×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 70 89 119, fax. (22) 757-92-70, ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola,

 1. Oznaczenie nieruchomości: numer ewidencyjny 57/1, obręb Jazgarzewszczyzna księga wieczysta WA5M/00356313/9,
 2. Powierzchnia nieruchomości: 0,15 ha,
 3. Opis: niezabudowana
 4. Przeznaczenie nieruchomości: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  – symbol planu 30MN,
 5. Cena wywoławcza : 400.000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych),
 6. Wysokość wadium: 80.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych),
 7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
 8. Termin i miejsce przetargu: 10 czerwca 2022 r., godz.10.00,siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60,
 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium
  do dnia 06 czerwca 2022 r. na rachunek bankowy: 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017.
 10. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych
  na w/w rachunek bankowy.
 11. Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym,
  do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 12. W razie nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Terminy poprzednich przetargów: 14 stycznia 2022 r., godz.10.00
  oraz 24 marca 2022 r., godz.10.00.
 14. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa,
 15. Dane kontaktowe – geodezja@lesznowola.pl, tel. (22) 70 89 119 w godz. 800 – 1600.

Z up. Wójta

Marcin Kania
Zastępca Wójta

Skip to content