REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Adres: ul. Przyszłości 8, 05-552 Łazy
e-mail: rok@lesznowola.pl
Telefon: 22 700 01 01

Nr wewnętrzny:

  • Kierownik: p.o. Łukasz Gąsiorowski 728 665 992
  • Reklamacje: reklamacje.rok@lesznowola.pl 102
  • Deklaracje: 103 i 109
  • Postępowania i decyzje określające wysokość opłaty: 101
  • Księgowość: 106, 107 i 108
  • Rejestr działalności regulowanej i sprawozdania: 105

1. Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi podlega bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w szczególności należy:

1) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

2) prowadzenie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

3)   przygotowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta dotyczących:

a) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy;

b) wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

c) ustalenia stawki opłaty;

d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu jej wypełniania i składania;

e) możliwości zwolnienia w części lub w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za wnoszoną opłatę, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwane dalej PSZOK);

g) terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) nadzór i stałe monitorowanie realizacji przez przedsiębiorcę, który na podstawie umowy z Gminą wykonuje odbiór odpadów komunalnych w zakresie prawidłowego wykonania umowy oraz wywiązywania się przez przedsiębiorcę z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym bieżące informowanie Pierwszego Zastępcy Wójta, o wszystkich nieprawidłowościach w tym zakresie;

5) prowadzenie i aktualizowanie bazy ewidencji właścicieli nieruchomości i podmiotów objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

6) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) podejmowanie działań w celu zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

8) koordynowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej frakcje zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów i Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lesznowola;

9) przygotowywanie materiałów konkursowych w zakresie selektywnego zbierania odpadów, recyklingu i przetwarzania odpadów, w tym we współpracy z WFOŚiGW;

10) prowadzenie i bieżąca aktualizacja Rejestru Działalności Regulowanej;

11) prowadzenie okresowych kontroli podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej zgodnie z przepisami prawa, w tym, w zakresie składanych sprawozdań;

12) prowadzenie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

a) przyjmowanie, weryfikacja i wprowadzanie do systemu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

b) monitorowanie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich rozliczanie na indywidualnych kontach właścicieli nieruchomości;

c) prowadzenie działań informacyjnych, windykacji i egzekucji w zakresie zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

13) przygotowywanie, generowanie oraz wysyłka do właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zawiadomień o zmianach wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty;

14) kontrolowanie zgodności ilości wody zużywanej na nieruchomości (podanej w deklaracji) stanowiącej podstawę obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z faktycznym zużyciem, rejestrowanym przez wodomierz;

15) przygotowywanie i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej, wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;

16) prowadzenie spraw związanych z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców;

17) współpraca z LPK w zakresie prawidłowego zaopatrzenia Gminy w wodę i odprowadzania ścieków, w szczególności:

a) podejmowanie działań mających na celu wsparcie LPK w skracaniu czasu przy usuwaniu zaistniałych awarii wodociągowo-kanalizacyjnych;

b) sprawdzanie projektów uchwał, przedkładanych przez LPK, w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie;

c) okresowe kontrole LPK w zakresie zgodności prowadzonej działalności z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Deklaracje obowiązujące od 26 maja 2022 r. do pobrania:

POWRÓT