×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe zostają wyłączone z gminnego systemy gospodarki odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z uchwałą Nr 277/XXVIII/2020 Rady Gminy Lesznowola w dniu 25 czerwca 2020 r. stanowiącą o uchyleniu uchwały
Nr 295/XXIII/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 08.10.2020, poz. 9391), a zatem, od dnia 1 stycznia 2021 r. odpad komunalne wytwarzane na nieruchomościach niezamieszkałych, na których jest prowadzona działalność gospodarcza nie będą odbierane w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2021 r. muszą Państwo zawrzeć umowę z dowolną firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych.

W myśl art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) – Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lesznowola, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy obowiązkiem Właściciela nieruchomości jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, sposób prowadzenia określony został w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 08.10.2020, poz. 9393).

Pliki do pobrania

Skip to content