×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 03.07.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LESZNOWOLA DO ODDANIA W NAJEM           

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy – Cityboard Media Sp. z o.o.

  1. Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 40 m2 stanowiący część nieruchomości, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1/283 i 1/286, obręb KPGO Mysiadło, dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
    Nr WA1I/00032132/7,
  2. Przeznaczenie nieruchomości – grunt, na którym usytuowane są 4 nośniki reklamowe,
  3. Termin zagospodarowania nieruchomości – grunt zostanie oddany w najem z dniem zawarcia umowy najmu,
  4. Okres najmu – 1 rok,
  5. Wysokość czynszu najmu – 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) miesięcznie,
    do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23 %,
  6. Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny miesięcznie z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy podany w fakturze.

      Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta

Mirosław Wilusz

Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content