonarnych i pojazdowych. Na terenie naszej gminy biletomat stacjonarny znajduje się na stacji PKP w Nowej Iwicznej oraz na przystanku przy ul. Puławskiej w Mysiadle. więcej informacji na stronie ZTM: https://www.wtp.waw.pl/newsy/2022/05/27/bilet-metropolitalny-doladujesz-w-biletomacie/

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny tel.: 22 708 93 60 lub 22 708 92 18; 22 708 91 31 w poniedziałki w godz. 9.30-17.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Pliki do pobrania:

 

TABELA DOFINANSOWANIA

 

 

III grupa dopłat

Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2

Koszt pasażera [zł]

dopłata Gminy [zł]

imienny

30 dniowy

NORMALNY

120

60

ULGOWY

60

30

90 dniowy

NORMALNY

330

130

ULGOWY

165

65

Bilety oferty „Warszawa+” ważne w strefie 2

Koszt pasażera [zł]

dopłata Gminy [zł]

imienny

30 dniowy

NORMALNY

72

40

ULGOWY

36

20

90 dniowy

NORMALNY

212

70

UULGOWY

106

35

POWRÓT