×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 30.09.2022 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LESZNOWOLA PRZEZNACZONEJ DO UŻYCZENIA

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola przeznaczonej do użyczenia.

1) Przedmiotem użyczenia jest grunt o powierzchni 36 m2 stanowiący część nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/168, obręb KPGO Mysiadło, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA5M/00406377/1,

2) Opis nieruchomości – obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło i części obrębu Zgorzała, zatwierdzonym uchwałą Nr 277/XXXVI/05 Rady Gminy w Lesznowoli z dnia 29 listopada 2005 r., zgodnie z którym działka nr 1/168 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: 39 MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz 18 KU G-D – gminne drogi dojazdowe,

3) Przeznaczenie nieruchomości – grunt, na którym usytuowana będzie wiata śmietnikowa,

4) Termin zagospodarowania nieruchomości – grunt zostanie oddany w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia,

5) Okres użyczenia – 3 lata,

6) Informacja dotycząca użyczenia: grunt użyczony będzie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Topolowa 2, Mysiadło.                        

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta
Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content