referat Gospodarki KOMUNALNej

Siedziba Referatu mieści się w Mysiadle na ul. Osiedlowej 2 B.

Tel. 512 582 128; 513 525 302

Kierownik: Andrzej Wiatrak

1. Referat Gospodarki Komunalnej podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, w szczególności należy:

1) sporządzanie umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy;

2) proponowanie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych;

3) przygotowywanie zarządzeń Wójta w sprawach stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego;

4) podejmowanie czynności:

a) w sprawach najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy;

b) mających na celu zapewnienie przestrzegania przez lokatorów porządku domowego;

c) związanych z rozwiązaniem umów najmu oraz opróżnieniem lokalu;

5) monitorowaniem zaległości w opłatach za lokale gminne;

6) zarządzanie budynkami stanowiącymi własność Gminy oraz prowadzenie dla nich książek obiektów budowlanych;

7) prowadzenie przeglądów technicznych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dokonywanie okresowych kontroli stanu nieruchomości gminnych;

8) przeprowadzanie remontów lokali;

9) nadzór nad wykonywanymi pracami w budynkach gminnych;

10) przygotowywanie:

a) materiałów do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wg kompetencji,

b) umów i rozliczanie ich z dostawcami mediów komunalnych (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki),

c) dokumentów i organizowanie robót remontowych w budynkach komunalnych, planowanie kosztów i ich wydatkowanie zgodnie z planem;

11) sporządzanie pozostałych umów dotyczących nieruchomości gminnych i nadzór nad ich realizacją;

12) nadzór nad służbami dozoru w zakresie zapewnienia właściwej ochrony i opieki nad nieruchomościami gminnymi w Mysiadle;

13) prowadzenie spraw związanych z działaniami interwencyjnymi w odniesieniu do dzikich zwierząt (w tym zwierząt rannych) przebywających na drogach i terenach gminnych;

14) prowadzenie spraw związanych z odbiorem padłych zwierząt dzikich i domowych z dróg gminnych i terenów gminnych;

15) współpraca z jednostkami służb państwowych i innych w zakresie zabezpieczenia terenów gminnych przed niepożądanymi działaniami osób trzecich i przeciwdziałania degradacji mienia gminnego;

16) współpraca z organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami i osobami w zakresie związanym z mieniem gminnym;

17) sporządzanie rocznych planów gospodarczo-finansowych i składanie ich w Referacie Realizacji Budżetu;

18) prowadzenie spraw związanych z przyjęciem i rozliczeniem skazanych prawomocnym wyrokiem, skierowanych przez Sąd do prac społecznie użytecznych oraz osób skierowanych przez Urząd Pracy do prac społecznie użytecznych.

Wniosek o przydział mieszkania komunalnego
Kryteria ubiegania się o najem lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego

Uchwała Nr 403/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lesznowola.

Remont budynków komunalnych, planowanie remontów, ustalenie zakresu niezbędnych prac

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, gminnym zasobie mieszkaniowym i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21.06.2001 r. ( t.j.Dz. U. z 2014.150).
  • Ustawa o Samorządzie Gminnym z dnia 8.03.1990 r. (Dz. U. z 2013.594).

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mysiadle przy ul. Osiedlowej 2 B.

Tel. 512 582 128; 513 525 302

Sposób załatwienia sprawy:
Przegląd budynków
Ustalenia zakresu prac.
Ustalenie terminu wykonania prac.
Ustalenie sposobu i źródeł finansowania.
Wykonanie remontu.
Nadzór nad wykonywanymi robotami.
Odbiór prac.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie
  • Protokół z wizji lokalnej

Opłaty:
Zwolniono od opłaty skarbowej

Czas załatwienia sprawy:
Awarie i drobne naprawy w trybie natychmiastowym, remonty – w ciągu roku budżetowego.

POWRÓT