×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
05-506 Lesznowola
ul. Gminna 60

Lesznowola,10.01.2022 r.

RUP.6721.1.22.2018.OB(127)

 

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap I 
(obszar położony na zachód od ul. Postępu).

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 686/XLVIII/2018 z dnia 28 września 2018 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap I (obszar położony na zachód od ul. Postępu) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.01.2022 r. do 25.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola w godzinach od 830 do 1530, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.02.2022 r. w formie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams o godz. 1630. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są na adres e-mail: rup@lesznowola.pl do dnia 15.02.2022 r. do godziny 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lesznowola z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag jest Wójt Gminy Lesznowola.


Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany mpzp dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap I (obszar położony na zachód od ul. Postępu).docx

Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany mpzp dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap I (obszar położony na zachód od ul. Postępu).pdf

Skip to content