×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI NA OKRES 20 LAT

Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 708 91 27, ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej nr ewid. 248, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło:

 1. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 248 o pow. 4,0448 ha, obręb KPGO Mysiadło – księga wieczysta WA1I/00020924/9,
 2. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami planu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 638/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. pod zabudowę usługową i zieleń urządzoną – symbol planu 2U/Z,
 3. Wysokość czynszu rocznego: 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
 4. Wysokość wadium: 400.000 zł ( czterysta tysięcy złotych),
 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
 6. Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego:
 • za okres 10 lat czynsz dzierżawny płatny z góry najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy. Wpłacone przez dzierżawcę wadium zostanie zaliczone na poczet ustalonego czynszu dzierżawnego,  
 • poczynając od 11 – go roku obowiązywania umowy czynsz dzierżawny płatny z góry za dany rok w  terminie do 31 marca każdego roku,
 1. Wysokość czynszu dzierżawnego począwszy od 11 – go roku obowiązywania umowy będzie corocznie waloryzowana na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Obciążenia nieruchomości wpisane w dziale III KW:
 • służebności przesyłu,
 1. Termin i miejsce przetargu: 24 lutego 2023 r., godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60,
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium
  do dnia 20 lutego 2023 r. na rachunek bankowy Gminy numer : 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017.
 3. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych
  na w/w rachunek bankowy,
 4. Do uzyskanej w przetargu wysokości czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23% stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 5. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w formie aktu notarialnego,
 6. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy  w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
 7. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem przetargu) oraz w razie potrzeby właściwe notarialne pełnomocnictwa,
 8. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników  – przedłożenie zgody wspólników na wydzierżawienie nieruchomości lub umowę spółki uprawniającą uczestnika przetargu do wydzierżawienia nieruchomości bez zgody wspólników,
 9. Termin pierwszego przetargu – 8 listopada 2022 r.,
 10. Dane kontaktowe – geodezja@lesznowola.pl, tel. (22) 708 91 27 w godz. 800 – 1600; poniedziałek w godz. 930 – 1730.

Z up. Wójta Gminy Lesznowola
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Do pobrania:

Skip to content