Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Pokój nr: 112

Tel. wew.: 130, 202, 203, 281

Tel. bezpośredni: 22 708 91 30; 22 708 92 02; 22 708 92 03; 22 708 92 81

Kierownik: Radosław Dąbrowski

Pracownicy:  

 • Ewa Gurtowska
 • Małgorzata Ficek-Mikołajczak
 • Beata Lewandowska
 • Iwona Czerwińska
 • Małgorzata Malesa
 • Magdalena Pietrzykowska
 • Olga Sobolewska-Boczula

1. Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego podlega bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w szczególności należy:

1) prowadzenie prac związanych z opracowaniem lub zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2) opracowywanie oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami i wyłożeniem do publicznego wglądu projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

4) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych na prace planistyczne;

5) nadzorowanie realizacji umów na prace planistyczne;

6) przygotowywanie i koordynacja prac gminnej komisji urbanistyczno –architektonicznej;

7) archiwizowanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym uchylonych i które straciły swoją ważność;

8) ocena skutków ekonomicznych dla Gminy zmian w planach zagospodarowania przestrzennego na etapie projektów i w trakcie realizacji;

9) przygotowywanie oraz wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

10) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;

11) przygotowanie materiałów niezbędnych do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy;

12) prowadzenie, w porozumieniu z Referatem Realizacji Budżetu oraz Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

13) przygotowywanie decyzji administracyjnych o ustaleniu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna);

14) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy;

15) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;

16) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających wygaśnięcie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w przypadkach przewidzianych przez prawo;

17) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

18) przygotowywanie decyzji administracyjnych stwierdzających, za zgodą strony, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;

19) wydawanie zaświadczeń związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a w szczególności:

a) o rewitalizacji;

b) o zgodności sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

c) o braku na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

d) o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

20) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich;

21) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego gmin sąsiednich;

22) analizowanie i diagnozowanie procesów urbanistycznych i budowlanych na obszarze Gminy i gmin sąsiednich dla prognozowania kierunków rozwoju.

Pliki do pobrania:

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
pierwsze piętro, pokój nr 112
tel. bezpośredni 22 708 92 03, 22 708 92 81, 22 708 91 30, 22 708 92 02
poniedziałek 9 30 do 17 30
wtorek-piątek 8 00 do 16 00

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek – druk do pobrania w kancelarii urzędu, w referacie pok. nr 112 lub na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/ ze wskazaniem miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działek objętych wnioskiem.
Wniosek należy złożyć w kancelarii urzędu wnosząc opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Opłaty:

Opłatę uiszcza się przelewem na konto urzędu: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018
Opłata skarbowa wynosi:
– opłata za wypis – do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł
– opłata za wyrys – 20 zł (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4).
UWAGA! W 2021 r. Mieszkańcy, którzy będą chcieli uiścić opłaty za odpady komunalne i inne czynności urzędowe gotówką, będą mogli dokonać transakcji gotówkowej w znajdującej się w budynku Urzędu placówce pocztowej Poczty Polskiej (z prowizją) lub w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej oddział w Lesznowoli (bez prowizji).

Czas załatwienia sprawy:

2-4 tygodnie.

Dodatkowe informacje:

Każdy (nie tylko właściciel) może otrzymać wypis i wyrys na wskazaną działkę.
W przypadku kiedy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy załączyć do wniosku pełnomocnictwo. W przypadku kiedy wnioskodawcą jest osoba prawna należy załączyć do wniosku dokument potwierdzający upoważnienie osób fizycznych do wystąpienia w imieniu osoby prawnej (opłata 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa).

Pliki do pobrania:

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego

Podstawa prawna:

 • Art. 59 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U z 2022 r. poz. 503 ze zm.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
pierwsze piętro, pokój nr 112
tel. bezpośredni 22 708 91 30
poniedziałek 9 30 – 17 30
wtorek-piątek 8 00 – 16 00

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji, którą wnioskodawca odbiera osobiście lub przez pełnomocnika po upływie terminu rozpatrzenia sprawy lub po telefonicznym powiadomieniu.

Wymagane dokumenty:

Wniosek – druk do pobrania w kancelarii urzędu, w referacie pok. nr 112 lub na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/.
Wniosek powinien zawierać:
– wskazanie miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działek objętych wnioskiem,
Do wniosku należy dołączyć:
– kopię mapy zasadniczej (lub w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000,
a stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000) z określeniem granic terenu objętego wnioskiem;
– charakterystykę inwestycji, obejmującą: 1.określenie zaopatrzenia na: wodę, energię elektryczną, czynnik ogrzewania,
odprowadzenie ścieków (potwierdzone stanowiskami właścicieli mediów).
2.określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych
obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej; przeznaczenie
obiektu , powierzchnia zabudowy .
3.określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku
braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowiska, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
Wniosek należy złożyć w kancelarii urzędu.
4. W przypadku inwestycji zaliczonej do przedsięwzięć mogących (zawsze/potencjalnie) oddziaływać na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dołącza się ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opłaty:

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) opłata skarbowa wynosi 598 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwolnione od opłaty skarbowej jest wydanie decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy. Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku na konto Urzędu Gminy Lesznowola nr: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dołączyć do wniosku. W przypadku kiedy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy załączyć do wniosku pełnomocnictwo; w przypadku kiedy wnioskodawca jest osobą prawną należy załączyć do wniosku dokument potwierdzający upoważnienie osób fizycznych do wystąpienia w imieniu osoby prawnej (opłata 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa). 

UWAGA! W 2021 r. Mieszkańcy, którzy będą chcieli uiścić opłaty za odpady komunalne i inne czynności urzędowe gotówką, będą mogli dokonać transakcji gotówkowej w znajdującej się w budynku Urzędu placówce pocztowej Poczty Polskiej (z prowizją) lub w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej oddział w Lesznowoli (bez prowizji).

Czas załatwienia sprawy:

1. Decyzja o warunkach zabudowy – 90 dni + uzgodnienia zewnętrzne;
2. Decyzja lokalizacji celu publicznego 65 dni + uzgodnienia zewnętrzne;
3. Decyzja o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – 21 dni + uzgodnienia zewnętrzne.

Dodatkowe informacje:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy. Odwołanie należy składać w kancelarii urzędu.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego jest niezbędne dla nieruchomości położonej na obszarze, na którym brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

 • Art.217 § 2 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
pierwsze piętro, pokój nr 112
tel. bezpośredni 22 708 92 03; 22 708 92 81; 22 708 91 30; 22 708 92 02
poniedziałek 9 30 – 17 30
wtorek-piątek 8 00 – 16 00

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek – druk do pobrania w kancelarii urzędu, w referacie pok. nr 112 lub na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/ ze wskazaniem miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działek objętych wnioskiem.
Wniosek należy złożyć w kancelarii urzędu wnosząc opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Opłaty:

Opłatę uiszcza się na konto urzędu: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.
Opłata skarbowa wynosi: 17 zł.

UWAGA! W 2021 r. Mieszkańcy, którzy będą chcieli uiścić opłaty za odpady komunalne i inne czynności urzędowe gotówką, będą mogli dokonać transakcji gotówkowej w znajdującej się w budynku Urzędu placówce pocztowej Poczty Polskiej (z prowizją) lub w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej oddział w Lesznowoli (bez prowizji).

Czas załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Dodatkowe informacje:

Każdy (nie tylko właściciel) może otrzymać zaświadczenie na wskazaną działkę.
W przypadku kiedy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy załączyć do wniosku pełnomocnictwo;
W przypadku kiedy wnioskodawcą jest osoba prawna należy załączyć do wniosku dokument potwierdzający upoważnienie osób fizycznych do wystąpienia w imieniu osoby prawnej (opłata 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa)

Pliki do pobrania:

Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

 • Art.30 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm./

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
pierwsze piętro, pokój nr 112
tel. bezpośredni 22 708 92 03, 22 708 92 81, 22 708 92 02, 22 708 91 30
poniedziałek 930 – 17 30
wtorek-piątek 800 – 16 00

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek – druk do pobrania w kancelarii urzędu, w referacie pok. nr 112 lub na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/ ze wskazaniem miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działek objętych wnioskiem.
Wniosek należy złożyć w kancelarii urzędu wnosząc opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Opłaty:

Opłatę uiszcza się na konto urzędu: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.
Opłata skarbowa wynosi:
– opłata za wypis – do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł,
– opłata za wyrys – 20 zł (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4).

UWAGA! W 2021 r. Mieszkańcy, którzy będą chcieli uiścić opłaty za odpady komunalne i inne czynności urzędowe gotówką, będą mogli dokonać transakcji gotówkowej w znajdującej się w budynku Urzędu placówce pocztowej Poczty Polskiej (z prowizją) lub w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej oddział w Lesznowoli (bez prowizji).

Czas załatwienia sprawy:

2-4 tygodnie.

Dodatkowe informacje:

Każdy (nie tylko właściciel) może otrzymać wypis i wyrys na wskazaną działkę.
W przypadku kiedy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy załączyć do wniosku pełnomocnictwo;
W przypadku kiedy wnioskodawcą jest osoba prawna należy załączyć do wniosku dokument potwierdzający upoważnienie osób fizycznych do wystąpienia w imieniu osoby prawnej (opłata 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa).

Pliki do pobrania:

POWRÓT