×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy osiedla domów jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z zespołami parkingów i towarzyszącą infrastrukturą na działce nr ew. 2/12 obręb Kolonia Warszawska, gmina Lesznowola

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 20.04.2022 r.
RSR.6220.12.2022.WD.7
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA
 
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), że w dniu 14.03.2022  r. na wniosek Eco Dom Development Sp. z o.o. Sp. k. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: 
budowie osiedla domów jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z zespołami parkingów i towarzyszącą infrastrukturą na działce nr ew. 2/12 obręb Kolonia Warszawska, gmina Lesznowola.
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli. 
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: 22 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).
 
Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie_Wójta_Gminy_Lesznowola

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Skip to content