×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 4 min.

2 czerwca br. Gmina podpisała aż 9 umów z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach 7 programów. Na uroczystości, która miała miejsce w Pałacu w Brwinowie Gminę Lesznowola reprezentował Zastępca Wójta Gminy Lesznowola Mirosław Wilusz oraz Zastępca Skarbnika Beata Kuć. Naszej Gminie zostały przyznane środki m.in. na realizacje projektów dla Seniorów, budowę sieci kanalizacyjnej, projekty dotyczące ochrony powietrza i zapobiegania bezdomności zwierząt, aktywizację sołectw oraz projekt drogowy.

Poniżej nazwa programów realizowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego, nazwy poszczególnych zadań i ich opisy oraz kwoty przyznanych dofinansowań.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

  • Zadanie – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. Wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia – Etap III. Kwota dotacji: 4 000 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę 4616 m sieci kanalizacji  sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej), 1250 m przyłączy kanalizacyjnych, dwóch przepompowni sieciowych, jednej przepompowni przydomowej, przebudowę odcinka gazociągu o długości 77,5 m, przebudowę odcinka  wodociągu o długości 267 m, budowę nowego odcinka sieci wodociągowej o długości 266,5 m. Szacowany koszt inwestycji to 7000 0000 zł, środki własne Gminy 3 000 000 zł.

Mazowsze dla Seniorów

  • Zadanie – „Aktywność siłą Lesznowolskiego Seniora – Edycja II. Kwota dotacji: 29 700,00 zł.

Dotacja zostanie przeznaczona na organizację zajęć z rękodzieła i florystyki oraz ćwiczeń: joga dla seniora, zdrowy kręgosłup i aqua aerobik. Ponadto zaplanowano zorganizowanie pikniku integracyjnego z koncertem, animacjami i aktywnościami ruchowymi oraz stoiskami informacyjnymi i biesiadą. Wartość projektu to 37 500,00 zł, wkład własny Gminy – 7 800,00 zł.

  • Zadanie – „Senior poza schematem”. Kwota dotacji: 28 200,00 zł.

W ramach zadania zostaną zorganizowane wyjścia do teatru i na koncert oraz wyjazdy rekreacyjno-turystyczne. Wartość projektu to 36 000,00 zł, wkład własny Gminy – 7800,00 zł.

Mazowsze dla zwierząt 2023

  • Zadanie – „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Lesznowola”. Kwota dotacji: 20 00,00 zł.

W ramach realizacji tego zadania Gmina przeprowadzi działania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt: kastrację zwierząt właścicielskich; sterylizację zwierząt właścicielskich oraz czipowanie zwierząt właścicielskich. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych zadania wynosi 40 000,00 zł, wysokość wkładu własnego to 50%.

Mazowsze dla czystego powietrza 2023

  • Zadanie – „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej”. Kwota dotacji: 56 549,00 zł.

W ramach zadania przewidziano do wykonania 50 kontroli stanu powietrza za pomocą bezzałogowych statków powietrznych – dronów wyposażonych w czujniki umożliwiające pomiar stężenia pyłów zawieszonych PM 1, PM 2,5, PM 10 oraz pomiar stężeń substancji takich jak formaldehyd, chlorowodór, cyjanowodór, siarkowodór, amoniak, lotne związki organiczne, a następnie zbadanie pobranych próbek w akredytowanym laboratorium. Szacunkowy koszt całkowity zadania to 75 399,00 zł.

Mazowieckie Strażnice OSP – 2023

  • Zadanie – „Modernizacja strażnicy OSP w Nowej Woli”. Kwota dotacji 17 600,00 zł.

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na modernizację strażnicy OSP Nowa Wola polegającą na wydzieleniu pomieszczenia dla agregatu do napełniania butli powietrznych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w warunkach silnego zadymienia lub braku odpowiedniej ilości tlenu.

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych FOGR 2023

  • Zadanie – „Przebudowa ulicy Szerokiej w Garbatce, na odcinku od ul. Postępu do granicy gminy Lesznowola”. Kwota dotacji: 360 000,00 zł.

Zadanie polega na przebudowie nawierzchni ul. Szerokiej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię utwardzoną nakładką asfaltową o długości 760,00 m. Droga ta prowadzi i przebiega przez tereny rolnicze, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia działalności związanej z różnymi uprawami. Zaplanowana przebudowa wpłynie na ochronę gruntów rolnych i poprawę warunków gospodarowania. Wartość kosztorysowa inwestycji to 1 059 100,43 zł.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023

  • Zadanie – „Zakup wyposażenia dla Sołectwa Jabłonowo”. Kwota dotacji: 5 000,00zł.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup gabloty sołeckiej oraz dwóch namiotów na imprezy integracyjne, zastawy stołowej i kompletu garnków. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 10 000,00 zł, wysokość wkładu własnego to 50%.

  • Zadanie – „Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Wólka Kosowska”. Kwota dotacji: 5 000,00 zł.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni placu zabaw i rekreacji. Zmodernizowany plac zabaw będzie atrakcyjny, bezpieczny, wszechstronnie rozwijający oraz ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 10 000,00 zł, wysokość wkładu własnego to 50%.

Reprezentanci Gminy

Umowy na dofinansowanie podpisali Wicewójt Mirosław Wilusz oraz Zastępca Skarbnika – Beata Kuć. 

Na zdjęciu grupa osób z planszami
Skip to content