×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Podatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego z Nowej Woli!

Starostwo Powiatowe w Piasecznie przeprowadziło modernizację ewidencji gruntów i budynków, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod numerem P.1418.2023.6621 z dnia 27.11.2023r., obejmującą obręb: 0022 Nowa Wola, gmina Lesznowola. Zmianie, niejednokrotnie uległy kontury – użytków i klas gleboznawczych.

Zawiadomienie Starosty Powiatowego w Piasecznie Nr GEK.6620.0022.574.2023 z dnia 28.11.2023 r. o zmianie danych w ewidencji gruntów i budynków stanowi przesłankę dla organu podatkowego do zmiany wymiaru zobowiązania podatkowego na 2023 rok (tylko w przypadku zaistnienia przedmiotowych zmian).

W związku z powyższym organ podatkowy informuje, iż zmiany wprowadzone modernizacją ewidencji gruntów i budynków, dotyczącą jednostki ewidencyjnej obręb: 0022 NOWA WOLA, będą sukcesywnie wprowadzane do ewidencji podatkowej podatników podatku od nieruchomości dla w/w miejscowości. Podatnicy mogą spodziewać się w najbliższym czasie decyzji zmieniających wymiar podatku na 2023 rok.

W kwestii wyjaśnienia wątpliwości Podatników, organ podatkowy nadmienia, iż ustalając wysokość zobowiązań w podatku od nieruchomości organ nie jest uprawniony do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji, nie może dokonywać samodzielnych ustaleń w tej mierze. Od tej reguły, zawartej w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne nie zostały przewidziane żadne wyjątki. Zapisy ewidencji gruntów i budynków dotyczące symbolu oraz powierzchni danego użytku oraz klasyfikacji stanowią dokument urzędowy w rozumieniu art. 194 §1 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).

Szanowni Państwo, wszelkie wątpliwości dotyczące zmiany klasyfikacji, konturów oraz powierzchni użytków, ujawnione w modernizacji gruntów i budynków należy wyjaśniać: 

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Geodezji i Katastru
ul.
Czajewicza 20
05-500 Piaseczno
Tel. 22/735-58-43

Skip to content