Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: Oktawian Druzd

Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany w 1990 r. do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Działa na podstawie Ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej   /t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 2268 ze zmianami/ oraz Statutu uchwalonego przez Radę Gminy Lesznowola.

Ośrodek jako jednostka organizacyjna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Do zadań GOPS należy w szczególności:

 

 1. realizacja zadań własnych gminy:
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, celowych, okresowych i innych,
 • świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 • udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w tym bezdomnym,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca,
 • praca socjalna,
 • wspieranie rodziny i współfinansowanie pieczy zastępczej,
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 • diagnoza potrzeb oraz sprawozdawczość,
 1. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych i prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń oraz realizacja zapisów ustawy „Za życiem”
 • przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów dot. polityki społecznej
POWRÓT