Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pokój nr 110

Bogdan Gawlik

1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Wójtowi.

2. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności należy:

1) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Wójtowi projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych w Urzędzie, w tym:

a) planu ochrony informacji niejawnych;

b) instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania w Urzędzie informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”;

c) instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania w Urzędzie informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony;

d) dokumentacji określającej poziom zagrożeń w Urzędzie związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą;

e) zarządzenia w sprawie organizacji systemu przepustkowego, jeśli zachodzi taka potrzeba;

f) zarządzeń w sprawach dotyczących ochrony informacji niejawnych niewymienionych w ppkt. a) i e);

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie, w których przetwarzane są informacje niejawne, poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur z zakresu ochrony informacji niejawnych;

3) prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie;

4) organizowanie kontroli okresowych ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne w Urzędzie oraz nadzorowanie ich przebiegu;

5) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

6) prowadzenie, w wersji elektronicznej lub papierowej i aktualizowanie wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto zgodnie z art.15 ust.1 pkt 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych;

7) planowanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia;

8) organizowanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla osób zatrudnionych w Urzędzie oraz wykonujących na rzecz Urzędu czynności zlecone związane z dostępem do informacji niejawnych;

9) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w Urzędzie, a w szczególności szacowanie ryzyka;

10) zapewnienie obsługi kancelaryjnej w Urzędzie oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii niejawnej Urzędu, jako innego niż kancelaria tajna komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przetwarzanie informacji niejawnych;

11) informowanie Wójta o naruszeniu w Urzędzie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

12) informowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dalej ABW) o naruszeniu w Urzędzie przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub wyższą;

13) niezwłoczne prowadzenie czynności wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, o których jest mowa w pkt. 11 – 12 oraz przedstawianie wyników tych postępowań i wniosków Wójtowi, a także ABW, gdy naruszenie dotyczy informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej;

14) zapewnienie w Urzędzie bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych poprzez organizowanie stref ochronnych, systemu wejść i wyjść do nich, a także określanie zasad wstępu i nadawania uprawnień do wstępu do tych stref;

15) prowadzenie i utrzymywanie stałej i samodzielnej współpracy z ABW i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (dalej SKW) oraz innymi instytucjami, np.: Krajowy Rejestr Karny, USC podczas realizacji zwykłych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających, a także podczas prowadzonych przez ABW lub SKW poszerzonych postępowań sprawdzających;

16) samodzielne przekazywanie odpowiednio do ewidencji ABW lub SKW danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

17) prowadzenie i utrzymywanie współpracy z Policją, Żandarmerią Wojskową oraz innymi organami porządkowymi i siłami ratowniczymi w zakresie realizacji zadań wynikających z planu ochrony informacji niejawnych Urzędu stosownie do zawartych porozumień w tym zakresie i ustaleń ujętych w dokumentach planistycznych Urzędu;

18) prowadzenie wydzielonego archiwum Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

POWRÓT