×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 4 min.

UWAGA! Akcja była prowadzona od 18 maja br., wszystkie środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane. Wnioski właścicieli na wykonanie zabiegu nie są już przyjmowane.

Od 18 maja 2022 roku rozpoczynamy akcję kastracji/sterylizacji i oznakowania (czipowania) zwierząt domowych (psów, kotów), których Właścicielami są Mieszkańcy Gminy Lesznowola.

DOFINANSOWANIE ZABIEGÓW KASTRACJI / STERYLIZACJI, ZWIERZĄT DOMOWYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELAMI SĄ MIESZKAŃCY GMINY LESZNOWOLA W WYSOKOŚCI 50%.

W ramach akcji, zabiegi kastracji / sterylizacji u zwierząt domowych (psów, kotów) dofinansowane będą z budżetu Gminy Lesznowola, na warunkach określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572) i uchwałą Nr 594/XLVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2022 roku.

Akcja jest skierowana do Właścicieli zwierząt, zamieszkałych na terenie Gminy Lesznowola. Miejsce zamieszkania Właściciela ustala się na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego ZAP-3 lub zeznania podatkowego PIT za 2021 rok (pierwsza strona z pieczątką Urzędu Skarbowego) potwierdzone jednym z wymienionych dokumentów.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia populacji zwierząt domowych (psów i kotów), co w efekcie zmniejszy liczbę zwierząt bezdomnych, a w szczególności tych trafiających do schronisk. Ponadto zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania się są spokojniejsze i łagodniejsze.

Akcja prowadzona będzie przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola od 18 maja 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na to zadanie.

ZASADY AKCJI KASTRACJI ZWIERZĄT DOMOWYCH (PSY/KOTY)

Dofinansowanie zabiegu przysługuje Właścicielowi tylko do jednego zwierzęcia domowego. Warunkiem przystąpienia do akcji kastracji zwierząt jest złożenie wniosku właściciela o wykonanie zabiegu kastracji u psa lub kota w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola na adres e-mailowy: sterylizacja@lesznowola.pl lub za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

Uwaga! We wniosku należy podać wagę psa i wskazać Gabinet Weterynaryjny, do którego Wnioskodawca zamierza zgłosić się z własnym zwierzęciem na wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji. Ponadto do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Lesznowola (jeden z poniżej wymienionych dokumentów):

  • zgłoszenie identyfikacyjne ZAP-3,
  • lub pierwsza strona PIT za 2021 rok z pieczątką Urzędu Skarbowego,
  • lub pierwsza strona PIT za 2021 r. z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego (UPO).

Osobie, która złoży wniosek zostanie wystawione – skierowanie na wykonanie zabiegu kastracji psa/kota dofinansowanego w 50% przez gminę Lesznowola i bezpośrednio przesłane do Gabinetu Weterynaryjnego, wskazanego we wniosku. Właściciel zwierzęcia w ciągu 30 dni, po 4-ch dniach od daty złożenia wniosku w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, skontaktuje się bezpośrednio z wybranym przez siebie (zaznaczonym we wniosku) gabinetem w celu ustalenia terminu wykonania zabiegu kastracji/sterylizacji psa lub kota. Za wykonany zabieg, gabinet weterynaryjny pobierze 50% ceny od Właściciela. Usługi dodatkowe, wykraczające poza standard zabiegu będą finansowane przez Właścicieli zwierząt.

BEZPŁATNY ZABIEG OZNAKOWANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH WŁAŚCICIELSKICH (CZIPOWANIE)

Zabieg elektronicznego oznakowania zwierząt domowych (czipowanie) jest bezpłatny. 

Warunkiem bezpłatnego oznakowania zwierząt domowych jest:

  • wypełnienie wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania zwierzęcia (dostępny w załączniku na dole strony) i przekazanie do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa na adres e-mailowy: sterylizacja@lesznowola.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

Do wniosku należy załączyć kserokopię potwierdzenia zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola – zgłoszenie identyfikacyjne ZAP-3 lub PIT za 2021 rok (pierwsza strona z pieczątką Urzędu Skarbowego) potwierdzone jednym z wymienionych dokumentów.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa prześle zgłoszenie do Gabinetu Weterynaryjnego wskazanego we wniosku. Właściciel zwierzęcia w ciągu 30 dni, po 4-ch dniach od daty złożenia wniosku (daty wpływu do Urzędu), zgłosi się do gabinetu zaznaczonego we wniosku) w celu ustalenia terminu wykonania zabiegu elektronicznego znakowania psa lub kota.

Właściciel zwierzęcia zgłaszając się ze zwierzęciem w gabinecie weterynaryjnym okaże książeczkę szczepień (pies powinien być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie), lub inny dokument potwierdzający prawa do zwierzęcia.

Warunkiem dofinansowania do zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia jest jego oznakowanie (zaczipowanie).

Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr tel. 22 708 92 09 lub 22 708 91 28.

Pliki do pobrania:

Skip to content