×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 70 89 119, fax. (22) 757-92-70, ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola.

 1. Oznaczenie nieruchomości: numer ewidencyjny 57/1, obręb Jazgarzewszczyzna księga wieczysta WA5M/00356313/9;
 2. Powierzchnia nieruchomości: 0,15 ha;
 3. Opis: niezabudowana;
 4. Przeznaczenie nieruchomości: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 30MN;
 5. Cena wywoławcza: 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych);
 6. Wysokość wadium: 80.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych);
 7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej;
 8. Termin i miejsce przetargu: 09 stycznia 2024 r., godz.10.00, siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60;
 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium do dnia 04 stycznia 2024 r. na rachunek bankowy: 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017;
 10.  Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy;
 11. Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której  zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 12. W razie nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi;
 13. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa;
 14. Termin poprzedniego przetargu – 27 października 2023 r.;
 15. Dane kontaktowe – geodezja@lesznowola.pl, tel. (22) 70 89 119 pn. w godz. 9.30-17.30; wt.-pt. w godz. 8.00-16.00.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

 

 

Skip to content