Lesznowolska Karta seniora

Rada Gminy Lesznowola na sesji w dniu 09 lutego 2018 r. podjęła uchwałę nr 579/XL/2018 w sprawie przyjęcia Programu „Lesznowolska Karta Seniora”.

Seniorzy stanowią dużą część naszej lokalnej społeczności. Jest to grupa bardzo zróżnicowana, którą tworzą zarówno osoby gorzej sytuowane i szczególnie potrzebujące naszego wsparcia, jak i osoby aktywne, będące liderami lokalnego środowiska. Lesznowolski Samorząd podejmuje wiele działań na rzecz najstarszych Mieszkańców. Do ostatnich należy m.in. powołanie Rady Seniorów Gminy Lesznowola – organu wspierającego Radę Gminy Lesznowola i bezpośrednio reprezentującego interesy osób z grupy wiekowej 60+, czy przystąpienie do Programu Ogólnopolska Karta Seniora.

Program „Lesznowolska Karta Seniora” ma na celu propagowanie prozdrowotnego stylu życia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Seniorów, aktywizację społeczną Seniorów, kształtowanie pozytywnego wizerunku Seniorów, zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych oraz poprawa warunków materialnych życia Seniorów.

Program „Lesznowolska Karta Seniora” skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie Gminy Lesznowola. Umożliwia on korzystanie z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, Centrum Sportu oraz Partnerów Programu „Lesznowolska Karta Seniora”.

Program „Lesznowolska Karta Seniora” spójny jest z Programem „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gminy Lesznowola” stanowiąc jego uzupełnienie jako istotny element senioralnej polityki społecznej w Gminie Lesznowola.

Kto może otrzymać Lesznowolską Kartę Seniora
Karta może zostać przyznana wyłącznie osobie fizycznej, która ukończyła 60 rok życia i zameldowana jest na terenie Gminy Lesznowola lub rozlicza podatek od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie wskazując jako miejsce zamieszkania Gminę Lesznowola.

Warunkiem otrzymania Karty jest złożenie wniosku osobiście przez osobę uprawnioną, zwaną dalej „Wnioskodawcą”, która jest jednocześnie zobowiązana do odebrania Karty.

Czy wydanie Lesznowolskiej Karty Seniora podlega opłacie i czy posiada termin ważności
Karta wydawana jest bezpłatnie na czas nieokreślony po pozytywnej weryfikacji wniosku w terminie 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.

Gdzie złożyć wniosek
Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli. Wniosek o przyznanie lub wydanie duplikatu Karty składa się bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. Gminna 66. Formularz wniosku o wydanie „Lesznowolskiej Karty Seniora” bądź duplikatu „Lesznowolskiej Karty Seniora” jest dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w zakładce Formularze do pobrania pod tytułem Lesznowolska Karta Seniora oraz w jego siedzibie przy ul. Gminnej 66 w Lesznowoli w pokoju nr 4.
Wnioski są przyjmowane przez cały rok kalendarzowy.
W przypadku nieodebrania Karty po upływie 6 miesięcy od daty złożenia wniosku Karta jest niszczona.

Zgubienie, utrata, uszkodzenie bądź zniszczenie karty
W przypadku utraty, zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia Karty, wnioskodawca składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli stosowne oświadczenie wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu ( ten sam formularz wniosku jak o wydanie karty)

Katalog zniżek przysługujących z „Lesznowolską Kartą Seniora”
„Lesznowolska Karta Seniora” uprawnia seniorów w szczególności do:

  • 50% zniżki od obowiązujących cen karnetów lub biletów jednorazowych na korzystanie z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli oraz Centrum Sportu. Zniżki nie dotyczą imprez których inicjatorem i organizatorem nie jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli oraz Centrum Sportu;
  • bezpłatny wstęp na lodowisko w Lesznowoli i 70 % zniżki na wynajem łyżew

Po przystąpieniu do programu podmiotów prywatnych chcących wesprzeć Seniorów z terenu Gminy Lesznowola, beneficjenci tegoż programu będą mogli również skorzystać ze ulg, rabatów, upustów oferowanych przez Partnerów Gminy Lesznowola współpracujących w ramach Programu „Lesznowolska Karta Seniora”. Korzystanie przez Seniora ze zniżek, ulg, rabatów i upustów możliwe jest wyłącznie za okazaniem Karty i dokumentu tożsamości. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość może być powodem odmowy zastosowania preferencji.

Zgłoszenie firm do programu Lesznowolskiej Karty Seniora
Każda firma, która zechce wesprzeć Seniorów, może zgłosić się do Programu Lesznowolskiej Karty Seniora jako Partner udzielający zniżek beneficjentom tegoż programu. Firma zgłasza się poprzez uzupełnienie deklaracji stanowiącej załącznik nr 3 do w/w uchwały Rady Gminy Lesznowola(do pobrania na stronie www.gops-lesznowola.pl w zakładce Formularze do pobrania pod tytułem Lesznowolska Karta Seniora), a następnie złożenie jej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli(Lesznowola ul. Gminna 66, pok. nr 4).

Gorąco zachęcamy Państwa do przystąpienia do Programu „Lesznowolska Karta Seniora” i zaoferowania ulg na Państwa produkty i usługi. Jesteśmy głęboko przekonane, że udział w Programie przyniesie korzyści i ogromną satysfakcję zarówno jego odbiorcom, jak i Państwu. Wsparcie tej inicjatywy z pewnością wypromuje Państwa ofertę i powiększy grono lojalnych klientów.

Zapraszamy do wypełnienia wyżej wspomnianej deklaracji oraz kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który jest jednostką koordynującą Program.

POWRÓT