Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Pokój nr: 112

Tel. wew.: 130, 202, 203, 281

Tel. bezpośredni: 22 708 91 30; 22 708 92 02; 22 708 92 03; 22 708 92 81

Kierownik: Radosław Dąbrowski

Pracownicy:  

 • Ewa Gurtowska
 • Małgorzata Ficek-Mikołajczak
 • Beata Lewandowska
 • Iwona Czerwińska
 • Małgorzata Malesa
 • Magdalena Pietrzykowska
 • Olga Sobolewska-Boczula

1. Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego podlega bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w szczególności należy:

1) prowadzenie prac związanych z opracowaniem lub zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2) opracowywanie oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami i wyłożeniem do publicznego wglądu projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

4) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych na prace planistyczne;

5) nadzorowanie realizacji umów na prace planistyczne;

6) przygotowywanie i koordynacja prac gminnej komisji urbanistyczno –architektonicznej;

7) archiwizowanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym uchylonych i które straciły swoją ważność;

8) ocena skutków ekonomicznych dla Gminy zmian w planach zagospodarowania przestrzennego na etapie projektów i w trakcie realizacji;

9) przygotowywanie oraz wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

10) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;

11) przygotowanie materiałów niezbędnych do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy;

12) prowadzenie, w porozumieniu z Referatem Realizacji Budżetu oraz Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

13) przygotowywanie decyzji administracyjnych o ustaleniu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna);

14) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy;

15) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;

16) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających wygaśnięcie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w przypadkach przewidzianych przez prawo;

17) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

18) przygotowywanie decyzji administracyjnych stwierdzających, za zgodą strony, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;

19) wydawanie zaświadczeń związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a w szczególności:

a) o rewitalizacji;

b) o zgodności sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

c) o braku na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

d) o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

20) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich;

21) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego gmin sąsiednich;

22) analizowanie i diagnozowanie procesów urbanistycznych i budowlanych na obszarze Gminy i gmin sąsiednich dla prognozowania kierunków rozwoju.

Pliki do pobrania:

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

NAZWA REFERATU

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Gminna 60, pokój 112
tel. 22 708 92 03
e-mail: rup@lesznowola.pl

FORMULARZ

https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2024/02/Wniosek-o-wypis-i-wyrys-ze-Studium.pdf

ORGAN WŁAŚCIWY DO REALIZACJI USŁUGI

Wójt Gminy Lesznowola.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto:

 • W przypadku pełnomocnika – oryginał dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu wnioskodawcy bądź jego odpis, wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ;
 • W przypadku firm i organizacji – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej
  – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 • Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
 • Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, w godzinach pracy Urzędu.

CZAS REALIZACJI

 do 30 dni.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW

 •  Osobiście w siedzibie urzędu,
 • Pocztą po stosownej adnotacji na wniosku.

OPŁATY

 • 30,00 zł – od wypisu do 5 stron
 • 50,00 zł – od wypisu powyżej 5 stron
 • 20,00 zł – za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą stronę formatu
  A4, nie więcej jednak niż 200 zł, (chyba, że jego wydanie nie podlega opłacie skarbowej bądź jest od niej zwolnione)
 • 17,00 zł – za oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność
  z oryginałem (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lesznowola
Nr 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.

 TRYB ODWOŁAWCZY

 Tryb odwoławczy nie występuje.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

 

Pliki do pobrania:

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego

Podstawa prawna:

 • Art. 59 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U z 2022 r. poz. 503 ze zm.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
pierwsze piętro, pokój nr 112
tel. bezpośredni 22 708 91 30
poniedziałek 9 30 – 17 30
wtorek-piątek 8 00 – 16 00

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji, którą wnioskodawca odbiera osobiście lub przez pełnomocnika po upływie terminu rozpatrzenia sprawy lub po telefonicznym powiadomieniu.

Wymagane dokumenty:

Wniosek – druk do pobrania w kancelarii urzędu, w referacie pok. nr 112 lub na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/.
Wniosek powinien zawierać:
– wskazanie miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działek objętych wnioskiem,
Do wniosku należy dołączyć:
– kopię mapy zasadniczej (lub w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000,
a stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000) z określeniem granic terenu objętego wnioskiem;
– charakterystykę inwestycji, obejmującą: 1.określenie zaopatrzenia na: wodę, energię elektryczną, czynnik ogrzewania,
odprowadzenie ścieków (potwierdzone stanowiskami właścicieli mediów).
2.określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych
obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej; przeznaczenie
obiektu , powierzchnia zabudowy .
3.określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku
braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowiska, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
Wniosek należy złożyć w kancelarii urzędu.
4. W przypadku inwestycji zaliczonej do przedsięwzięć mogących (zawsze/potencjalnie) oddziaływać na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dołącza się ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opłaty:

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) opłata skarbowa wynosi 598 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwolnione od opłaty skarbowej jest wydanie decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy. Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku na konto Urzędu Gminy Lesznowola nr: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dołączyć do wniosku. W przypadku kiedy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy załączyć do wniosku pełnomocnictwo; w przypadku kiedy wnioskodawca jest osobą prawną należy załączyć do wniosku dokument potwierdzający upoważnienie osób fizycznych do wystąpienia w imieniu osoby prawnej (opłata 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa). 

UWAGA! W 2021 r. Mieszkańcy, którzy będą chcieli uiścić opłaty za odpady komunalne i inne czynności urzędowe gotówką, będą mogli dokonać transakcji gotówkowej w znajdującej się w budynku Urzędu placówce pocztowej Poczty Polskiej (z prowizją) lub w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej oddział w Lesznowoli (bez prowizji).

Czas załatwienia sprawy:

1. Decyzja o warunkach zabudowy – 90 dni + uzgodnienia zewnętrzne;
2. Decyzja lokalizacji celu publicznego 65 dni + uzgodnienia zewnętrzne;
3. Decyzja o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – 21 dni + uzgodnienia zewnętrzne.

Dodatkowe informacje:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy. Odwołanie należy składać w kancelarii urzędu.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego jest niezbędne dla nieruchomości położonej na obszarze, na którym brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

FORMULARZ

https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2024/02/Wniosek-zaswiadczenie-o-zgodnosci-zmiany-sposobu-uzytkowania.pdf

ORGAN WŁAŚCIWY DO REALIZACJI USŁUGI

Wójt Gminy Lesznowola

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto:

 • W przypadku pełnomocnika – oryginał dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu wnioskodawcy bądź jego odpis, wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ;
 • W przypadku firm i organizacji – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej
  – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 • Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
 • Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, w godzinach pracy Urzędu.

CZAS REALIZACJI

 do 7 dni.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW

 •  Osobiście w siedzibie urzędu,
 • Pocztą po stosownej adnotacji na wniosku.

OPŁATY

 • 17,00 zł – za wydanie zaświadczenia (chyba, że jego wydanie nie podlega opłacie skarbowej bądź jest od niej zwolnione),
 • 17,00 zł – za oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność
  z oryginałem (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lesznowola
Nr 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.

TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2412 ze zm.)

Pliki do pobrania:

Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

FORMULARZ

https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2024/02/Wniosek-o-wypis-i-wyrys-z-MPZP.pdf

ORGAN WŁAŚCIWY DO REALIZACJI USŁUGI

Wójt Gminy Lesznowola.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto:

 • W przypadku pełnomocnika – oryginał dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu wnioskodawcy bądź jego odpis, wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ;
 • W przypadku firm i organizacji – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej
  – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 • Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
 • Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, w godzinach pracy Urzędu.

CZAS REALIZACJI

 do 30 dni.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW

 •  Osobiście w siedzibie urzędu,
 • Pocztą po stosownej adnotacji na wniosku.

OPŁATY

 • 30,00 zł – od wypisu do 5 stron
 • 50,00 zł – od wypisu powyżej 5 stron
 • 20,00 zł – za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą stronę formatu
  A4, nie więcej jednak niż 200 zł, (chyba, że jego wydanie nie podlega opłacie skarbowej bądź jest od niej zwolnione);
 • 17,00 zł – za oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność
  z oryginałem (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lesznowola
Nr 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

Pliki do pobrania:

POWRÓT