Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Pokój nr: 112

Tel. wew.: 130, 202, 203, 281

Tel. bezpośredni: 22 708 91 30; 22 708 92 02; 22 708 92 03; 22 708 92 81

Kierownik: Radosław Dąbrowski

Pracownicy:  

  • Ewa Gurtowska
  • Małgorzata Ficek-Mikołajczak
  • Beata Lewandowska
  • Iwona Czerwińska
  • Małgorzata Malesa
  • Magdalena Pietrzykowska
  • Olga Sobolewska-Boczula

1. Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego podlega bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w szczególności należy:

1) prowadzenie prac związanych z opracowaniem lub zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2) opracowywanie oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami i wyłożeniem do publicznego wglądu projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

4) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych na prace planistyczne;

5) nadzorowanie realizacji umów na prace planistyczne;

6) przygotowywanie i koordynacja prac gminnej komisji urbanistyczno –architektonicznej;

7) archiwizowanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym uchylonych i które straciły swoją ważność;

8) ocena skutków ekonomicznych dla Gminy zmian w planach zagospodarowania przestrzennego na etapie projektów i w trakcie realizacji;

9) przygotowywanie oraz wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

10) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;

11) przygotowanie materiałów niezbędnych do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy;

12) prowadzenie, w porozumieniu z Referatem Realizacji Budżetu oraz Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

13) przygotowywanie decyzji administracyjnych o ustaleniu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna);

14) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy;

15) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;

16) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających wygaśnięcie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w przypadkach przewidzianych przez prawo;

17) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

18) przygotowywanie decyzji administracyjnych stwierdzających, za zgodą strony, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;

19) wydawanie zaświadczeń związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a w szczególności:

a) o rewitalizacji;

b) o zgodności sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

c) o braku na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

d) o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

20) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich;

21) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego gmin sąsiednich;

22) analizowanie i diagnozowanie procesów urbanistycznych i budowlanych na obszarze Gminy i gmin sąsiednich dla prognozowania kierunków rozwoju.

Pliki do pobrania:

POWRÓT