×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 10.05.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Wójt Gminy Lesznowola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu pisemnego ograniczonego, zgodnie z uchwałą Nr 813/LXIII/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 kwietnia 2023 r.

  1. Przedmiotem najmu są nieruchomości: zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 61/27 o powierzchni 0,2962 ha, położona w Mrokowie, przy ul. Górskiego 4 oraz zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 42/1 o powierzchni 0,1088 ha, położona w Magdalence, przy ul. Słonecznej 273.
  2. Opis nieruchomości – obszar, na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości podlega ustaleniom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Mroków, zatwierdzonym uchwałą Nr 290/XXVI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 czerwca 2020 r., zgodnie z którym działka nr 61/27 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 2UP – teren zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych oraz Magdalenka, zatwierdzonym uchwałą Nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2011 r. (zmienionym uchwałą Nr 335/XXII/2016), zgodnie z którym działka nr 42/1 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 56U – teren usług.
  3. Przeznaczenie nieruchomości – w celu świadczenia usług medycznych dla mieszkańców Gminy Lesznowola.
  4. Termin zagospodarowania nieruchomości – nieruchomości zostaną oddane w najem z dniem zawarcia umowy najmu.
  5. Okres najmu – 5 lat.
  6. Minimalna wysokość czynszu najmu – 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) miesięcznie, do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23 %.
  7. Zasady aktualizacji opłat – czynsz waloryzowany raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.
  8. Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny miesięcznie z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy podany w fakturze.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta
Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta

Skip to content