DEKLARACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Uwagi dla wypełniających deklarację:

  • Do deklaracji zmieniających i korekt należy obowiązkowo załączyć rachunki za wodę (na podstawie art. 6n ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr 382/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021 r.);
  • Korzystający z 9% zwolnienia na kompostownik nie może oddawać odpadów biodegradowalnych tj. bio i zielonych (na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr 382/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021 r.).

Deklaracje obowiązujące od 16 kwietnia 2021 r.

Informacje dla wielu właścicieli jednej nieruchomości

Deklaracje obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r.

Deklaracje obowiązujące od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.:

Deklaracje obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. i starsze:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy (obowiązywała 02.02.2016 – 23.09.2016 r.):

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy
– obowiązująca od 1 listopada 2013r. do 1 lutego 2016r.:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – obowiązująca od 1 listopada 2013r. do 1 lutego 2016r.:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy – obowiązująca od 1 lipca 2013r. do 30 października 2013r.:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – obowiązująca od 1 lipca 2013r. do 30 października 2013r.:

POWRÓT