×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 4 min.

Podczas sesji absolutoryjnej w dniu 26 czerwca br. Wójt Marta Natalia Maciejak zaprezentowała Raport o stanie Gminy w roku 2023. Prezentacja Raportu obejmowała podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Gminy. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę, m.in. z udziałem mieszkańców, która z powodu braku zgłoszeń nie odbyła się. Prezentację Raportu zakończyło głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Następnie Rada Gminy Lesznowola udzieliła absolutorium Wójtowi za wykonanie budżetu za rok 2023. Głosowanie poprzedziło złożenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lesznowola za 2023 rok.

Decyzją Rady, udzielono wotum zaufania 20 radnych było za, 1 głos był przeciw. Radni udzielili również absolutorium z wykonania budżetu, 19 było za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lesznowola za 2023 rok.

Warto podkreślić, że zaprezentowane podczas Sesji dokumenty – zarówno Raport jak i sprawozdanie z wykonania budżetu dotyczyły działalności Wójta poprzedniej kadencji, natomiast glosowanie dotyczyło Wójta obecnej kadencji, gdyż prawodawstwo w tym przypadku nie przewiduje odpowiedzialności imiennej.

Według przedstawionego sprawozdania, wysokość osiągniętych w 2023 dochodów wyniosła 380.697.107,20 zł tj. 85,7 % planu.

Struktura wykonania dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

WYKRES KOŁOWY - struktura wykonania dochodów: DOCHODY WŁASNE ZIELONA CZĘŚĆ, SUBWENCJA POMARAŃCZOWY, DOTACJE NIEBIESKI.

Z powyższego wykresu wynika, że udział dochodów własnych 277.104.049,04 zł w dochodach ogółem 380.697.107,20 zł wyniósł 72,79%. W tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 79.347.495 zł w dochodach ogółem wyniósł 20,84%.

Wysokość wykonanych w 2023 roku wydatków wyniosła 365.094.428,71 zł tj. 96,95 % planu rocznego w tym:

 • wydatki bieżące wykonano w kwocie 327.746.416,13 zł – tj. 96,82 % planu rocznego,
 • wydatki majątkowe wykonano w kwocie 37.348.012,58 zł – tj. 98,08 % planu rocznego.

Struktura wykonania wydatków w 2023 roku przedstawia się następująco:

Wykres kołowy - struktura wykonania wydatków: kolor szary- wydatki bieżące, kolor fioletowy wydatki majątkowe.

Gmina najwięcej wydatków poniosła na oświatę i edukacyjna opiekę wychowawczą – 180.762.009,97 zł.  Inne wydatki bieżące, które stanowiły znaczną pozycję w budżecie to wydatki m.in. na:

 • gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 16.870.518,38 zł,
 • wpłatę do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” w wysokości 9.862.045,- zł,
 • dofinansowanie przewozu osób liniami autobusowym m.st. Warszawa w kwocie 2.573.462,- zł,
 • lokalny transport zbiorowy w kwocie 2.669.813 zł.

Natomiast największe inwestycje gminne związane były z projektami i budową dróg gminnych, budową kanalizacji oraz zakupem gruntów na cele oświatowe m.in. na:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia – Etap III – 1.558.114,92 zł,
 • Nowa Iwiczna – Budowa ul. Sadowej – 5.719.500,-zł,
 • Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (w zakresie budowy łącznika ulicy Kieleckiej z ulicą Sadową) – 680.190,-zł,
 • Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m) – 738.495,82 zł,
 • Mysiadło – Zakup nieruchomości na cele infrastruktury szkolnej – 5.296.918,34 zł,
 • Marysin – Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej – 2.300.000,-zł,
 • Stefanowo – Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej – 3.000.000,-zł,
 • Nabycie gruntów pod drogi gminne – 10.340.554,07 zł.

Biorąc pod uwagę kryterium legalności, celowości oraz gospodarności Komisja Rewizyjna oceniła, że budżet został zrealizowany prawidłowo i wykonany został właściwie. Potwierdziła to Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydając pozytywną opinię, z uwagą co do absolutorium dla Wójta.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zwrócił uwagę, że Gmina Lesznowola w 2023 r. wypracowała ujemny wynik bieżący tj. wykonane wydatki bieżące są wyższe od zrealizowanych dochodów bieżących o kwotę 48.136.145,62 zł. Także po uwzględnieniu kwot niewykorzystanych środków pieniężnych oraz wolnych środków wartość ta nadal stanowi kwotę ujemną. Oznacza to, że tzw. reguła wydatkowa (art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) spełniona została warunkowo zgodnie z przepisem (art. 9 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) zgodnie, z którym w latach 2022-2025 JST może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa  w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych,  pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Dla finansów Gminy Lesznowola oznacza to szczególne kontrolowanie wydatków bieżących i dbanie o wypracowanie dodatnich wyników bieżących. Dochody bieżące powinny pokrywać wydatki bieżące a przeznaczanie pewnej ich części również na inwestycje, świadczyłoby o rozwoju gminy i dobrej kondycji finansowej.

dr Dorota Czajkowska

Skarbnik Gminy Lesznowola

Do pobrania:

Skip to content