×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Dotyczy: opłaty, nowa taryfa.

Lesznowola, 18.04.2023 r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (zwane dalej Spółką) informuje, iż rok bilansowy 2022 zamknęliśmy stratą z działalności w wysokości 2.329.775,41 zł, a wynik za dwa miesiące działalności w roku 2023 wykazuje także stratę w wysokości 932.522,51 zł.

Taki stan rzeczy spowodowany został między innymi faktem utrzymywania do tej pory stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki zgodnie z decyzją w zakresie zatwierdzenia stawek przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 22.06.2021r. Mimo galopującej inflacji w roku 2022, gdzie wszystkie koszty związane z działalnością Spółki, a przede wszystkim związane z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków wzrosły niewspółmiernie. Informuję iż jednym z głównych składników przyczyniających  się do wzrostu kosztów jest koszt zakupu energii elektrycznej gdzie poprzednia stawka za 1 MWh wynosiła 305 zł a obecnie (mimo zastosowania przez władze rządowe i PGE preferencyjnych stawek dla przedsiębiorstw takich jak LPK) jest stawka 790 zł to stanowi wzrost o 159 %, czyli o kwotę w wysokości ok 1,7 mln zł. Jak wiemy stopa inflacji przełożyła się na wzrost wszystkich innych wydatków które mają bezpośredni wpływ na końcowy wynik naszej działalności. Koszty obsługi zadłużenia Spółki związanego z zaciągniętymi pożyczkami na realizację inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych w roku 2022 stanowiły kwotę 1.816.028,97 zł (w roku 2021 była to kwota 442.028,36), natomiast w I kwartale bieżącego roku ponieśliśmy wydatek w tym zakresie w kwocie 438.960,81 zł.

Przedstawiona wyżej sytuacja finansowa Spółki zmusiła nas do przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia przez organ regulacyjny  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowego wniosku o skrócenie obecnie obowiązującej taryfy opłat i zatwierdzenie nowej taryfy opłat. Przedmiotowy wniosek przewiduje wzrost odpłatności za dostarczany 1m3 wody i odprowadzanych ścieków w wysokości ok 31,6 % w stosunku do obecnie obowiązujących cen. LPK w ramach złożonego wniosku zaproponowało podniesienie stawek odbiorcom o ok. 10 % w stosunku do obecnie obowiązujących stawek natomiast pozostały wzrost stawek w wysokości ok. 21,6 % proponujemy zrekompensować poprzez dopłatę do zatwierdzonych stawek przez Gminę Lesznowola z budżetu Gminy. Podjęcie uchwały w zakresie dopłat będzie procedowane po uzyskaniu prawomocnej decyzji zatwierdzającej nową taryfę opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki przez organ regulacyjny  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Z poważaniem

Kazimierz Jabłoński

Prezes Zarządu LPK Sp. z o.o.

Do pobrania:

Skip to content