×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 05.12.2023 r.
RSR.6220.26.2022.2023.WD.23

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w dniu 05.12.2023 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo – usługowo – produkcyjnego z zapleczami socjalno – biurowymi, portierni, zbiornika i pompowni ppoż., zbiornika retencyjnego rurowego wraz z kanalizacją deszczową, stacji LNG wraz z instalacją gazową, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, stacji transformatorowej, parkingu, wewnętrznych dojazdów i dojść – wraz z towarzyszącą infrastrukturą na części działek ewidencyjnych nr: 10/1, 11/1, 12/3, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1 z obrębu Zgorzała położonych w miejscowości Zgorzała, gminie Lesznowola, powiecie piaseczyńskim, województwo mazowieckie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: (22) 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content