zadania wójta

Zadania Wójta

– przygotowywanie projektów uchwał
– określanie sposobu wykonywania uchwał
– wykonywanie uchwał rady i zadań gminy określonych przepisami prawa
– gospodarowanie mieniem komunalnym
– wykonywanie budżetu gminy
– zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu
– kierowanie Urzędem Gminy i bieżącymi sprawami gminy

W zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców:

– opracowanie planu operacyjnego przed powodzią
– ogłaszanie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego
– zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia
– w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i podejmowanie działań określonych innymi przepisami prawa

W zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

– dokonywanie wydatków budżetowych
– zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy
– emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy
– dysponowanie rezerwami budżetowymi
– udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej

POWRÓT